Да санираме с европари

Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради трябваше да стартира преди повече от година, но реалното изпълнение непрестанно се отлага...
11.09.2011
Николай Пехливанов
765
саниране, сграда, програма, обновяване, МРРБ
Източник: www.obnovendom.com

Какво трябва да знаем, за да обновим сградата, в която живеем


Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради трябваше да стартира преди повече от година, но реалното изпълнение непрестанно се отлага, работещ механизъм за подновяване на блоковете все още липсва и много хора живеят в неподдържани, занемарени, рушащи се и опасни сгради. 


Същевременно от Европейския съюз отпускат помощ в размер на 63 милиона лева в 36 града на страната. Средствата са достатъчни за около 500 сгради в страната. 


Половината от парите за ремонта ще бъдат плащани от собствениците, а другата половина - по програмата. Ще бъде събирана първоначална вноска от 500 лева на апартамент. Тази сума ще бъде гаранцията за членство на собствениците в сдружението. Първоначално ще се обновяват цели блокове, а на по-късен етап ще бъде разрешено и саниране на отделни входове. Първите проекти трябва да бъдат направени през пролетта следващата година. Дотогава в министерството ще изберат шест компании, които да консултират по места. Участието на консултантите не е задължително и кандидатите могат да си изготвят сами предложението. По проекта са предвидени кредити с ниски лихви: 6-7%. 


За да се реализират дейностите по програмата, собствениците трябва да организират общо събрание, на което да регистрират сдружение на собсвениците на жилища в дадената сграда. Избраният домоуправител се ангажира с това да потърси и избере проектен мениджър по програмата. Проектните мениджъри се одобряват от МРРБ. 


Какви сгради могат да бъдат обновявани?


Сградите, които могат да бъдат обновявани по програмата на МРРБ, могат да бъдат  панелни блокове, ЕПК и жилищни сгради, строени след 1990 година. Съществува и изискване към собствеността. На първо време в сградата трябва да има над 3 обособени жилищни единици, а в нея трябва да има поне 3-ма собственици. Жителите на блока трябва да знаят и още една съществена подробност – енергийното обследване, което неминуемо съпътства обновяването на всяка сграда, може да бъде поето изцяло (100%) от програмата и при одобрение на проекта собствениците няма да вадят тези пари от собствения си джоб. 
 


 
Гр. София, ж.к. „Младост” 3, бл. 355;
Конструкция: едропанелно строителство;
Домакинства: 24; Енергопотребление: 57%;
Парникови газове: 53 т/г намаление;
Изпълнител: „Строителни фасади и облицовки”


Създаване на Сдружение на собствениците


Създаването на Сдружение на собствениците преминава през няколко етапа. На първо място трябва да бъде регистрирано в общината и освен това да е учредено на доброволен принцип. Свикването трябва да бъде по инициатива на собствениците. Необходимият кворум е 67% от притежателите на собственост. Трябва да бъде подписан и протокол от учредителното събрание и да бъде прието споразумение. То трябва да бъде в 2 екземпляра и да е подписано от всички членове на сдружението. Органите на сдружението са: Общо събрание; управител (Управителен съвет); контрольор (Контролен съвет). 


Управителят трябва да регистрира сдружението в 14-дневен срок в районната или общинската администрация. Трябва да се имат предвид няколко важни документа за регистрация: 


 • попълнено Заявление по образец
 • копие от Протокола на Учредителното събрание
 • копие от списък на собствениците, участващи в сдружението
 • копие от приетото Споразумение 
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

За да може проектът за конкретната жилищна сграда да кандидатства по програмата на МРРБ и да получи част от парите от ЕС в размер на 63 милиона лева, той трябва да се отнася към някои конкретни допустими дейности. По отношение на енергийната ефективност на отделните жилища собствениците могат да получат външно финансиране за топлоизолация на външните стени и за подмяна на дограмата. По отношение на обновяването на общите части пък парична помощ може да бъде получена за ремонт на покриви, подмяна на дограми и врати на стълбищните клетки, подмяна на настилки и мазилки в коридорите и стълбищата, подмяна и ремонт на абонатни станции (когато са етажна собственост), подмяна и ремонт на вертикални щрангове на ВиК, централната топлофикация и електромрежата. Тези дейности обаче спадат към категорията строителни дейности. Проектът, който може да бъде представен пред МРРБ, може да включва и технически дейности като енергийно обследване (което ще бъде покрито напълно) и изготвяне на проект, което е задача на проектния мениджър, когото домоуправителят е избрал и когото МРРБ трябва да одобри. 


Финансов модел:


 • 100% финансиране на разходите за техническа помощ.
 • 50% финансиране на разходите за строително-монтажни работи.
 • Ориентировъчният разход на инвестицията за жилище от 75 кв. м е около 10 000 лв.

Изпълнение на строително-монтажните работи и отчитане на проекта пред МРРБ


 • Извършване на строителните работи.
 • Отчитане на извършените работи пред МРРБ
 • Изплащане на безвъзмездната финансова помощ от МРРБ.

