Дворът - проектиране, озеленяване и поддръжка

В паркоустройството се разграничават много видове зелени площи.
15.05.2006
ланд.арх. Росица Петрова
4320
проект, озеленяване, градина, двор, парк

В паркоустройството се разграничават много видове зелени площи. Въз основа на функционалната специфика и достъпността на зелените площи към категорията за ограничено ползване или ползване по определена принадлежност спадат жилищни терени с индивидуално застрояване – еднофамилни парцели. Ще разгледаме градски и вилен парцел.

При устройството и озеленяването на един градски парцел се обособяват няколко функционални зони:
- зона на застрояване – разполагане на сграда и тераса към нея;
- зона за отдих на открито – декоративна градина и открита тревна площ.


  


От разположението на сградата в парцела зависи определянето и на другите зони. Върху местоположението на сградата влияние оказват много фактори като наклонът на терена, посоките на света, благоустройството, комуникациите, неблагоприятните влияния на градската среда – шум, прах и др. Най-лошият вариант  е сградата да бъде разположена в средата на парцела и така да го разбие в пространствено отношение. При вилния парцел сградата трябва да бъде разположена в северния или северозападния край на двора, за да бъде осигурена повече свободна площ. Това ще даде възможност за откриване на красиви южни и югоизточни изложения.

Растителността в двора на отделния парцел участва в цялостната зелена система на населеното място. По този начин природната среда навлиза в града. Освен естетическо значение като декоративен елемент на дома, растителността има редица важни защитни функции, влияещи върху средата на живот.


Декоративните видове, които се подбират за определен парцел, освен че трябва да отговарят на вкусовите изисквания на местообитателите, те трябва да бъдат съобразени с почвените и климатичните особености на територията, да бъдат устойчиви на антропогенните фактори на средата.


В композиционно отношение решенията за линиите и разположението на растителността за съдържанието на дворното пространство са съобразени с желанията на собствениците. От страна на ландшафтния архитект могат да бъдат предложени различни варианти на дендрологичен проект, които да разгледат едно и също пространство в различни стилове – геометричен, пейзажен, комбинация от двата, предложения за бускети – рязани форми, разнообразие в геометричните композиции – могат да бъдат от прави линии или в комбинация с окръжности и части от окръжности, разчупващи алейните пространства.


Също така декоративната растителност е много разнообразна относно багрите и времето си на цъфтеж. Озеленителят може да сътвори богат колорит в различните сезони на годината при подходящо съчетание на растителността с нейните ефекти – пъстрота на листната маса, нюанси на цветовете, време на цъфтеж, красотата на плодчетата, ярко обагрени стъбла, аромати.


Могат да бадат използвани и други елементи от природната среда като вода – да бъдат разиграни различни водни ефекти – водно огледало, водна каскада, малко поточе, фонтанка, шадраван и др. Камъкът е сащо важен елемент и придава завършек на композиционния ансамбъл.

Парковата или градинска мебел като барбекю, шатра, беседка, маса и столове, градинска люлка  и др. трябва да бъдат съобразени стилово със сградата и цялостния облик. Цветята в дворното пространство са неизчерпаема възможност за колоритна декорация. Най-често се разполагат в лехи и валони покрай стена, зид, до тераса или в ивици покрай храсти. Някои от видовете имат оптимално въздействие, когато са самостоятелно, други - когато са в групи. Важна част едновременно от сградата и дворното пространство е градинската тераса (взависимост от архитектурната разработка на сградата, но доста често преходът от къщата към градината е чрез тераса или плочник). Терасата се явява свързващият елемент между постройката и двора. Насажденията около нея се свързват с общата композиция на пространството и трябва да осигури плавния преход и баланс. По-големите тераси могат да бъдат обогатени с растителни елементи и пластични форми. Целта на композиционното решение е да се създаде уют, настроение, възможност за отмора и наслада в градината на дома.


 
 
Необходим ли е проект за озеленяването на дадено дворно пространство?
Както за да бъде построена една сграда е необходим проект, така и при зеленото строителство за изграждането на определено дворно пространство е задължително изготвянето на проект. Ландшафтната архитектура по света е изключително ценена. Това се вижда не само от облика на държавите с перфектно поддържаните градски паркове, градски градини, скверове, озеленените пешеходни зони, булеварди и магистрали, детски и зоологически паркове и градини, но и се доказва със създадените закони в тази насока, със санкциите при неспазването или нарушаването им. За съжаление в България културата в тази област в последните години доста е изостанала и сега тепърва се възражда.


