Боряна Занова - митология, икона , традиция

Изкуството на Боряна Занова няма паралел в България. Затруднявам се да го определя и като вид, и като стил. Това обаче не оспорва произведенията в естетическо отношение, а ги прави изключително съвременни в контекста на пост модернистичните търсения в световен мащаб.
26.02.2006
Още за къщата
309
живопис, Художник, БОРЯНА ЗАНОВА, изобразителто изкуство, сценограф
Източник: Боряна Занова

Боряна Занова е родена през 1959 г. През 1978 г. завършва Художествената гимназия в София. През 1982 г. завършва Художествената академия. През 2001 г. е наградена с почетна грамота от Министерството на културата за създаването на детското студио “Пластична живопис” и за приноса й за развитието и популяризирането на българската култура.


Картини от цикъла “КЪМ ХРАМА”
ПАЗИТЕЛИ    І, ІІ, ІІІ, ІV
МОЛИТВА
ПРАЗНИК
МАДОНА
ОСВЕЩЕНИЕ
ПРАВДАТА СИ ЩЕ ДЪРЖА И НЕ ЩЕ Я ОСТАВЯ
ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА
ОТВОРЕТЕ ПОРТИТЕ
 
ИЗЛОЖБИ
1988 - София, галерия  “Славянска беседа”
1989 - София, галерия  “Славянска беседа”
1990 - София, Национален дворец на децата
1991 - София, галерия  “Средец”
1992 - Виена,  Дом  “Витгенщайн”
1993 - София, галерия “Средец”
1993 - Рим, галерия  “Интеграл”
1994 - София, галерия “Кати”
1996 - Вашингтон, Световна банка
1996 - Ню Йорк, Генерално консулство
1996 - Вашингтон, галерия “Класик” - Джорджтаун
1996 - Ню Йорк, Световен пресцентър
1997 - Созопол, фестивал “Аполония”
1999 - София, галерия “Средец”
1999 - Виена,  Дом  “Витгенщайн”
1999 - Будапеща, Български културен център
1999 - Братислава, Български културен център
2001 - София, галерия  “Средец”

 

Познавам художничката Боряна Занова от началото на 80-те години, когато тя завърши специалност сценография в Художествена академия “Николай Павлович”. Нейната вродена склонност към пластичното изразяване на декоративни мотиви и сюжети от най-различно естество и работата й като художник в нейното детско студио за пластична живопис създадоха уникалната и до днес в нашата художествена практика “пластична живопис”.

 


Изкуството на Боряна Занова няма паралел в България. Затруднявам се да го определя и като вид, и като стил. Това обаче не оспорва произведенията в естетическо отношение, а ги прави изключително съвременни в контекста на пост модернистичните търсения в световен мащаб.

Боряна Занова е изключително сладкодумна. И от най-безличната случка може да направи любопитен разказ. Същото се случва и в картините й. В тях пространството и времето са “пробити” от занимателни елементи. Затворени условно в рамка, образите пътуват между художествената измислица и нейното игрово битие.

Художничката е сценограф по образование. Отдавна тя работи по-скоро живопис (или релеф, изпълнен чрез материали, характерни за живописта). Но усещането за приказност, което присъства на всяка театрална сцена, е в мисленето на Боряна Занова. Затова и нейните творби са комуникативни и изпълнена с положителни емоции.

 


За мен изкуството е възможност за свобода и в него има едно задължително нещо - да обичаш това, което правиш.

Аз обичам моята работа. Може би търся усещане за театър, усещане за сцена. От там съм тръгнала, началото на пътя е сценографията, за да стигна до моите картини, до пластичната изработка и рисуването с цветове, до силния релеф и падащата светлина, която засилва ефектите на използвания материал.

И така се чувствам свободна, свободна да изградя един измислен свят, който започва от играта. Чрез обикновени предмети - камъни, парчета плат, въжета - търся образи и идеи от вълшебни приказки и митове, от мъдри и фантастични истории, които ме освобождават, развиват и обогатяват духовния ми свят.

