Дренажни системи

Дренажът е необходим за подобряване качеството на строителството на сгради и съоръжения.
15.02.2010
Мая Янева
8494
сгради, дренажни системи, отводняване, строителство, видове дренажи
Източник: сп. “Още за къщата”

Дренаж (фр. drainage) — това е естествено или изкуствено отделяне на водата от повърхностните и подпочвени води. Той е необходим за подобряване  качеството на строителството на сгради и съоръжения.
Дренажът в строителството е метод за събиране и отвеждане на подпочвените води от участъци и съоръжения с помощта на системи от дренажни тръби,  кладенци, канали, подземни галерии и други устройства.


Задачи
Дренажът се изгражда с цел защита от проникване на води в съоръжения и основи на сгради, с цел запазване, укрепване и поддържане на основата на сградата и намаляване натиска върху конструкцията. Локална дренажна система се изгражда в случаи, когато общото понижаване на нивото на подземните води на територията на строежа на сградата не може да даде необходимия ефект и е икономически неоправдано. За целта се разработва проект на дренажна система. В съответствие с местоположението се определя типът на дренажа, неговата дълбочина, наклонът, устройството на каналите и се подбират компонентите и материалите. Той е необходим и за поддържане на площадки и пътни участъци в сухо състояние, което предотвратява загниването на кореновата система на засадените растения и предпазва основата и сутерените в сградите от избиване на влага. В зависимост от нивото на земните води, които могат да доведат до овлажняване на терена, може да се изпълни повърхностен дренаж или дренаж в дълбочина.


 


 


 


ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДРЕНАЖ
Пластовият дренаж се поставя в основата на предпазваната структура директно в почвата, непосредствено до водоносния слой. В този случай системата е хидравлично свързана с тръбата на канализацията (за събиране и отвеждане на подземните води), и се разполага от външната страна на основата на най-малко 0,7 м от повърхността на стената на сградата. Пластовият дренаж предпазва съоръженията както от наводнения от подпочвени води, така и от овлажняване чрез капилярна влага. Пластовите дренажи широко се прилагат при строителство на подземни съоръжения и при почва с ниска водопропускливост.

Пристенен дренаж
Пристенната дренажна система се състои от дренажни тръби (с филтри) и се разполага от външната страна на сградата, когато водоносният слой е на плитко. Той ограничава нивото на издигане на водите над линията на дренажните тръби и предпазва от наводняване сутерените, когато сградата се намира върху водонепропусклива почва.

Пръстеновиден дренаж
Пръстеновидната дренажна система се разполага по контура на защитаваната сграда или участък. Действието на пръстеновидния дренаж е на принципа на понижение на нивото на подпочвените води във вътрешността на защитаваната зона, което осигурява  защита срещу наводняване на подземните структури и части на сградата. Степента на понижението на нивото зависи от дълбочината на тръбите в системата, галериите и филтриращите системи на кладенеца за подпочвените води, а също и от размера на зоната, която предпазваме. Тъй като пръстеновидната дренажна система се разполага на разстояние от сградата, тя може да се инсталира и след като сградата е изградена. В това отношение пръстеновидният дренаж се отличава от пластовият, който може да се изгражда само едновременно с построяването на сградата или съоръжението.

ВИДОВЕ ДРЕНАЖ СПОРЕД КОНСТРУКЦИЯТА

Хоризонтален дренаж
Хоризонталният дренаж представлява система от тръби и галерия от дренажи, канавки и корита.  Тръбният дренаж е съчетание между дренажни тръби с няколко слоя филтриращ насип. Тези слоеве се правят, за да се избягва притискане на тръбите от почвените частици. За да се наблюдават тръбите от дренажа, те се снабдяват с кладенци за наблюдение (контрол). Галерийните дренажи представляват тръби с голямо напречно сечение, отвори за поемане на вода и насип. Канавките се използват предимно в малки населени места, където е позволено да се поддържа нивото на подпочвените води на дълбочина от 1.5 м. При устойчиви почви проектът за канавките е обикновено траншеи с наклон, а в неустойчиви почви – са сглобяеми конструкции, изработени от железобетон.

Вертикален дренаж е система от кладенци, свързани с колектор, чрез който се изпомпва вода от помпен агрегат, или има отделна помпа за всеки кладенец.

Комбинираният дренаж е съчетание между дренаж и самооттичащи се кладенци.
 


СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА

Главните и основни елементи на дренажната система са дренажните тръби. До 90-те години на миналия век дренажните тръби бяха основно керамични или азбест-циментови. Полагането на такъв дренаж отнемала относително много време и изисквала предварителна подготовика: в тръбите се правели множество отвори и дупки. В допълнение често тръбите се запушвали, което изисквало често промиване и кратък живот.Днес повечето развити страни в света в строителството широко използват тръби, изработени от полимерни и композитни материали, които притежават филтриращи свойства (пропускат само вода, като пречат на попадането на почва в тях). Повсеместно се използват също пластмасови гофрирани тръби, снабдени с филтрираща геотекстилна мембрана.

Дренажните кладенци се разполагат в местата, където тръбите са извити, като променят потока на течащата вода или служат като водосъбиратели (цистерни). Отводнителните кладенци са пунктове за поддръжка и техническо обслужване. По-точно чрез тях се извършва промиване на дренажните тръби.

Дренажните помпи за изпомпване на вода се прилагат, когато не е възможно отстраняването на натрупаните отпадъчни вещества от дренажната система по естествен начин. Тези помпи са монтирани в отводнителните кладенци и са приспособени за работа под вода – тяхната електрическата част е водоустойчива и изолирана. Има различни модели в зависимост от скоростта на изпомпване, който се определя в кубични метра на час. Друг важен момент е диаметърът на изпускателната тръба на помпата. Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-висок е максималният размер на твърдите частици, които пропуска помпата.


УСТРОЙСТВО

Проектът за устройството на дренажната система се изготвя след проучване на терена, подготовка на работни документи и избор на оптимален вариант на дренажната система. Този избор зависи от сложността на инженерно-геоложките и ландшафтни условия, типа на строителните работи и предписанието за строежа на съответните съоръжения.

Важни технологични характеристики на бъдещата дренажна система са лесна инсталация, пропускливост на канализацията и оптимален диаметър. Също така трябва да се вземе предвид трудоемкостта на съпътстващите операции (използването на подемнотранспортна техника, особеностите на водосборните и ревизионни кладенци, наличието или отсъствието на функционална посипка).

Например, за район с вила, разположен далеч от водоем, който не е ограничен от подземен транспорт и комунални услуги, дренажният изкоп може да се ограничи, а за имот, разположен върху необезопасен свлачищен район в речна долина, се изисква комбиниран дренаж, който да включва вертикални кладенци и пластов дренаж, оборудван с помпена станция. Ако строите подземен паркинг, то може да ви е необходим няколко слоя на хоризонтален дренаж в комбинация с радиален. В тази връзка по-високите разходи на дренажната система се компенсират чрез по-ефективни и съвременни материали.

Тръбите на дренажната система трябва задължително да се свързват с отводнителните кладенци, така че да се гарантира, че всичката влага от отводнявания район ще се събира на едно място, откъдето ще бъде отвеждана или в канализацията, или чрез помпа ще се отвежда на друго място (например в близък водоем). В процеса на организация на дренажната система от съществено значение е равномерният наклон. Това важи особено при тинести почви. Разстоянието между тръбите на дренажната система зависи от водоустойчивостта на почвата, интензивността на валежите и изискванията за осушаване на почвата (обикновено 5-22 м).

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари