Пречиствателни съоръжения

За къщи, които са разположени в селски райони и области, където няма канализация, септичните ями са решение, което се използва в домакинството от векове.
15.06.2009
Още за къщата
557
съоръжения, септична яма, химично пречистване, пречиствателна станция, механично пречистване
Пречиствателна станция
Източник: Кобо-Б

За къщи, които са разположени в селски райони и области, където няма канализация, септичните ями са решение, което се използва в домакинството от векове. Днес алтернативните технологии, които се ползват за пречистване на битови и промишлени води, са много и  различни в зависимост от района и законовата уредба в дадена държава. Локалните пречиствателни съоръжения са все по-популярни в региони с чувствителна околна среда или дефицит на водни източници. 

Категорията пречиствателни системи включва  различни видове алтернативни технологии, които са предназначени, за да се третират течните отпадъци, които се генерират от едно домакинство. Тяхното инсталиране е сходно с това на септичната яма, като обикновено резервоарът им е със същия размер. Разбира се, има съществена разлика от септичната яма - вътрешното разпределение, механични, химични и електрически компоненти, които осигуряват работата и ефективността на пречиствателната станция.

В много отношения тези малки локални пречиствателни станции са със същия вид като онези, предназначени за ползване за целите на  една община, но с по-малки размери, проектирани за целите на едно семейство, вместо за нуждите на една община или селище.

Технологията за пречистване на битовите отпадни води на микробиологичните пречиствателни станции се обуславя от компонентите, използвани в тях, които катализират процеса на разграждане на биологичните отпадъчни вещества посредством микроорганизми, които обезвреждат отпадъчните продукти, отделят и съхраняват остатъчните вещества.

Пречиствателните станции осигуряват механично и биологическо пречистване на битово-фекални води и аеробно стабилизиране на утайките. Подходящи са за обекти намиращи се извън населени места, без  изградена канализационна мрежа -  жилищни (еднофамилни къщи, хотелски комплекси, къмпинги, лагери с капацитет до 5000 души); и стопански (ресторанти, бензиностанции, автомивки, малки промишлени обекти).

За пречистване на отпадни води не трябва да се използват методи, нарушаващи структурата на водата и променящи нейната биологическа активност. Пречистените отпадни води по своите свойства трябва да се доближават до природните. Има модерни пречиствателни станции, които са  в състояние да пречистят отпадните води до степен, която ги прави безвредни и годни за повторна употреба, а именно, вода и органично-минерална тор.Водите от пречиствателната станция могат да бъдат зауствани в традиционни дренажни системи, които след това попиват в почвата или в съществуващи реки, дерета и други. Ако отпадъчните води се изхвърлят директно на повърхността, повечето системи включват дезинфекционна приставка, която да намалява микроорганизмите в пречистените води.

Проектирането, планирането и работата на една пречиствателна станция е комплексен процес. Той включва нормативни, социални и технически въпроси. Освен, че трябва да отговаря на множество технически изисквания за пречистването на отпадъчните води, пречиствателната станция е предназначена да предотвратява множество вредни ефекти в околната среда – неприятната и неугледна визия на самата станция и прилежащото и пространство; замърсяването на водата с химически, биологически и механични елементи; вреда върху флората и фауната във водните източници; намаляване на ползването на питейна вода за поливане, индустриални и селскостопански цели; опасност от разпространение от зарази.

Има високо технологични микробиологични пречиствателни станции, които позволяват висока степен на пречистване на отпадните води и прави възможно използването на пречистените води за различни цели. Когато се проектира дадена станция трябва да се имат предвид множество фактори: за колко души ще е предназначена; подбор на оборудването; подбор на мястото, където ще се разположи; контролът на система и ограничаване на отпадъчните води; потребност от захранване и източник на енергия; характеристиката на отпадъчните води, които ще извежда системата, и не на последно място устойчивото развитие на дадения регион. 

За правилното и дългосрочно функциониране на едно пречиствателно съоръжение е задължително да има системна и правилна експлоатация. Повечето фирми доставчици проектират, монтират и обслужват станцията в рамките на гаранционния срок. Всеки собственик е длъжен да се консултира със своя доставчик за правилната техническа експлоатация на съответното пречиствателно съоръжение и да потърси специализирана фирма, която да поеме по-нататъшната поддръжка. При лоша експлоатация или липса на такава последиците могат да бъдат фатални.

Когато искате да закупите пречиствателна станция е добре да се поинтересувате от степента на пречистване на водата – дали отговаря на изискванията по БДС. Друг показател, за който трябва да се поинтересувате са експлоатационните разходи - електроенергия, реактиви и поддръжка. Има модели, които са с  интензивни технологии, изискват  малко  площ и обеми, но са с относително висок разход на енергия. Ако искате спокойно да употребявате пречистената вода за други цели - напояване, миене на автомобили и др., изберете съоръжение с по-висока степен на пречистване на водата от този по БДС и се погрижете за правилната му експлоатация.

 

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари