Системи зелен и паркинг покрив от ЕСХА

„ЕСХА България” предлага широка гама хидроизолационни системи, както и най-новите дренажни системи за зелени покриви и паркинг покриви на NOPHADRAIN®.
14.04.2011
„ЕСХА България”
50
зелен покрив, зелен паркинг, есха, хидроизолация
Системи зелен и паркинг покрив от ЕСХА
Източник: „ЕСХА България”

 

„ЕСХА България” предлага широка гама хидроизолационни системи, както и най-новите дренажни системи за зелени покриви и паркинг покриви на NOPHADRAIN®. С тях се  реализират атрактивни архитектурни решения и се постигат глобални цели като: управление на дъждовните води, редуциране на шума, пестене на енергия, намаляване на парниковия и топлинния ефект, както и цялостно повлияване върху ефекта на глобалното затопляне.

Холандската система  за зелени покриви и паркинг покриви на  фирма NOPHADRAIN®,  която е представена от „ЕCXA България” се стреми да се превърне в стандартен метод за изграждане на зелен покрив в България. ЕСХА е търговско име на дружеството „Алфа Алфа енерджи” - най-голямата гръцка фабрика за  битумни хидроизолационни продукти и пътни материали. ЕСХА е основана през 1962 г. в Аспропиргос Атика и  предлага на пазара широка гама от хидроизолационни и топлоизолационни продукти. Годишният капацитет на компанията е 9 000 000 кв. м битумни мембрани. Всички продукти на ЕСХА имат сертификати от гръцки и европейски лаборатории и са със СЕ маркировка.

Процесът на производство е съгласно ISO 9001 за управление на качеството и ISO 14001 за управление на околната среда.  

Ползи от зелени покриви

Какви са реалните ползи от зелените покриви? 

Климатът на нашата планета се е променил: валят проливни дъждове, предизвикващи наводнения с опустошителни последици; увеличили са се засушаванията и интензивността на слъцегреенето в повечето части на света. Зелените покриви са един от начините за справяне с този проблем. 

Увеличението на температурата от миналия век е с около 0.6 єС, а очакваното увеличение за този век от 1.4 до 5.8 єС. 

Със зеления покрив се постига икономия на енергия за охлаждане и за отопление на сградата. През лятото зеленият покрив абсорбира голяма част от слънчевата радиация и я преобразува чрез изпарения и действа като естествен климатик в сградата. 

Наличието на зелен покрив намалява отразената от сградата топлинна радиация в атмосферата.

Зеленият покрив действа като изолационен слой в сградата през зимните и летните месеци. 

Намаляване на повърхностните води – намаляване на натоварването на отводнителната канализационна система. Капацитет за задържане на вода – почвен слой.

Количеството на водата, която е била използвана от зеления покрив, зависи от неговия вид - екстензивен или интензивен. 

Съществува феномен, познат като „градски топлинен остров”, при който топлият въздух в големите градове може да съдържа много повече влажност от студения въздух в други части на страната. Когато вали в града, дъждът пада с голяма интензивност и води до серия големи наводнения. Зелените покриви са чудесен начин за управление на дъждовната вода и драстичното й намаляване в отводнителната система. Покривът е разделен на четири части: в първата част има само хидроизолация, във втората част хидроизолацията е покрита с камъчета, в третата част има зелен покрив с ниска растителност, а в четвъртата част – интензивна растителност. При варианта с чакъл 80% от дъждовната вода се оттича. В случая, при който имаме зелен покрив с ниски насаждения, се запазват 75% от дъждовната вода, а 25% се оттичат. В случай на интензивен зелен покрив се запазват 98% от дъждовната вода, а 2% се оттичат. 

Други предимства на зелените покриви са: намаляване на шума във вътрешността на сградите; намаляване на прахта в атмосферата, задържана от листата на растенията; създаване на местна флора и фауна; максимално оползотворяване на наличното пространство и увеличаване на стойността на имотите, които са със зелени покриви; увеличаване на мястото за паркиране. 

Системата е съставена основно от хидроизолационни материали и грундове, композитен дренажен панел, защитни и филтриращи пластове, влагозадържаща вата – воден резервоар, отводняване и минерални субстрати. 

Важен компонент са хидроизолацията и противокореновата защита. На пазара има изобилие от ХИ : хидроизолационни мембрани от модифициран битум, фолиа с поливинилхлорид (PVC) или термопластични полиолефини (ТПО) и др. 

ЕСХА предлага битумни хидроизолационни мембрани, които са едновременно и противокоренови. Отличната противокоренова защита се осигурява благодарение на специалната добавка В2 Preventol на фирма Bayer ®. 

В допълнение към системата се предлагат и термоизолационни материали: листове от екструдиран полистирол Marsipus  с много добри топлоизолационни свойства, отлична устойчивост на натиск и приложимост в класическия и обърнат покрив. 

Видове системи, предлагани от ЕCXA:

Зелен покрив

• Дълготраен запас на вода 

• Идеална основа за растенията 

• Отличен дренажен капацитет

 

Паркинг-покрив

• Висока якост на натиск 

• Отличен дренажен капацитет 

• Идеална защита на хидроизолацията

 

Система „Екстензивен зелен покрив”

Системата на NOPHADRAIN® „Екстензивен зелен покрив” е проек­тирана за екстензивна растителност и при нея се използва многофункционалният CE маркиран дренажен композит ND 4+1, който осигурява бързо оттичане на излишното количество вода и защитава хидроизолационната мембрана от механично увреждане. „Бутончетата” на дренажния композит осигуряват допълнителен воден резервоар за растителността.

Височината на цялата система „Екстензивен зелен покрив” е малка, като започва от 70 мм и тегло от 100 кг/кв. м. Теглото на системата може да бьде намалено до 50 кг/кв. м чрез замяна на растителната среда (почвен слой или субстрат) сьс специално разра­ботения водоабсорбиращ панел от минерална вата ND SM50. Растителността трябва да е от седуми, които не изискват големи разходи за напояване и обработка.

Система „Интензивен зелен покрив”

Интензивната растителност изисква голямо количество вода. В системата на NOPHADRAIN® „Интензивен зелен покрив” водата се сьхранява във водоабсорбиращи панели от минерална вата ND WSM50 и се усвоява от растенията по естествен път.

Панелите играят роля и на предварителен филтър, когато вмес­то гранулиран субстрат за растителна среда се използва почва.

Водоабсорбиращите панели се поставят дирек­тно върху дренажния композит ND 4+1 и когато се напоят от атмосферните води, излишното количество вода се отвежда чрез дренажния композит към водоприемниците, като по този начин дренажният композит предпазва рас­тителната среда от наводняване. Дренажният композит ND 4+1 при­тежава висока якост на натиск (>700 кРа) и издържа на силното натоварване на интензивната рас­тителност. 

Система „Пешеходна зона (пътека)”

Системата на NOPHADRAIN® „Пешеходна зона” се из­ползва при слабо натоварени пешеходни площадки и алеи. Дренажният композит ND 220 осигурява бър­зото оттичане на излишната вода при силен дъжд. Гъвкавата настилка (паваж) се поставя върху под­ложен слой от едър пясък (или ситен чакъл) с дебе­лина 30-50 мм.

За предпазване на хидроизолационната мембрана от статично и динамично натоварване под дрена­жния композит се поставя осигуряваща приплъзва­не мембрана ND TGF20, а при по-голямо натоварване — осигуряваща приплъзване и защита мембрана ND TSF100.

Благодарение на отличния дренажен капацитет на дренажния композит ND 220 системата „Пешеходна зона” предпазва настилката в периоди на замръзва­не на водата.

Системата може да се комбинира лесно с „Ин­тензивен зелен покрив”.

Система „Паркинг покрив за леки коли”

Паркинг покривите изискват система, предпазва­ща покривната конструкция и хидроизолационната мембрана от увреждане от въздействието на авто­мобилния трафик. Силните натоварвания се абсор­бират от осигуряващата приплъзване и защитна мем­брана ND TSF100 и високоякостния СЕ маркиран дренажен композит ND 620.

Дренажният композит осигурява отлично дренира­не на основата и предпазва пътната настилка от пов­дигане поради замръзване на подложния слой. Високата якост на натиск на дренажния композит ND 620 (>850 кРа) и специалният тъкан геотекстил осигуряват възможност за уплътняване на основата в съответствие с най-добрите практики, гарантира­щи стабилността на пътната настилка. 

Системата може да се комбинира лесно с „Интензи­вен зелен покрив”.

Система „Паркинг покрив за тежкотоварни коли”

Системата на NOPHADRAIN® „Паркинг покрив за тежкотоварни коли” е преминала всички тестове в Техни­ческия университет в Мюнхен. Зоните за тежкотоварни камиони, противопожарни машини и др. са подложени на изключително голямо динамично и статично натоварване. Високоякостният СЕ маркиран дренажен композит ND 620hd (> 1100 KPa) в комбинация с осигурява­щата приплъзване и защитна мембрана ND TSF100 предлага отлична защита на хидроизолационната мембрана.

 

Автор: „ЕСХА България”
Закони Нормативна база Коментари