Къща, ефирна като холограма

Това красиво жилище е разположено в тих и живописен залив, наречен Double Bay, в северната част на огромното естествено пристанище на Сидни, Австралия.
01.02.2019
Теменужка Захариева
3356
къщи, морска къща, къща в Сидни
Къщата е в тихия и живописен залив, наречен Double Bay в Сидни.
Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Местоположение: Сидни, Австралия
Архитектура: SAOTA
Архитекти: Филип Олмесдал, Ерин Гибс и Дюк Уилям
Локален архитект: Tanner Kibble Denton Architects (TKD)
Интериорен дизайн: ARRCC
Строител: Horizon
Инженерен конксултант: ACOR Consultants
Дизайн осветление: Point of View
Озеленяване: Wyer&Co
Фотограф: Адам Литч


Другата фасада на къщата излиза директно на девствен плаж.    Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Това красиво жилище е разположено в тих и живописен залив, наречен Double Bay, в северната част на огромното естествено пристанище на Сидни, Австралия като от едната страна граничи с парк и обществен кей, а от друга излиза директно на девствен плаж. Проектиранo е от SAOTA Architects от Южна Африка така, че с помощта на огромни прозорци и много тераси и вътрешни дворове успява да се възползва максимално от своето фантастично местоположение. И когато прозорците се плъзнат встрани, вътрешността се слива с градината и морето.


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Самата сграда е впечатляваща с изчистените си елегантни линии, хармонични обеми  и оригинални решения. Фасадата на къщата към улицата е частично облечена в така наречената Kaynemaile Architectural Mesh – уникална архитектурна мрежа от поликарбонат, която се използва за разделяне и защита на интериори и екстериори на сгради, но е разработена в Нова Зеландия за филмите „Властелинът на пръстените“. В случая тя е използвана с цел да се ограничи прозрачността и да осигури поне частично уединение от улицата, към която гледа.
 


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Освен фиксираните екрани, къщата включва автоматизирани соларни екрани в система за управление на слънчевата енергия, която открива слънцето и автоматично премества позициите на екрана - създавайки иновативно решение за фасада.
 


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Голяма част от къщата е покрита с красива дървесина, а на морския бряг е почти изцяло заета от огромни стъклени секции, които отварят помещенията към водата и ги обливат с естествена светлина.
 

  Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Оригинално решено е стълбището – то е обвито в защитно наметало от дървени решетки, които не следват буквално височините му, но също служат като частична защита от външен поглед през огромните стъклени панели.
 

Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Входът е връзка между две крила, разделени от вътрешна градина, която, като вътрешно пристанище дава възможност да се виждат пространствата към залива отвъд.


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

На влизане в дома погледът попада на огледална скулптура на Арик Леви, която насочва вниманието към градината. Материалите, които архитектите използват, са дърво, травертин и бетон като контраст на белите стени.
 

Любимият цвят на клиента, син, е добавен към неутралната палитра. Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

За интериора архитектите от студио ARRCC са разработили изискана палитра за декорация, която да отговаря на търсената атмосфера на дома и да допълва творбите на клиента. „Любимият цвят на клиента, син, беше добавен към неутралната палитра, за да осигури малко цветни акценти и да улови и отрази нюансите на бреговата линия“, разказват архитектите от студио ARRCC. „Ръчно изработените килими от вълна и бамбукова коприна включват различни тонове на синьо като разширение на избраната цветова палитра.“
 


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Жилищните и развлекателни пространства на приземния етаж са концептуализирани и обзаведени в тясно сътрудничество с клиентите – и резултатът е една уникална колекция от красиви мебели на международни марки и поръчкови изделия от Южна Африка. Еклектична смесица от помощни масички е разположена до канапетата на Minotti, включително черни мраморни маси от Galata & Taksim.


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

Главната спалня разполага с изработено по поръчка легло с кожена тапицерия. Черните настолни лампи от Oluce добавят поразителен модернистичен контраст на помещението.

Придържайки се към изискванията на клиента, проектът осигурява перфектен баланс между семейния и социалния живот на семейството. Архитектурното оформление и декорът позволяват както малки семейни събирания, така и големи приеми.


Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

На партерния етаж са разположени кухнята и основните помещения за живеене и развлечения, а горното ниво се състои от пет спални и допълнителен семеен салон.

Лобито се отваря към вътрешен двор, който може да се използва като допълнително пространство за забавление. Голямата външна бяла стена на горното ниво от двора служи и като екран за нощни филми на открито. Детска неформална зала също има излаз към вътрешния двор.


Лобито се отваря към вътрешен двор, който се използва като допълнително пространство.    Източник: SAOTA, Фотограф: Adam Letch

 


Студио SAOTA, в асоциация с архитектите от Tanner Kibble Denton (TKD), са наградени с Trends International Design Awards 2018 (TIDA). Следвайки тази награда, проектът Double Bay също така е предложен за награда в Международна категория TIDA.
Спечелилите наградата ще бъдат обявени през март 2019 година.

 

House ethereal as a hologram

By Temenouzhka Zaharieva

This beautiful dwelling is set in a quiet and picturesque bay called Double Bay in the northern part of Sydney's vast natural harbor, Australia, on one side bordering a park and a public quay, and on the other going directly to a pristine beach. Designed by SAOTA Architects from South Africa with huge windows and many terraces and patios, it takes maximum advantage of its fantastic location. And when the windows slide sideways, the interior merges with the garden and the sea.

The building itself is impressive with its clean, elegant lines, harmonious volumes and original solutions. The facade of the house to the street is partially dressed in the so-called Kaynemaile Architectural Mesh - a unique polycarbonate architectural network that is used to separate and protect interiors and exterior buildings, but has been developed in New Zealand for the Lord of the Rings films. In this case, it is used to restrict transparency and to provide at least partial privacy from the street where it looks.

In addition to fixed screens, the house includes automated solar screens in a solar energy management system that detects the sun and automatically moves screen positions - creating an innovative façade solution.

A large part of the house is covered with beautiful timber panelling, and on the seashore it is almost entirely occupied by huge glass sections that open the premises to the water and pour them with natural light.

The originally designed staircase is wrapped in a protective cloak of wooden slats that do not literally follow its heights, but also serve as a partial protection from an outside view through the huge glass panels. The entrance is a connection between two wings, separated by an inner garden, which, as an inland port, makes it possible to see the spaces to the bay beyond. Upon entering the house, the look falls on a mirror sculpture by Arik Levy, which directs the attention to the beautiful garden.
The materials that architects use are wood, travertine and concrete as a contrast to the white walls. For the interior ARRCC studio have developed a sophisticated decoration palette to suit the home atmosphere and complement the works of art owned by the client.

"The client's favorite color, blue, was added to the neutral palette to provide some colorful accents and capture and reflect the shades of the shoreline," ARRCC studio architects explain. "Handmade wool and bamboo silk carpets include different tones of blue as an extension of the selected color palette."

The ground floor living and entertainment areas are conceptualized and furnished in close cooperation with customers - and the result is a unique collection of beautiful furniture from international brands and custom made products from South Africa. An eclectic assortment of auxiliary tables is located next to the Minotti sofas, including the black marble tables of Galata & Taksim. The master bedroom has a custom-made bed with leather upholstery. Oluce black desk lamps add a striking modernist contrast to the room. The outdoor entertainment areas furniture selection continues the interior colour palette with a blue/grey Paola Lenti outdoor sofa and rug.

Adhering to customer requirements, the project provides a perfect balance between family life and social life. The architectural design and the decor allow both small family gatherings and large receptions. On the ground floor are the kitchen and the main living and entertainment areas, while the upper level consists of five bedrooms and an additional family saloon.
The lobby opens to the patio, which can be used as extra entertainment space. The large outer white wall on the upper level of the yard also serves as a screen for night outdoor movies. An informal hall for children entertainment also has access to the courtyard.

SAOTA, together with Architects in Association Tanner Kibble Denton (TKD), has been awarded at the Trends International Design Awards 2018 (TIDA), in the category Australia Architect New Home 2018. Following this award, Double Bay has also been put forward for the TIDA International Category. The TIDA International Home of the Year will be announced in March 2019.

+6
Автор: Теменужка Захариева
Закони Нормативна база Коментари