Защо е толкова важен факторът устойчивост?

Опазването на климата е предизвикателство. Но и голям шанс за съвместяване на икономически с екологични интереси. Това е напълно възможно при изграждането на сгради от всякакъв вид, големина и оборудване.
14.03.2009
Алу Кьониг Щал
145
schüco, фасадни системи, Алу Кьониг Щал, УСТОЙЧИВОСТ

Тема, която вълнува всeки, независимо в кой край на континента: промяната в климата и най-вече търсенето на подходящи решения.

Днес това е най-голямото обществено предизвикателство в световен мащаб. Природните ресурси намаляват, а вредните емисии нарастват. Вследствие на този задълбочаващ се проблем световните сили разработват и разширяват амбициозните си цели за опазване на климата. Осъществяването им обаче не е спринт на късо разстояние. Напротив – дълъг и изтощителен маратон. В този контекст едно понятие определя съвременния политически, икономически и обществен живот – УСТОЙЧИВОСТ.

Устойчивостта предполага съзнание, а имено да планираш навреме с готовноста да действаш. Трите опорни точки на модела са дълготрайността в нейния икономически, социокултурен и екологичен аспект. Първичната му цел е опазването на природата и околната среда за следващите поколения, и интегрираното в нея опазване на глобалния климат, което е много повече от частен въпрос.


 

 

Фасда Schüco E2 – пестене на енергия и добив на енергия

 

ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖЕН ФАКТОРЪТ УСТОЙЧИВОСТ?
Опазването на климата е предизвикателство. Но и голям шанс за съвместяване на икономически с екологични интереси. Това е напълно възможно при изграждането на сгради от всякакъв вид, големина и оборудване.

УСТОЙЧИВОСТ – ЗНАЧЕНИЕТО Й В СТРОИТЕЛСТВОТО
Дълготрайното строителство придобива на фона на климачните промени и драстично намаляване на ресурсите все по-голямо значение. То следва намерението да планира, изгражда и експлоатира сгради по начин, по който те да са максимално ефективни.

Разбирането за стойността на недвижими имоти претърпява промяна: ограничен поглед върху инвестиционните вноски вече не е достатъчен. На преден план застават разходите по експлоатация и поддръжка на сградата, които зависят пряко от функционалното и техническо качество. Това е и причината, поради която в световен мащаб все по-често се предлагат и съответно търсят сертификати за дълготрайност на дадена сграда.

Абсолютен факт: дълготрайни постройки допринасят за положителен имидж и по-голяма приемливост за собственици и наематели. Именно те дават шанс за отдаване под наем и гарантират по-високи цени при продажба и формират по този начин по-висока стойност на недвижимия имот.

Ключовият критерий, ако говорим за ново строителство и саниране, е разходът на енергия, който генерира имотът през целия период на експлоатация. Намаляването на този разход е тясно свързано с качеството на сградната обвивка, дизайна и комфорта на помещенията. Ако днес 30 процента от общия разход на енергия се потребяват от офисни, промишлени и частни сгради, от само себе си
възниква въпросът за оптимиране на енергийния им разход.

В зависимост от разположението сградната обвивка дава възможност за термично и електрическо използване на слънчевата енергия. Който инвестира днес в икономия и производство на енергия чрез сградната обвивка, ще се радва утре на печалба.
 

Yale Sculpture Building, New Haven, USA: отличена с LEED-платинен сертификат

СЕРТИФИКАТИ, КРИТЕРИИ И НАРЕДБИ
За оценка на качеството на сградите по отношение на дълготрайност има различни бази, които принципно се разделят на две категории – системи за сертифициране от една страна и директиви за енергийна ефективност от друга.

От 90-те години на миналия век в света съществуват редица системи за сертифициране, които се използват на доброволна основа и отчасти се различават значително по отношение на методика и показания. Факт е, на национално или интернационално ниво, че за да получиш подобен сертификат с практични и ценово достъпни сградни обвивки, трябва още на етап проектиране да бъде избрана цялостна система и качествени продукти. В рамките на Европейския Съюз към оценката за качеството на сградата от аспекта на дълготрайността се прибавя и директивата за енергийна ефек-
тивност.

Страните, членки на Европейския съюз, получиха още 2002 година ясни указания, като между другото се регламентира издаването на енергийни паспорти и регулярното инспектиране на централни климатични инсталации. От януари 2009 използването на възобновяеми енергии за топлоснабдяване на нови сгради е законово изискване. Целта е да се увеличи дела на възобновяемите енергийни
източници в тази сфера от 6,6 процента през 2007 г. на 14 процента през 2020 г. А кой е пътят към успеха? Ако архитекти, строители и инвеститори заложат на иновационната сила на признат пазарен лидер като Schüco, той е предначертан.

ПРИНОСЪТ НА SCHÜCO ЗА ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТ
Schüco засегна темата за енергийната ефективност още преди години и пое с това пионерската роля. Schüco мисли за бъдещето. И постави неотложността от действия по отношение на енергийната ефективност на преден план в графика си. Като ориентиран към клиента и практиката технологичен лидер, Schüco разполага с многообразно и гъвкаво продуктово портфолио, което вече отговаря на технически стандарти, още преди да влязат в сила съответните закони и разпоредби, които в строителния сектор са обвързани често със строги задължения и рамкови условия.

Schüco предлага още днес иновативни системни решения с топлоизолирани прозорци, врати, фасади и слънцезащитни продукти, както и пълни системи за производство на соларно електричество и топлина. Изводът е ясен: които иска дълготраен недвижим имот, не бива да подценява качествените сградни обвивки като тяхна съставна част. Особено резултатни са прозорците и фасадите, произведени като модулна система. Като компетентен и благонадежден системен доставчик Schüco носи отговорността за технологичното развитие и контрол.

Несъмнено: който залага на Schüco, залага на качество, компетентност и дълготрайност.

           

 

 

Закони Нормативна база Коментари