МРРБ изготви брошура за саниране на жилищата

МРРБ изготви брошура, подпомагаща гражданите, желаещи да санират жилищните си блокове по Националната програма за енергийна ефективност
07.01.2015
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
421
МРРБ, саниране, Енерг.ефективност, Сдружения на собств.
МРРБ изготви брошура, подпомагаща гражданите, желаещи да санират жилищните си блокове по Националната програма за енергийна ефективност
Източник: www.mrrb.government.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата Национална програма  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.
В нея потребителите се информират кой и как може да кандидатства по програмата и какви са стъпките, които трябва да се  направят. Поместена е и информация  какви са задълженията на общинските администрации, какви мерки ще се финансират и кое се счита за  недопустим разход по програмата. Брошурата ще се разпространява сред гражданите безплатно от МРРБ, както и от общините.
Може да бъде намерена и на сайта на МРРБ, от където може да бъде изтеглена: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6067
До края на месец януари 2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще публикува и методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината. 

Автор: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Закони Нормативна база Коментари