 


Проектирането на една градина е необходимо поради всички специфични особености при изграждането й:
1.  Вид на терена и възможностите за моделирането му, т.е. земни работи – насипи, изкопи, наклони и нива на земните маси, терасиране;
2. Изграждане на подпорни стени, стъпала, стълби взависимост от терена;
3. Решения за алейна мрежа – планировка и оразмеряване;
4. Растер на настилка;
5. Водоснабдяване на зелени площи – водоснабдителни норми, избор на вид напояване, разход на вода;
6. Канализация – има предназначение да приема атмосферните и други видове отпадъчни води от територията на озеленения обект и да ги отведе;
7. Отводняване – при високо ниво на подземните води се влошават физичните качества на почвата и се създават неблагоприятни условия за развитието на насажденията. Дренажната система е комплекс от съоръжения, с които се улавят и отвеждат подземните води или се понижава нивото им;
8. Дендрологична част – композиционно решение и избор на видов състав на растителността взависимост от условията на среда и целта на естетическото въздействие;
9. Посадъчен проект и трасировка – необходими са за нанасянето на проекта върху терена; разработка на детайли, които могат да бъдат акцентите в дворното пространство;
10. Подготвителни работи за озеленяване – укрепване на склонове (ако ситуацията в даден обект го налага), съхраняване на съществуваща растителност – предвижда се още в процеса на проектиране, подготовка на почвата – проучване, подобряване, торене.След проектирането и изграждането на една градина следва поддържането ѝ. Качествената и компетентна поддръжка е гаранцията за съществуването на естетически издържана паркова площ. Ефектът на първите два етапа (проектиране и изграждане) при създаването на зелен ансамбъл се постига единствено с редовна и грамотна поддръжка.


   

Поддръжка при дървета и храсти – грижите започват непосредствено след засаждането им – следпосадъчни грижи, които включват интензивни агротехнически мероприятия за възстановяване предимно на кореновата система; поддържането на кореновата система включва поливане, текуща обработка на почвата, затопляне, торене на почвата и подхранване на растенията; поддръжка на короната – резитби, обливане, защита от насекомни неприятели, извънкореново подхранване, зазимяване и отзимяване; грижи за стъблата – лечение на рани, укрепване на клоните и стъблата на дърветата, почистване, монтиране на предпазни огради, изправяне на наведени дървета и др.


   

Поддръжка на рози – текуща обработка на почвата  (прекопаване, разрохкване, плевене), подхранване, поливане, резитби, зазимяване и отзимяване.
Цветя и декоративни треви – разрохкване на почвата, плевене на цветята, поливане, мулчиране, подхранване, пресаждане и разделяне на растенията, подпиране, разреждане, премахване на прецъфтели цветове и цветоносни стъбла, подрязване, пензиране, пасинковане.Поддръжка на тревни площиедна от най-важните предпоставки за получаване на качествен тревен чим.
Включва – косене; подхранване; поливане; механична обработка на тревния чим – грапене, повърхностно пробождане, аериране, вертикутиране, валиране; опесъчаване и хумусиране. Грижите включват редица различни операции за нуждите на различните растителни видове, извършени в определен период с подходящата техника и инструменти. Осигуряването на необходимия воден режим на растенията е съществен фактор за доброто им и здраво развитие. Затова е препоръчително проектирането и изграждането на поливна система, при която е предвидено и изчислено необходимото водно количество, изисквано от различните видове растения. Необходимо е внасяне на различни видове торове в определен период на годината, растителна защита – за предпазване от неприятели и вредители и болести по парковата растителност. Има декоративна растителност, на която е необходимо да се извършват резитби за добрия външен вид и сгъстяването й. Важна част при поддържането е и зазимяването на растенията – превързването им за защита от снежна маса, някои видове страдат от измръзване при ниските температури и трябва да бъдат предпазени и др.


  

Най-доброто решение е грижите за всеки един етап от проектирането до вече създадената зелена площ и пъддържането ѝ след това да се осъществяват от специалисти в областта на градинско–парковото изкуство. Така ще бъдат осигурени и задоволени всички нужди и изисквания на декоративните видове за доброто им жизнено развитие. А когато растенията са здрави и силни, се постига желаният ефект и въздействие.

Автор: ланд.арх. Росица Петрова
Закони Нормативна база Коментари