Интервю с арх. Малаков за конкурса Ново сърце за В. Търново

Гл. архитект на Община Велико Търново - арх. Николай Малаков : «Международният архитектурен конкурс визира територия в «сърцето» на Велико Търново»
02.07.2018
сп. The Building
241
Проекти, конкурс, международен конкурс, Велико Търново, арх. Николай Малаков
Гл. архитект на Община Велико Търново - арх. Николай Малаков
Източник: Лилия Лозанова

-   Арх. Малаков, защо обявения от община Велико Търново международен архитектурен конкурс е мащабен и уникален?
-  Територията, предмет на конкурса, е уникална със своето местоположение. Тя едновременно е близо  до историческото ядро на града, като има препратка към модерната част. Неслучайно решихме това да е и логото на конкурса „Ново сърце за Велико Търново”.
По стечение на обстоятелствата, през годините тази голяма площ от 189 000 кв.м., локализирана в старото военно училище, остана неурбанизирана. През 70-те г. на м.в. Военният университет „В. Левски” е изнесен на друго място. Така този огромен терен, в самото сърце на старопрестолен Търновград, остана празен.
През годините имаше няколко значими архитектурни конкурса в София, Пловдив, Варна, но те обхващаха по-малки пространства, чисто градоустройствено. По мои спомени, повечето международни конкурси се съсредоточаваха в проектиране на определени сгради. Докато обект на настоящия междунараден конкурс е обширна територия от 189 000 кв.м.

-  Каква е историята на организиране на конкурси за този обект в старата столица?
-  Характерното за тази територия е, че още от 80-те години на м.в. започват опити  за нейното градоустрояване и се обявяват конкурси. Първият конкурс е спечелен от Гл. арх. на града Никола Николов. Така са реализирани двете настоящи сгради - на областната управа (бивш партиен дом) и  5-ти корпус на Великотърновския университет.
През 2002 -2003 г. беше обявен нов конкурс, който беше спечелен от екип с ръководител проф. Иван Никифоров. Финансирането беше по международен проект между България и САЩ, по-конкретно с партньорския град Денвър. Към онзи момент имаше голямо търсене на жилищни сгради и така беше определено значителната част от старото военно училище да се предвиди за ново жилищно застрояване. Разбира се, беше решено да се съхрани частта, свързана с административното обслужване. Предвиждаше се  и създаване на нови озеленени обществени пространства.

Община Велико Търново спечели финансиране за воден цикъл въз основа на часта от този проект, свързан с уличната мрежа. Така преди 5 години беше  извършено водоснабдяване и канализация на този  терен. За съжаление реализацията на Водния цикъл компрометира значителна част от площта.
Обаче този проект остаря морално и се наложи обявяването на нов конкурс, заложен в проектната документация, с която старопрестолната община кандидаства по ОП «Региони в растеж» 2014-2020, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие». Част от площта на старото военно училище беше включено и в процедура «Изпълнение на интергрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020» по същата ОП.

-  От оперативната програма ли е бюджета за организация на конкурса? От къде ще е последващото финансиране на изграждането на одобрените разработки?
-  Бюджетът за реализирането на проекта и изграждането на Експозиционния център е 7,4 млн. лв. Средствата са осигурени по двата проекта по ОП «Региони в растеж». Само да уточня, че по оперативната програма е одобрена  само финансовата рамка, за която е кандидствала Община Велико Търново. Заложени са средства за организацията на международния архитектурен конкурс (включително наградния фонд), за проектиране и т.н.
Първа награда за най-добрата разработка ще е в размер на 25 000 евро, втора награда – 15 000 евро, трета награда - 10 000 евро. Предвидени са и пет парични премии по 5000 евро за отличени от журито проекти. Големият приз за победителя е право на директно възлагане на изработката на технически работен инвестиционен проект на Експозиционния център.

-  Какъв е обхвата на конкурса и основния му акцент?
-  Целта на конкурса е разработка на проекти - идеи на две различни нива. Първото е градоустройствена концепция за територията на новия градски център, което предполага обемно, пространствено и функционално решение. Второто ниво е концепция за сградата на експозиционния център. Тежестта на конкурса е проект за тази сграда, която обаче се намира в територия, подлежаща на препроектиране. Самата тя ще се локализирана в зелената площ в близост до 5-ти корпус.

-  След финализиране на конкурса, какви процедури предстоят и в какви прогнозни срокове?
-  След конкурса, вероятно през есента на т.г., Община Велико Търново ще обяви процедура по възлагане на нов регулационен и застроителен план на тази територия. Това ще е обществена поръчка за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за нов градски център. Той ще е въз основа на избраната архитектурна концепция на победителя. Очаква се тази процедура, с всички съгласувателни действия, да продължи около година и половина. След това новия ПУП ще бъде приет от Общинския съвет Велико Търново.
Паралелно с това, община Велико Търново ще кандидатства с избраната идейна концепция за отпускане на 7,4 млн. лв. по ОП «Региони в растеж». Разбира се, като са осигурени средствата, на победителя в конкурса ще бъде възложена изработката на технически проект за сградата на Експозиционния център.
Възможно е в края на 2019 г. да има финансиране за строителството на този обект. След това е напълно вероятно да започне сторителството.
Предстои възлагане на техническия и работния проект на Експозиционния център през 2019 г. Спечелилата строителна фирма ще работи заедно с архитектурния екип - победител.

-  Какви са функциите на зоните в новия градски център и каква е тяхната приоритетност, предвид поетапното търсене на финансиране?
-  Въпросната територия от 190 дка е условно разделена на три почти равни зони. Първата ще се намира около Експозиционния център. Тук ще е позициониран градският площад, какъвото нямаме в старата столица. През годините се коментираше, че единственото място за това ларго е старото военно училище. Разбира се, трябва да има пешеходна площ с алеи, озеленяване, малки търговски обекти, заведения и др.
Предвижда се  и създаването на няколко музея, които могат да бъдат разположени в една сграда. Има идея и за построяването на нова библиотека, която да не е само градска, а и национална. Искаме да е емблема на духовността и традициите на Велико Търново, както и да е историческа препратка към Търновската книжовна школа.

Във втората зона трябва да се съсредоточат сгради с общественно-делови функции - офиси и др. По предходен проект на проф. Никофиров имаше предложение в нея да се изгради и автогара. Поради разшираването на туристическите и логистични функции на В. Търново, има нужда от такъв транспортно-комуникационен възел.
Предвижда се да бъде осъществена и нова връзка на тези зони със Стария град посредством нов мост над Янтра. Това съоръжение ще осъществява пряка връзка с Великотърновския университет и евентуално трябва да има комуникация с магистралата София - Варна, с жп гарата.

Третата зона е с малко по-свободна концепция, като един от акцентите е построяване на 5-звезден хотел. Тук сме оставили свободни площи за бъдещи инвестиционни намерения.
Този конкурс е шанса за развитие на терена на старото военно училище, защото кандидастващите екипи имат пълна свобода.

-  Според Вас къде е пресечната точка за успех в конкурса - традиционните решения, базирани на визията на Търновград или напълно иновационните и нестандартните?
- Това е предизвикателството пред кандидатите - че трябва да намерят цялостна концепция за огромна територия от исторически град като Велико Търново. Влагаме големи надежди в този конкурс, чрез който  да се даде старт на урбанизирането на терена на старото военно училище.
Добре познавам спецификата й, както и предлаганите идеи за нея през годините. Ще ми е любопитно да видя как мислят отстрани професионалистите, особенно чуждестранните участници, които не познават нашия град. Затова избрахме и формата на международен конкурс, защото искахме да открием различния, непредубедения поглед към този обект. Интересно е съчетанието на тези два ракурса - дълбокото познаване на територията и  различния подход, който генерира неочаквани, иновативни идеи за нея.

Арх. Николай Малаков е роден през 1971 г. във Велико Търново. Завършва специалност „Архитектура” в УАСГ – София със специализация „Опазване на културното наследство”. След дипломирането си работи в собствено архитектурно студио. От 1998 г. започва работа в Община Велико Търново като главен експерт в отдел ТСУ. От 2012г. е Главен архитект на старопрестолната община.

Интервюто взе: Лилия Лозанова

Автор: сп. The Building
Закони Нормативна база Коментари