Разбира се, човек може да играе сам, но когато е с друг, има диалог, а за мен това дава повече - дава това, че целият процес на творческа работа става една взаимна провокация, в която всички сме свързани.
Изкуството, към което се стремя, е игра и търсене на диалог. С децата от моето студио “ПЛАСТИЧНА ЖИВОПИС” този диалог е емоционалната връзка между мен и детето, на което е присъщо да играе.

Това е за мен голямата провокация в изкуството.

Опитвам се да не забравя как се играе.

Боряна ЗАНОВА
 


Boriana Zanova was born in 1959. She graduated from Art School in Sofia in 1978. In 1982 she graduated from Academy of  Fine Arts in Sofia.
Boriana Zanova founded her Childrens Art Studio for Sculptured Painting in 1987.In 2001 the Bulgarian Ministry of Culture awarded her with a honorary diploma for her being a founder of Childrens’  Studio for Sculptured Painting as well as for her contribution to development and popularising of Bulgarian culture.

 

I know the artist Boriana Zanova since the beginning of the eighties when she graduated in stage design  from the  Academy of Fine Arts in Sofia. Her inborn talent for sculptured expression of decorative motifs and plots of various kinds and her work as an artist in the Childrens Art Studio for Sculptured Painting have created the unique art sculptured painting.

The art of Boriana Zanova has no parallel in Bulgaria – it is unique of its kind. It is difficult to be defined both as a style and as a shape. This however does not lessen the aesthetic value of her works but rather makes them quite contemporary in the context of post-modern trends in global scale.

Boriana Zanova is a great talker. She is able to turn a dull happening into a spellbinding story. The same happens in her pictures. Both space and time are pierced by curious elements.
Conditionally limited within a framework her images travel to and fro between artistic fiction and playacting. She is educated as a stage designer but painting or rather relief painting is her true vocation.
Boriana Zanova thinks in terms of fairy tales, their atmosphere is felt in her art. That is why her works are communicative and charged with positive emotions.

Vesela Christova-Radoeva Art critic
Director of the Municipal Art Gallery


Pictures included in the series TO THE TEMPLE

GUARDIANS - I, II, III. IV
PRAYER
FESTIVITY
MADONA
CONSECRATION
I WILL STICK TO TRUTH AND I WILL NEVER GVE IT UP
THE ROAD TO THE TEMPLE
OPEN THE GATES

EXHIBITIONS

1988 - Sofia, Slavianska Beseda Gallery 
1989 - Sofia, Slavianska Beseda Gallery 
1990- Sofia, National Palace of Children
1991- Sofia, Sredetz Gallery 
1992 - Vienna, Wittgenstein House
1993 - Sofia, Sredetz Gallery 
1993 - Rome, Integral Gallery
1994 - Sofia, Kathy Gallery
1996 - Washington, World Bank
1996 - New York, Consulate General
1996 - Washington, Classic Gallery, Georgetown
1996 - World Press Centre
1997 - Sosopol, Apolonia Art Festival
1999 - Sofia, Sredetz Gallery 
1999 - Vienna, Wittgenstein House
1999 - Budapest, Bulgarian Culture Centre
1999 - Bratislava, Bulgarian Culture Centre
2001 - Sofia, Sredetz Gallery 

 

 

For me art is a chance for freedom. There is one must in it – you should love what you do.

I love my work. May be I am guided by the feeling for the scene, for the theater That was my beginning. I started as a stage designer and went on to painting, sculptured painting, drawing in colours, low relief and light – light which by falling enhances the effect of the material I use.

In this way I am free to create an imaginary world which starts as a game. Using ordinary objects like stones, pieces of cloth, buttons and pieces of rope I am seeking to recreate images and ideas from fairy tales and myths, from wise and fantastic tales. This makes me free and helps me to develop and enrich my spiritual world.

Of course one can play alone. But when there is a companion there is a dialogue and this turns the whole creative process into a chain of mutual provocations.

The art I am striving to is a play and a dialogue. This dialogue is the strong emotional link between me and the children in my Studio for Sculptured Painting. Because for them playing is everything.
For me this is the great provocation in art.

I am trying not to forget how to play.

Boriana Zanova

Автор: Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари