Проект „Достоен дом“ приключва успешно.

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители продължава да работи активно за провеждане на реална ефективна жилищна политика .
09.09.2014
Хабитат България
478
жилища, Проект „Достоен дом, жилищна стратегия, Коалиция „Достоен до
Пресконференция, на която бе представена работата на Коалиция „ Достоен дом“ от създаването й през януари 2014 г
Източник: www.ka6tata.com

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители на местни и общински структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации, продължава да  работи активно за провеждане на реална ефективна жилищна политика 

На  09 септември 2014 г. в гр. София, в х-л Бест Уестърн Плюс Сити Хотел се проведе пресконференция, на която бе представена работата на Коалиция „ Достоен дом“ от създаването й през януари 2014 г. досега и плановете за бъдещите действия за подобряване на жилищната политика в България. Говорители на пресконференцията бяха  

 • г-н Минчо Бенов, Директор - Хабитат България, 
 • г-н Атанас Буглов, Управител - Винербергер ЕООД, 
 • арх. Николай Гълъбов, Зам. Председател - Камара на архитектите в България
 • г -жа Юлия Любенова, Председател – Сдружение  „Амала – Приятели“, Дупница. 

Някои от основните акценти на пресконференцията бяха свързани с конкретните предложения, внесени от Коалицията в Министерството на инвестиционното проектиране, във връзка с актуализирането на жилищната стратегия на България и разработването на нов жилищен закон. Предложените мерки са насочени към подобрения в редица сфери на жилищната политика и констатирани проблеми по отношение на новото строителство, нуждата от увеличаване на дела на държавния и общински жилищен фонд, наемните отношения, обновяването и текущата поддръжка на съществуващия жилищен фонд, подобряване на качеството на строителството.

Освен необходимостта от актуализиране на съществуващата Национална жилищна стратегия (2004) и свързана нормативна база, бяха обсъдени и редица други проблеми на жилищната система на страната, вкл.: 

 • Необходимостта от подобряване на механизмите за управление на  етажната собственост и създаване на стимули за собствениците на жилища за подобряване на енергийната ефективност и цялостното състояние на сградния фонд.
 • Нуждата от разработване и внедряване на максимално ефективни механизми за реализиране на целите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;
 • Необходимостта от нова, социално ориентирана жилищна политика на национално ниво, която да предлага алтернативи на семейства с ниски доходи, млади семейства и хора в нужда (напр. пострадали от природни бедствия), както и увеличаване на съответните отговорности и компетенции на местните власти. 

Г-н Бенов изтъкна, че за Коалиция „Достоен дом“ принципа на приемственост е много важен и организацията ще продължи да работи и да поставя въпроси и предложения за подобряване на жилищната политика в България. 

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България.
Учередена е в рамките на  проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът беше изпълнен в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.

Целта на проекта бе да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. В изпълнение на тази цел Хабитат България, заедно с 18 други организации, учредиха Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ на учредителен форум, който се състоя на 23 и 24 януари тази година. В него взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното  проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации. Бяха приети лого и  Правилник за работа на Коалицията и се обсъдиха първите стъпки, които да предприемат членовете на новото формирование.  

Основни акценти в работата на Коалицията са:

 • Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;
 • Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;
 • Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението на поетите ангажименти;
 • Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;
 • Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на лица от уязвимите групи.

С участието на всички членове бе изготвена и стратегия за застъпничество, по която Коалицията да работи в следващите години на съществуването си. 

Основните застъпнически цели, които си поставя Коалицията  на национално ниво са: 

 • Да се  разработят и внедрят максимално ефективни механизми за реализиране на целите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;
 • Да се улесни и насърчи процеса на законно строителство за уязвими групи; 
 • Да се популяризира практиката на професионалните домоуправители за  етажната собственост; 
 • Да се разработи и приведе в действие социална жилищна политика на национално ниво, със съответните нормативни документи и финансови ресурси; 

За първите 3 години като  координатор на коалицията е избрана Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството“) национална организация на Habitat for Humanity International - глобална организация, работеща в над  90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Фейсбук страницата на Коалиция „Достоен дом“ https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home   

Автор: Хабитат България
Закони Нормативна база Коментари