SOS - провиснала и напукана стоманобетонна плоча

Какви са най-вероятните причини, които могат да доведат до напукване на плочата, непосредствено след изливане на бетона и какви са основните правила, които трябва да бъдат съблюдавани?
15.02.2009
Мая Янева
3986
реконструкция, ремонт, бетонна плоча, компрометирана плоча, пукнатини

Интервю на Мая ЯНЕВА с
инж. Радослав Димитров

„АРЕС Инженеринг” ООД  http://www.ares-bg.com


Какви са най-вероятните причини, които могат да доведат до напукване на плочата, непосредствено след изливане на бетона и какви са основните правила, които трябва да бъдат съблюдавани, за да се избегне такава деформация?


Няколко са основните причини, които могат да доведат до дефекти на новоизлята плоча. От една страна, това може да е провисване на плочата, а от друга, поява на пукнатини. В някои случаи се наблюдава и комбинация между двата проблема.

Причините за деформация на стоманобетонна плоча (провисване) по-голяма от нормативната може да са няколко: по-ранното декофриране на плочата; грешка при полагането на армировката; некачествена бетонна смес; товар, превишаващ максималния изчислителен товар; грешка при проектирането.

Най-честата причина за провисване на плочата обикновено е декофриране на плочата преди времето, предписано от проектанта – преди бетонът да е набрал необходимата якост. Обикновено това се случва, когато строителите бързат да продължат строителния процес, без да вземат предвид строителните правила, предписания и норми.

Другият проблем е напукване на плочата. Напукването най-често е вследствие на съсъхване на бетона. При работа през топлите месеци на годината – юли, август, когато температурите са над 30°С и не се вземат съответните мерки, често се получават пукнатини, които са следствие от съсъхване на бетона.

Понякога проблемът е комбиниран – плочата провисва, вследствие на което бетонът се напуква.Това са най-опасните случаи в строителната практика.

Какви правила трябва да бъдат съблюдавани, за да се избегне такава деформация?
За да се предотврати деформирането (провисването) на стоманобетонните плочи, трябва да се спазват някои основни правила: стоманобетонните плочи да се декофрират само когато бетонът е набрал необходимата якост и след разрешение от проектанта; армировката да се полага съгласно проектната документация; да се контролира системно качеството на бетонната смес; да се предотвратява претоварването на стоманобетонната плоча с товари, превишаващи проектните, особено преди бетонът да е достигнал проектна якост (преди 28-мия ден).

За да се предотврати образуването на пукнатини вследствие на съсъхване, през летните месеци, при работа при температури, превишаващи 30оС, към бетонната смес трябва да се добавят химически добавки – пластификатори. Също така трябва да се предприемат други мерки за ограничаване на ефекта на съсъхването, като постоянно хидратиране на плочата пред първите 48 часа, покриване с полиетилен и др.

За да се избегне замръзването на бетонната смес при работа при отрицателни температури ,към бетонната смес трябва да се добавят противозамръзващи, ускоряващи свързването, химически добавки.

  

В случай че пукнатини се появят, какви са вариантите за обследване и “спасяване” на компрометираната плоча?
При деформиране (провисване) на плочата, надвишаващо нормативното, инвеститорът незабавно трябва да се обърне към специализирана фирма или лаборатория, която да направи обследване на конструкцията.

При обследването, след като се прегледа строителната и проектна документация, установи се класът на бетона, наличието и разположението на армировката и т.н., може да се установи кой от изброените проблеми е довел до строителния дефект. Само след като се установи точната причина, довела до дефекта, може да се да се вземат необходимите мерки за преодоляването му. 

В строителната практика решаването на такъв тип дефекти най-общо може да се раздели на два типа: класически и модерни.

Класическият тип решения са по-консервативни, те се прилагат от години в строителната практика, но въпреки това са свързани с доста проблеми. Такъв тип решения са добавяне на допълнителна армировка и торкретиране, добавяне на метални носещи елементи, допълнително изливане на слоеве бетон и др.

Въпреки че тези решения способстват за увеличаване на носещата способност на стоманобетонната плоча, те водят след себе си някои нежелани ефекти - намаляване на светлата височина на помещенията, което е нежелано от архитектурна и естетическа гледна точка; допълнително натоварване на конструкцията, а от друга страна, такъв тип укрепвания отнемат много време, в някои случаи трудни за изпълнение или неосъществими.

  

Карбоновите системи са по-модерен вариант за усилване на конструкции със строителни дефекти. Карбоновите системи навлязоха в България през последните пет години и според мен на тях принадлежи бъдещето. Те са изобретени през деветдесетте години на миналия век в САЩ и Япония.

Първоначално са се прилагали при инфраструктурни съоръжения, но поради падане цената на карбоновата тъкан, която е основен материал за космическата и авиоиндустрията, такъв тип системи започнаха да се влагат масово и в промишленото и гражданско строителство. Този тип системи е базиран на свойствата на карбоновите (въглеродните) тъкани и нишки.

Те са с около десет пъти по-голяма якост на опън от тази на стоманата, а пък тяхното тегло е пренебрежимо спрямо това на стоманобетонните конструкции. Карбонови тъкани и ламели се прикрепят към стоманобетонната конструкция - към плочата, колоната или към строителния елемент посредством специална система от епоксидни лепила. Поради факта, че дебелината на цялата система е под 5mm, те по никакъв начин не засягат архитектурното решение и не натоварва допълнително конструкцията.До каква степен проблемът може да се смята за разрешим и кога може да се счита, че цялата конструкция е в опасност?
В над 95 % от случаите проблемите са решими. Само в малък процент от случаите – при много груби строителни или проектантски грешки, се налага разрушаване на строителния елемент. За това обаче трябва да се произнесе техническо лице, което има необходимия опит и съответните технически възможности.

Обследващият конструкцията трябва да провери наличието на армировка, класа на бетона, да прецени доколко проектантът и строителят са си свършили работата.

При разкриването на пукнатините наложително ли е незабавно да се преустановят всички останали строителни работи до решаването на проблема?
Ако дебелината на пукнатините е с по-голяма от строителните норми и те са в опасни зони на елемента от конструкцията, е задължително спирането на всякакъв вид строителни работи, докато не се установи естеството на проблема. В доста случаи такива проблеми биха могли да са опасни за живота и здравето на хората, които работят там.

Ако такъв проблем се неглижира от участниците в строителния процес и проблемната сграда се предаде за ползване, това може да е изключително опасно за живеещите.

Ако провисване на плочата се появи след години, на какво може да се дължи и как се процедира в този случай?
Появата на деформации (провисване) след време почти винаги се дължи на пренатоварване на плочата. В моята практика съм срещал случаи, в които жилищни и офис сгради, се превърнати в складови площи, въпреки че това е недопустимо, защото изчислителните натоварванията при проектиране за жилищни, офисни и складови площи е много различно и това би могло да доведе до аварийни ситуации.Също така при инсталиране в жилищна сграда тежко оборудване, например джакузи, вана, аквариум и др., може да се появи провисване на плочата. В такива случаи също се препоръчва тази плоча или поле от плоча да се анализира от специалист и да се прецени доколко товарът, превишава носещата способност на конструкцията. Ако е наложително въпросния свръхтовар да остане, трябва да се изпълнят мерки за увеличаване на носещата способност на плочата.

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари