Озеленени скатни покриви.

Покривното озеленяване е съществен инструмент в архитектурната практика с оглед подобряване на качествата на жизнената среда.
14.06.2012
арх. Румен Грънчаров
17
Покривно озеленяване, озеленен покрив, Озеленен скатен покр, Озеленен наклонен по, зелен покрив
Озеленен скатен покрив в Германия - сн.1
Източник: http://www.dorstenerzeitung.de, Foto: dpa

Отношението на покривното озеленяване към градската субстанция изобщо и отделната сграда в частност се проявява в няколко направления- често взаимно допълващи се, а в много случаи и  покриващи се- градоустройствено, екологично, строително- техническо.
Не случайно в много европейски страни, а също и в САЩ и Канада то е обект на държавна и общинска политика и програми, стимулиращи приложението и развитието му. Отдавна този специфичен дял на архитектурната и ландшафтно- строителна дейност е осъзнат като неотменим компонент на условието за устойчивост както в градското планиране, така и в архитектурното проектиране. 
  
В България покривното озеленяване има сравнително кратка история- от 1994 г.. В последните години то се радва на засилена популярност и все- повече се утвърждава като изразно средство в архитектурната практика. Пример за това са мащабните реализации в знакови архитектурни обекти от съвремието ни- Бенч Марк Бизнес център, Софарма и Литекс Тауър, Sofia Airport Center- Офисна сграда, ESTE Home & Spa, Vertigo Building, Астрал  Бизнес център.
   
Тази статия е посветена на една все още непозната страна на покривното озеленяване- приложението му върху скатни покриви. Доколкото по отношение на озеленените плоски покриви и у нас вече има (макар и крайно недостатъчeн) натрупан теоретичен опит, то озеленените скатни покриви продължават да бъдат „terra incognita“. Действащата нормативна уредба не ги третира, липсва знание за реализацията им, а и професионална „смелост“ за изпълнението им. За сравнение в Германия към 2010 г. те заемат около 15% от озеленените покриви изобщо (по данни на DDV), като този дял нараства- снимки 1,2,3,4.
В България засега е известен само един пример- в Спа хотел Гела- снимка 5.
   
Поглеждайки към историята на покривното озеленяване, трябва да се спомене традиционния за северна Европа тревен или чимов покрив. В скандинавските страни, Исландия, Фарьорските острови озеленяването на покривите е било практикувано още от средновековието- снимки 6, 7, 8. Достигналите до наши дни автентични образци са подробно проучени и документирани. При техния анализ се установяват определени закономерности в решенията, изведени в принципи- в много отношения валидни и днес. Поради това те се разглеждат като един от прототипите на съвременнито озеленени покриви.
   
Озеленяването с чимове е разполагано върху основа от дъсчена обшивка, покрита с брезови кори. Обшивката е изпълнявана от необелени дъски с дебелина около 3 см, подредени на разстояние 3-4 см между тях. По този начин се проветряват брезовите кори, но освен това се аерират и чимовете над тях. Върху положените в 5 до 8 пласта брезови кори се подреждат тревните чимове- два пласта, като първия се поставя с тревата надолу, а втория- с тревата нагоре. Наклонът на скатовете варира между 22º и 34º. По- малък наклон би затруднил оттичането на неусвоената дъждовна вода, с което се създават условия за загниване на брезовите кори. При по- голям пък възнизва опасност от хлъзгане и свличане на тревните чимове [1].
   
При озеленените скатни покриви са в сила основните характеристики и общите принципи на изграждане на покривно озеленяване. Същевременно поради чувствителния наклон (5º÷45º) на скатовете те показват и определена специфика. От особено значение са някои природо- географски фактори – ориентация спрямо световните посоки; посока и интензитет на преобладаващите ветрове, средно количество на валежите. В самото начало на проектирането на озеленения покрив тези особености трябва да бъдат анализирани и с оглед на тях да се търси оптималното решение на конструкцията на озеленяването- структура, вид на дренажа, дебелина на субстрата, видов състав на растителността. Важно е да се отбележи, че е възможно на два срещуположни ската на покрива озеленяването да има различен характер - снимка 11.
   
Съобразно величината на наклона на покрива на преден план излизат проблемите с осигуряването на субстрата срещу свличане и същевременно задържане на определено количество валежна вода. Тези задачи се решават комплексно, доколкото са взаимообвързани, като в някои случаи имат противоречив характер. Общият принцип е, че с нарастването на наклона расте и опасността от свличане, респективно намалява възможността за акумулиране на вода в структурата на озеленяването.
   
За традиционните решения от 70-90-те години на ХХ век е характерно използването на хоризонтална скара от бичмета, с която се стабилизира субстрата, като успоредно с това се създават водозадържащи прагове- снимка 9. При по- малък наклон е достатъчно разполагането на релефна дренажна мембрана, като е възможно допълнително армиране на субстрата с поцинкована мрежа.- снимка 10. Независимо, че тези решения се считат за остарели и в момента на пазара има далече по- технологични продукти, те са напълно приложими на малки обекти и за любителски изпълнения. В следващия брой ще бъдат представени системни решения на водещи производители. Общото в тях е приложението на специални профилни елементи и допълнително армиране на субстрата с 3d мрежи.
   
