Покривът, като градина - лукс или необходимост?

За страните по света покривът като градина вече е факт. Необходимост или лукс, интересът към покривното озеленяване непрекъснато расте.
15.01.2006
Изовал ЕООД
744
цветове, дървесина, ламинар
Пасивна къща с покривна градина
Източник: https://inhabitat.com/

За страните по света покривът като градина вече е факт. Необходимост или лукс, интересът към покривното озеленяване непрекъснато расте.
Ако се върнем назад в историята ще открием, че преимуществата и благоприятното влияние на покривните градини са били известни още от древността. Ярък пример за това са „Висящите градини” на Семирамида в древния Вавилон, които се считат за едно от седемте чудеса на света.  Днес, за разлика от древността, покривната градина не е само излишен лукс, достъпен за малцина. Тя е необходимост, наложена от драстичното намаляване на зелените площи в бързо растящите градове и влошения микроклимат.

В много страни по света затревените покриви са съществена част от архитектурата, докато в нашата страна покривното озеленяване все още няма необходимата популярност. Покривните градини се изграждат върху плоските покриви и тераси на жилищни, обществени и промишлени сгради. Характер на покривни градини имат и зелени площи, решени върху територията на подземни паркинги и гаражи. Ефектът, който може да бъде постигнат чрез озеленения покрив е многостранен. От една страна, покривните градини имат чисто декоративно значение, с което обогатяват архитектурния облик на сградите през отделните сезони от годината. От друга - те подобряват санитарно-хигиенните условия на средата, като значително може да намалят запрашеността и концентрацията на вредни газове във въздуха, йонизират въздуха и увеличават съдържанието на кислород в него. От екологична гледна точка покривните градини водят до значително подобряване на микроклимата в градовете.

Видове покривни градини
Според предназначението си, може да се разграничат няколко типа покривни градини – суха тераса, покривна ливада и покривна градина.

Сухата тераса представлява екстензивно озеленяване на плоски и наклонени покриви с ниски храстовидни и дървовидни растения, диворастящи билки, мъхове и треви. Използват се сухоустойчиви и издръжливи на периодично преовлажняване ниски растения, които притежават способността да се регенерират и не изискват специални грижи. В зависимост от височината на растенията и дебелината на почвения слой типовете озеленявания биват тънкослойно озеленяване, озеленяване със средна дебелина и дебелослойно озеленяване. Екстензивното озеленяване има ограничени възможности за оформление, ниски изисквания към грижите за растенията и има най-малко натоварване върху покривната конструкция. От икономическа гледна точка то е най-достъпния вариант за покривно озеленяване и може да се прилага при неизползваеми покриви.

Покривната ливада е обикновено интензивно озеленяване за плоски и наклонени покриви, което се прави от почвопокривни треви, многогодишни треви и храсти. Изискванията на растенията към вода и хранителни вещества не са големи. Разнообразието на използваните видове също не е голямо. В сравнение със сухата тераса, натоварването при този тип градина е по-голямо и растителните видове имат нужда от периодични грижи.

По използване и оформяне тя се сравнява с традиционните зелени площи, които са място за игра, разходка и отдих. При покривната градина е необходим специален проект за изграждане на алеите, настилките, градинската мебел, водните площи и растителните групи. Този тип озеленяване изисква висока носеща способност на покрива, заложена още при конструирането на сградата и интензивни грижи за използваната разнообразна растителност. То обхваща плоски покриви, заети от тревни площи, многогодишни цветя, храсти и дървета, които се засаждат в почвата или са поместени в съдове. Използват се претенциозни растения, които изискват диференцирана структура на основата т.е. настилка, приспособления за поливане и отводняване. Необходим е и специален строеж на субстрата, достатъчно хранителни вещества и съдържание на вода.

Условията за живот и развитие на растенията върху изкуствено създадената среда на покрива са несравними с условията в естествените им местообитания. Дебелината на вегетационния пласт е ограничена и не съществува естествено засенчване. Растенията са подложени на непрекъснато въздействие на вятъра, което расте с увеличаване на височината на сградата. Освен това липсва и естественото регулиране на водния и хранителният запас. За това към конструкцията на системите за покривно озеленяване има много изисквания. Необходимостта от здраво вкореняване и задържане на почвения слой, предпазването от ерозия и изтръгване на корените и задържане на необходимата влага за живот на растителността, изисква създаването на определена вегетационно – техническа конструкция, разделена на пластове с различна функция.

В пълния си вид конструкцията съдържа следните слоеве:
- почвен субстрат;
- филтърен слой;
- дренажен слой;
- разделителна ивица;
- коренозащитен пласт;
- хидроизолация;
- покривна конструкция.
 
Почвеният (вегетационен) пласт трябва да е със стабилен зърнометричен състав, да е мразоустойчив, устойчив на ерозия, да е съобразен с предвиденото натоварване в зависимост от типа покривно озеленяване. Според състава си използваните субстрати са – минерални, минерално-органични и органично-минерални, като видът и съдържанието им зависят от растителните видове, за които е предназначен. Филтриращият пласт предотвратява нежеланото отмиване на фините частици от почвения субстрат, което води до обедняването му и запушването на водоприемниците.

Дренажният слой осигурява безпрепятственото отвеждане на излишната вода от почвения субстрат. Традиционните дренажи от чакъл или пясък са неприложими при покривното озеленяване. За целта се използват различни материали, които да са структурно - стабилни.
Корено-защитният пласт предпазва хидроизолацията и другите уплътнения на покрива от проникването на корените, механичното натоварване на корените и трайните механични въздействия по време на използването.

Хидроизолацията предпазва от проникването на влага до покривната конструкция.
Съществуват много съвременни системи за покривно озеленяване, като всяка е съобразена с принципа на вегетационно – техническата конструкция, а различните варианти се определят от всеки конкретен случай, от техническите и технологични похвати на отделните фирми.
При конструктивното решение на покривите – градини, плоските покриви се оразмеряват за допълнително и продължително максимално натоварване на м2, като то е различно за различните видове покривни градини, в зависимост от вегетационно – техническата конструкция и дендрологичния състав.


Предимства на покривното озеленяване
Изпълнението на покривно озеленяване дава следните предимства:


  • намалява значително отражението на уличния шум – повишава звукоизолацията;
  • поглъща голяма част от запрашването на въздуха;
  • при неозеленен покрив през лятото и зимата могат да настъпят температурни разлики до 10оС. Озелененият покрив намалява тези разлики до около 30оС.
  • при неозеленен покрив по-голямото количество от дъждовната вода се отвежда веднага, озелененият задържа 60-70% от нея. Вследствие на задържането на валежни води се повишава изпарението от листната маса, което води до понижаване на максималните температури и повишаване влажността на въздуха.
  • покривът е защитен от влиянието на ултравиолетовите лъчи върху повърхността и респективно върху хидроизолацията;
  • подобрява топлоизолацията на покрива на сградата и може да бъде намалена дебелината на полаганата топлоизолация;
  • понижават опастността от ежедневни разширения и свивания на покривните материали;
  • механични повреди и др.


Проектирането и строителството на покривните градини е свързано с решаването на много специфични въпроси на паркоустройството от различно естество – биологично, техническо, естетическо. Основното изискване е те да се изграждат като произведения на парковото изкуство, с характерен индивидуален облик.

 

Автор: Изовал ЕООД
Закони Нормативна база Коментари