ATRIUM HOUSE

Желанието на собственик и архитект за запазване на най-много дървета става водещото при проектирането. Две ели и един бор разположени в средата на имота стават и център на къщата-атриум.
01.01.2015
Starh Stanislavov architects
1257
архитектура, starh stanislavov, atrium house, арх.Станиславов, stanislavov architec
ATRIUM HOUSE Starh Stanislavov architects
Източник: Starh Stanislavov architects

Atrium house е разположена в местността  Малинова долина на град София. Парцелът е силно залесен с дървесни видове, като най-ценни  са  няколко иглолистни дървета .  Желанието на собственик и архитект за запазване на най-много дървета става водещото при проектирането.   Две ели и един бор разположени в средата на имота стават и център на къщата -  атриум  около който се развива цялото плановото решение.По периферията на къщата са вписани още пет ценни дървета, които стават естествен преход от интериора към екстериора и обратно.  Къщата е решена на едно ниво и е разделена функционално на три зони с обща площ  630.38 кв.м.  В задната част  е  предвидена зона нощ , далече от лицето на имота, включваща  две спални за гости, детска стая и спалня за собственика.  В предната  част е разположена  зона ден с площ 165 кв.м  разделена условно от атриумното пространство на кухня, трапезария и дневна .  В лявата част на имота, която е и най-тясна, е предвиден навес за паркиране два автомобила, част от цялата обемно-пространствена композиция.
По контура на къщата е предвидена веранда, която излиза конзолно  пред фасадата и създава въздушност на обема. В югоизточната  част на имота е ситуиран басейн с характерна за дизайна на къщата форма осигуряващ пространство за плуване и водно огледало. Обема  на къщата е със силно изразена динамика. Острите и категорични форми подчертават нейния характер и индивидуалност . Облицовката от титаниев бонд абсорбира отраженията на околната среда , а настилката от мрамор ‘’Bronze Amani’’  e естествен преход към терена. Функционален тип: еднофамилна къща
Местоположение:  гр. София, България
Година на дизайн: 2014
Разгъната застроена площ: 630 кв.м

Atrium House is situated in Malinova dolina area of Sofia city. The plot is richly forest with trees, the most valuable are several conifers. Leading in design is the clients’ and architect’s wish to preserve maximum trees. Two fir trees and a pine tree, located in the middle of the property became the center of the house- an atrium, around witch the planning is designed.  On the periphery of the house are listed five more valuable trees which became a natural transition from the interior to the exterior and vice versa. The house is designed on one level, divided in three functional areas with total area of 630sq.m.


In rear is the night area, far from the plot face, including two guest bedrooms, a child room and the master bedroom.  In front of the house is the day area designed over 165sq.m conditionally divided by the atrium to kitchen, dining room and living room. On the left narrow part of the property there is a shed for parking two cars, part of the whole spatial composition. Along the outline of the house there is a porch, that extends cantilevered from front facade and creates airiness in the volume. There is a pool with a characteristic design in the south-east part of the plot. The volume of the house has a strong dynamic. Sharp and strong forms emphasize its character and personality. Titan bond cladding absorbs the reflections of the environment and the Bronze Amani marbel tiling is like natural transition to the ground.

Program: Single family house
Location: Sofia, Bulgaria
Design year: 2014
Build up area: 630 sq.m


 

Закони Нормативна база Коментари