Видовете озеленяване, приложими при скатните покриви са обикновено интензивно, обикновено екстензивно и биотопно озеленяване.
   
Обикновеното интензивно озеленяване
е подчертано тънкослойно- до 20 см [4], като растителността е представена основно от тревисти видове- снимка 12. Субстратите са органично- минерални, с голяма влагоемност и богати на хранителни вещества. Поради специфичните си физико- механични качества трябва да се армират. Дренажният слой се изпълнява от елементи (преди всичко от EPS), които чрез специалната си форма създават достатъчно обеми за резервно водно количество. За него е характерна необходимостта от регулярна поддръжка- напояване, торене, коситба, подмяна на увредена растителност, отстраняване на нежелани самонастанили се видове. При професионалното провеждане на тези мероприятия може да се разчита на устойчиво развитие на вегетацията и траен ефект на озеленяването.
   
Обикновеното екстезивно озеленяване е с дебелина до 15 см. При него растителността се състои от мъхове, сукулентни растения, полски треви, като се включват и луковични и грудкови цъфтящи растения- снимка 13. Прилагат се минерално- органични субстрати, способни да акумулират достатъчно влага При производството им се осигурява необходимото съдържание на хранителни вещества, осигуряващи бърз и сигурен растежен резултат. Дренажът се изпълнява от профилирани листове, структурни кечета, каширани 3d мрежи. По правило използваната растителност е сухоустойчива, което намалявя необходимостта от поливане. Отпадат и операции като косене, подмяна на растителност, отстраняване на чужди видове, доколкото междувидовата конкуренция осигурява адаптацията на най- подходящите от тях. Въпреки всичко трябва да се поддържа нивото на хранителни вещества чрез периодично (на три до пет години) торене. Екстензивното озеленяване обаче е чувствително към преовлажняване- при продължителни валежни периоди. Тогава, поради богатия субстрат, то е склонно към бърз и свръхмерен растеж, а при последващ сух период рискът от загиване е много голям. Критични са и зимните периоди, за които така развилата се растителност също не е подготвена.
   
Биотопното озеленяване (Biotopbegrünung) в максимална степен се подчинява на естествените условия за развитие- снимка 14. Наричано е още природоподобно (naturnahe), в някои англоезични източници- и суперекстензивно (superextensive) и биодиверсно (biodiverse). Биотопът е естествено природно пространство, предлагащо условия за живот на определени, присъщи растителни видове (биоценоза). Под биотопно покривно озеленяване се разбира такова с приложение изключително на местни (характерни за конкретния фитогеографски район), диворастящи видове в условия, максимално близки до естествените им- по правило глинесто- каменисти и бедни на хранителни вещества почви. Абсолютната им природна сухоустойчивост и приспособимост не налагат никакви грижи, освен тези в началото на развитието им. След поникването и първоначалното израстване на растителността, тя се оставя изключително на естествения подбор и саморегулация. Вследствие на бавния растеж, след първия сух период растенията са укрепнали, трайно аклиматизирани и способни да се самовъзпроизвеждат чрез семена, подземни или въздушни корени. Поливането и торенето са ненужни, дори вредни, с оглед на предотвратяването на ускорен и буен растеж, предизвикващ намаляване на жизнеспособността им. Косенето на тревите също е недопустимо с оглед  съхраняване на репродуктивността им. Плевене не се налага, защото плевелите, дори и поникнали в началото, нямат шансове за оцеляване в екстремните условия на покрива след първия сух период. Останалата чужда, самонастанила се растителност- съобразно нейната приспособимост е допустима, дори желана като естествено допълнение [5]. Логично се изисква сигурен дренаж, напълно провеждащ неусвоеното количество валеж. Най- често за тази цел се използват каширани  с полипропиленов геотекстил 3d мрежи.
   
За полагането на растителността при скатните покриви като оптимални се практикуват методите на засяване на семена и резници- сухо и чрез торкретиране. Те са подходящи както за интензивни, така и за екстензивни и биотопни озеленявания. Засаждането на отделни растения е трудоемко, изисква по- сериозни стартови грижи и е разумно при малки площи- предимно интензивни. Полагането на предварително отгледани вегетационни килими- армирани или не- дава веднага 100% покритие, но крие рискове при приспособяването на растителността към новите условия на покрива- нормално по- неблагоприятни от тези на производствената площадка. Към това се добавя и опасността от ветрова ерозия.
Литература:
1. Grützmacher, B.: Grasdach und Dachbegrünung-  München, Callwey Verlag, 1993
2. Minke, G.: Dächer begrünen- einfach und wirkungsvoll. Planung, Ausführungshinweise und Praxistipps- Staufen bei Freiburg,  Ökobuch Verlag, 2010.
3. Krupka, B.: Steildachbegrünungen können problematisch sein, http://www.gruendachexperte-krupka.de
4. Lemme, G.: Grün auf dem Dach, http://www.gaston-lemme.de
5. Drefahl, J: Dachbegrünung. Abdichtung, Dichtungsschutz, konstruktiver Aufbau- Köln, R. Müller Verlag, 1995.

АРГО СТУДИО ООД
1619 София,
ул. Любляна 63. ап..10
тел../факс: 02/8576590
мобилен: 0888354074
e-mail: rumen@argobg.com

+9
Автор: арх. Румен Грънчаров
Закони Нормативна база Коментари