Монтаж на PVC прозорци и врати

Поради нарастващите изисквания в строителството, спазването на установени норми придобива все по-голямо значение.
15.03.2006
Георги Костов - Евроал ООД
2249
дограма, монтаж на дограма, pvc прозорци, закрепване, на дограмите
Таблица 1.
Източник: Евроал ООД

Поради нарастващите изисквания в  строителството,  спазването на установени норми придобива все по-голямо значение. Прозорците трябва да бъдат монтирани така,че да не застрашават здравето и живота на хората и обществената сигурност. Същевременно трябва да се гарантира функционалността на дограмата за дълъг период от време.   

Монтираните дограми са подложени на постоянни натоварвания от различен характер- дъжд, вятър, слънце, шум, външна и вътрешна температура,собственото тегло на прозореца, въздействия от зида, от експлоатацията и т.н.   

Най -голямо значение за качеството на извършения монтаж имат правилното закрепване и оформянето на строителната фуга. По-долу ще разгледаме някои основни правила за правилно закрепване на дограмите към зида.   
При позиционирането и последващо закрепване на дограмите, трябва да се гарантира дефинирано отвеждане на натоварванията в зида, както и възможността за разширение на профилите вследствие температурните промени.   

Силите произхождащи от движения в зида не трябва да се пренасят върху дограмата.  

Температурно обусловената промяна по дължина  на фугата е
1.6 mm/m за бяло  PVC и 2.4 mm/m за цветно PVC.   
Фугата между дограмата и зида трябва да бъде равномерна и с подходяща ширина.   

В табл 1 са показани минималните ширини -  b на челната и страничната фуга  в зависимост от цвета и размера на дограмата за фуги уплътнени с полиуретабова пяна и с уплътнителна лента.

В табл 2 A и В са показани минимални ширини на фугата  - b - за фуги уплътнени с уплътнителна лента. Дълбочината на запълване на фугата - f - се уточнава с производителя на уплътняващив материали в  зависимост от ширината ґ. След монтажа задължително се изваждат клиновета, за да не възпрепятстват дължинното разширяване на профилите. Веднага се отстранява и защитното фолио от  профилите.  
   
Предписания за закрепването на PVC прозорци
За да се отведе натоварванвто от собственото тегло на дограмата  в зида, както  и натоварването от сили възникващи от въз-действието на хора, на касата  трябва да се подложи  и тя да се закрепи със стандартни закрепващи средства към зида.

На фиг 1 са показани местата на които трябва да бъде подложено на касата в зависимост от отваряемостта на прозореца

Закрепването на дограмите към зида трябва да се извърши механично, за да се гарантира дефинирано отвеждане на натоварванията.   

Закрепването на дограмите към зида тединствено чрез пяна, лепило и др подобни материали е недопустимо.   

Правилният избор на закрепващи средства се определя на първо място от възникващите натоварвания.   

Той зависи от  географското местоположение, височината на сградата, категориата на местността, конкретнатастроителна ситуация и възможностите за монтаж.   

За закрепване се използват стандартни дюбели, винтове или котви, като се спазват зададените от производителя отстояния по оста и ръбовете в зависимост от строителния материал (фиг. 2).

Препоръчително е винтовете да се навиват с винтоверти с регулируем момент, както и  комбинация  от подложкаи закрепващ елемент     . Разстоянието между дюбелите не бива да възлиза на повече от 70 см. Отстоянието на дюбела от заваръчни шевове, ъгли и неподвижни делители трябва да бъде най-малко 15 см за бели профили и 20 см за цветни профили. На фиг. 3   е показана принципна схема на местата за закрепване.

Входните врати са подложени на по-силни динамични натоварвания, поради това към  nормалните за единпрозорец точки на закрепване трябва да бъдат добавени допълнителни - фиг 4.   

Това са някои от основните моменти за правилното закрепване на стандартни врати  врати и прозорци. При специални изпълнения  се използват различни планки,винкели,куплунзи и др, като се спазва основното правило-закрепването да е механично, за да се гарантира дефинирано отвеждане на натоварванията, както и използването на подходящи буфери, които да могат да поемат разширението  на профилите както по вертикала, така и по хоризонтала. Тук не засегнахме, въпроса с уплътняването на фугите, който също е от първостепенно значение за дълготрайното функционално, безопасно и надеждно използване на дограмата.

+1
Автор: Георги Костов - Евроал ООД
Закони Нормативна база Коментари