Програмата на МРРБ носи редица предимства. Това са само част от резултатите, които ще постигнат гражданите, решили да участват в програмата за обновяване на жилищните сгради:


 • Намаление на разходите за отопление и климатизация между 30-60%.
 • Удължаване живота на сградите средно с 20 години.
 • Подобряване на цялостния облик на квартала.
 • Обновените общи части и подобрената енергийна ефективност водят до 30-40% повишение на стойността на жилищата.
 • Превръщане на града в приветливо място за живот.
 • Възможност за създаване на работни места на безработни лица, живеещи в обновяваната сграда.

Въпреки очевидните предимства, които има програмата на МРРБ за обновяване на многофамилните жилищни сгради, тя все още не функционира и съществува все по-осезаема опасност тези 63 000 000 лева, безвъзмездно предоставени от ЕС, да останат неусвоени. 


Материалът е предоставен от Николай Пехливанов, кандидат за кмет на София от ПП „Атака”


 


------------------------------------------------------------------------------------------


Демонстрационен проект за саниране


През 2007 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) стартираха съвместна инициатива – проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”.


Целта на проекта е да се разработи и тества за пръв път в България пълният цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради като начин да се придобие практически опит и да се извлекат поуки за бъдещото изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищни сгради, както и добри практики за изпълнението на Операция 1.2 „Жилищна политика” от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР).


Проектът възприема интегриран подход с цел да се отговори едновременно на физическите, социалните и икономическите аспекти на процеса на обновяване.


На липсата на традиции в сдружаването на собствениците, липсата на управление на собствеността и липсата на достъп до финансиране проектът отговоря чрез предоставяне на техническа помощ и професионални консултации за жителите на многофамилните жилищни сгради за:


 • създаване и устойчиво функциониране на доброволно сдружение на собствениците (предпоставка за обновяването);
 • улеснен достъп до кредит;
 • организация на процеса на изпълнение на дейностите по обновяването.

Проектен цикъл за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради


Включени са следните дейности: 1. Подбор на бенефициентите (общини и етажни собствености) на конкурсен принцип въз основа на широкообхватна информационна кампания.
 2. Сформиране на сдружения на собствениците.
 3. Тръжни процедури за избор на изпълнители на техническо и енергийно обследване, технически надзор и обновителни работи.
 4. Изпълнение на техническо и енергийно обследване, технически надзор и обновителни работи, мониторинг и контрол.
 5. Обновяване на околоблоковите пространства след консултации със заинтересованите етажни собствености.


Резултати


 • 1093 участвали домакинства.
 • Сформирани 50 доброволни сдружения на етажната собственост за целите на обновяването и бъдещата поддръжка.
 • Обновени 27 многофамилни жилищни сгради и околните им пространства.
 • Други 23 сгради в процес на обновяване (изпълнение на СМР в момента).
 • 8 488 575 кВтч (40-60%) планирана икономия на енергия годишно в резултат от обновяването.
 •  
 • 6672 тона планирана икономия на СО2 емисии годишно.
 • Създадени 219 работни места годишно.

Развитие на капацитета и устойчивостта:


 • Успешно изпробван модел за доброволно сдружаване на собствениците в етажна собственост за целите на обновяването и бъдещата поддръжка и управление на общите части.
 • Разработен механизъм за техническа и финансова подкрепа.
 • Успешно изпробван технически модел за енергийно обновяване на цяла многофамилна жилищна сграда.
 • Промяна на нагласите и преодоляване на скептицизма.

За 27-те сгради, от енергийното обновяване на които е изтекъл поне един отоплителен сезон, бяха изготвени контролни енергийни одити за установяване на действителните нива на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващи мерки в процеса на обновяване.


Резултатите от енергийните обследвания доказаха ефективността на проведеното енергийно обновяване. Всички 27 сгради в резултат на енергийното обновяване са достигнали такъв клас на енергопотребление, който дава възможност за издаване на сертификат с категория А или Б.


Удовлетвореност на бенефициентите 


Проучване на удовлетвореността на бенефициентите показа следните резултати:


 • Над 83% от запитаните изразяват висока и много висока степен на удовлетвореност от проекта, а средна оценка дават 15%. 
 • При над половината от запитаните (57%) се отчита намаляване на средномесечния разход за отопление и топла вода в рамките на 20-40%. При 19% от анкетираните намалението е с над 40%, а при 21,5% – с до 20%. Независимо от различния деклариран реален процент на намаление на средномесечните  разходи на енергия, който води до възвръщане на инвестицията, повече от 90% от запитаните отчитат повишаване на комфорта на обитаване в санираните сгради.
 • По отношение на качеството на организацията и на строително-ремонтните дейности над 80% от запитаните дават висока и много висока оценка.
 • При над 80% от запитаните в резултат на участие по проекта се е утвърдило мнението, че сдружаването за общо стопанисване на сградата има повече позитиви, отколкото негативи и че професионалната експертна помощ в този процес е необходима и полезна. 48% от тях са готови да заплащат за такава помощ, а 39% са съгласни да финансират частично консултации от страна на експерти.

Мотивиращите фактори за участие в проекта са класирани от запитаните в следния ред: 1. Размерът на финансовата субсидия.
 2. Авторитетът на институциите, управляващи проекта.
 3. Примерът на обновените преди това сгради,
 4. Организационната помощ, получена по проекта.
 5. Качеството на строително-ремонтните работи.


Материалът е предоставен от ръководител проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН – www.obnovendom.com


 

Автор: Николай Пехливанов
Закони Нормативна база Коментари