Три години коалиция „Достоен дом“ в България

Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната.
15.02.2017
Хабитат България
479
Хабитат България, коалиция, жилищни условия, жилищна политика, жилище
Общо събрание Коалиция "Достоен Дом"
Източник: Хабитат България

На 15 февруари 2017г. в София Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, организира работна среща и Общо събрание, по повод представянето на резултатите от три годишната й целенасочена работа в посока създаване на адекватна жилищна стратегическа и нормативна рамка в страната. 
Програмата на събитието бе структурирана в два панела – в първия панел взеха участие двама експерти по стратегическите въпроси на жилищната политика, съответно г-жа Гергана Благиева, Директор „Жилищна политика“, представи концепцията на МРРБ за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и арх. Стойчо Мотев - Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“, презентира основните акценти по разработването на нова Национална жилищна стратегия и възможности за сътрудничество с експертите на коалицията. Във втория панел бе представен подробен отчет за дейността на коалиция „Достоен Дом“ за периода 2014г. - 2017г., след което членовете единодушно гласуваха Фондация „Подслон за човечеството“ да продължи своята дейност като Координатор на коалцията и през следващия 3-годишен период (2017 г. – 2020 г.).  
Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в страната. Тя бе инициирана от Фондация „Подслон за човечеството“ (Habitat for Humanity Bulgaria), на учредителен форум в края на месец януари 2014 г. и от тогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Към момента в коалицията участват 32 организации – неправителствени организации, браншови и професионални асоциации, водещи компании в строителния сектор, общини. В допълнение на това, със статут на наблюдатели в работата на коалицията участват Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Съюза на архитектите в България (САБ).
Повече за дейността на коалицията можете да откриете на: https://bg-bg.facebook.com/Coalition.Decent.Home
Работата на коалицията обобщена в цифри: 
-  16 внесени писма с предложения за подобряване на жилищните политики и законодателството до Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
-  Над 60 конкретни предложения за изменение на текстове в Закона за управление на етажната собственост, в Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове: ПМС № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и методиката към нея, Плана за действие към Националната стратегията за интеграция на ромите.
-  Проведени близо 20 формални и неформални срещи на коалицията на национално и местно ниво, от които 4 официални работни срещи с представители на МРРБ на ниво ресорен заместник министър, съветник на министъра, директор на дирекция „Жилищна политика“.
-  Организиран съвместно с Хабитат България втори Национален жилищен форум.
-  Проведени 3 пресконференции на коалицията.
Допълнителна информация:
Визията на Habitat for Humanity International е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега, организацията е помогнала на повече от 6.8 милиона души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми. Хабитат се застъпва също и за идеята за подобряване на достъпа до достойни и финансово достъпни жилища, като предлага разнообразие от услуги за жилищни подобрения, които дават възможност на семейства с ограничени средства да направят необходимите подобрения на своите домове, както времето и ресурсите им позволяват. Като неправителствена организация работеща по жилищна проблематика в над 70 страни по света, Хабитат си партнира с хора от различна раса, религия и националност, в осъществяване на своята мисия. 

За да научите повече за Хабитат, да направите дарение или да се включите в доброволческа дейност, посетете: http://www.habitat.org/emea   
Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството”)
 е национална организация на Habitat for Humanity International. Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства, в 24 населени места. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.
Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на: https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria 

Автор: Хабитат България
Закони Нормативна база Коментари