Укрепване на стари сгради

След задължителен анализ от специалист, нерядко възниква необходимостта от усилване на отделни структури или елементи от сградната конструкция, с цел увеличаване на нейната безопасна експлоатация.
01.10.2018
Екатерина Бонева
15645
реконструкция, сграда, конструкции, укрепване на сгради
Усилване на фундаменти
Източник: www.ayamcemani.paken.pw

Колкото и добре да се поддържа една сграда, с течение на годините неизбежно се появявт повреди в носещите и неносещите елементи от нейната конструкция. В преобладаващ процент от случаите те се дължат на корозионни процеси, завишено натоварване и сеизмични процеси. След задължителен анализ и становище от специалист, нерядко възниква необходимостта от усилване на отделни структури или елементи от сградната конструкция, с цел увеличаване на нейната безопасна експлоатация. При сградите с културна, историческа и архитектурна стойност, предприемането на мероприятия по укрепване и реставрация е задължително.

Причини за наложителното укрепване на сгради
В много случаи причините, довели до необходимостта от укрепване на сградите са комплексни. Отлагането на относително малки и лесни ремонти във времето, често води до значителни усложнения и чувствително повишаване на цената на ремонта. Понякога това може да доведе и до по-тежки повреди и аварии. Подобни ситуации изискват спешно усилване на сградната конструкция.

Най-общо причините могат да се класифицират в следните групи:

    -  Причини, свързани със сигурността и експлоатационната годност на сградата – тук се отнасят повредите, дефектите и авариите, дължащи се на недостатъчна поддръжка, неправилна или продължителна експлоатация, въздействия от околната среда, грешки в проектирането или изпълнението, предишни несполучливо изпълнени интервенции, претърпени бедствия и др.
   -  Причини, свързани с нормативната база – Развитието на строителната наука и опита от претърпени бедствия и аварии разкрива слаби места в предишни нормативни документи, използвани при строителството на старите сгради. Поради тази причина, с извършването на ремонти, засягащи конструкцията на сградата, е необходимо и нейното осигуряване по сега действащите норми. Такива са случаите на преустройства, надграждане, смяна предназначението на сградата или технологичното оборудване и др.


Неравномерно слягане на основите      Източник: www.helwyssocietyforum.com

Кога се налага укрепване на сградата?
Ясен признак за проблем в сградната конструкция са появата на пукнатини, които в някои случаи са повърхностни – на ниво мазилка или замазка. Дълбоко изразените пукнатини са сигнал за повреда в носещите елементи на сградата. Наличието на подобни признаци изисква спешна консултация със специалист. Старите  къщи с каменни основи  и гредоред са  най-често нуждаещите се от укрепване. Усилване на конструкцията се налага и при преустройствата на стари сгради, както и при желание от страна на собствениците, да получат по-висока сигурност при евентуално земетресение.

Моделиране, анализ и оценка на конструкцията
Независимо дали става въпрос за стоманени, стоманено-бетонни, зидани, дървени или друг вид конструкции, дейностите по възстановяване и усилване задължително се предхождат от обстоен анализ и оценка на текущото състоянието на конструкцията. Този етап се изразява в проучване вида конструкцията, нейното  фундиране, типа на земната основа. Измерва се геометрията на елементите, напречните сечения, разположението и връзките между тях. Събира се информация за вложените материали и технологии при строителството, прави се описание на дефектите. Въз основа на наличната документация и резултатите от проучването се определя носещата способност и сигурността на сградата. Прави  се съпоставка на реалните параметри с проектните, както и със сега действащите норми в строителството. След установяване на дефектите, техните причинители и извършването на необходимите изчисления, се изготвя техническо становище за състоянието на конструкцията и носещата способност, като от особена важност са наличните резерви по отношение на носимоспособността. Тяхната обосновка позволява да се съкратят определени дейности по укрепването на конструкцията, а в много случаи доказва, че такива не са необходими.


Не подценявайте пукнатините     Източник: www.builder.bg

Основни методи за удължаване живота на сградите
Усилването се прилага с цел повишаване на сигурността на конструкцията и е насочено и към увеличаване на носещата способност на отделните елементи и към цялостното поведение на сградата. Изпълнява се по следните методи - стоманобетонен кожух, стоманено обрамчване, покритие от FRP (композитен материал на основата на полимер, усилен с фибри), добавяне на нови елементи.

Усилване на стоманено-бетонни елементи
Вертикалните носещи елементи поемат натоварванията от конструкцията и ги предават към основите на сградата. Степента на тяхната носимоспособност при екстремни натоварвания е от съществено значение за запазване на конструкцията. Образуването на меки участъци (стави) в натиснати колони не бива да се допуска в никакъв случай. Признак за подобни слаби места са наклонените пукнатини. Оголената и корозирала армировка е също важен проблем, който трябва незабавно да се отстрани. Козметичната им корекция с гипсов разтвор е крайно нежелателна. Традиционни методи за усилване на вертикалните елементи са използването на стоманен скелет, допълнителното обрамчване със стомано-бетонен кожух или прилагането на системи на базата на композитни материали.

Усилването на хоризонтални стоманено-бетонни елементи има за цел да приведе подовата конструкция  и гредите в проектно състояние, което да гарантира безпроблемна експлоатация в бъдеще. В този случай причина за образуване на пукнатитите могат да бъдат ниска якост на бетона, ранно декофриране, неправилно положена или конструирана армировка и др. Подобни ситуации са често срещани при стари къщи, строени през средата на миналия век. Пукнатини в плочата могат да се появят и в резултат на съсъхване на бетона след неговото полагане. При наличието на висока влажност в помещенията, те трябва да бъдат запечатани, с което да се предпази армировката от корозия. Съществуват модерни системи за усилване, които позволяват „изправяне” на вече изградени стоманобетонни плочи в рамките на едно-две денонощия, без прилагането на мокри процеси.

Усилване на дървени елементи
Дървените греди, колони и капители са често срещан елемент не само в старите къщи, но и при модерните архитектурни обекти. Те притежават висока естетическа стойност и запазването на автентичния им вид е от основно значение. Усилването на дървени елементи традиционно се извършва чрез комбинация с метални такива, чието предназначение е да поемат частично или изцяло натоварването. Недостатък при тази технология е интегрирането на метални елементи, които не винаги се вписват добре с облика на сградата. Използването на композитни системи (стъклопласт, карбон) позволява да се намалят интервенциите върху оригиналните дървени елементи и да се избегне визуалния контраст между материалите. Отличните им механични свойства и малките размери ги превръщат в незабележимо допълнение към оригиналната конструкция.


Укрепване на гредоред     Източник: www.renovirai.com

Усилване на гредоред
По данни на Националния статистически институт, в страната съществуват около един милион полумасивни сгради от тухлени стени и етажни плочи, построени на гредоред. Укрепването при тях се изразява в ремонтиране на носещите дървени греди и връзките им с тухлените носещи стени на сградата. Тези мероприятия целят преди всичко запазване на първоначалната визия на гредореда, подмяна или усилване на компрометираните участъци и най-вече повишаване на устойчивостта на сградата при евентуална сеизмична активност. Най-слабите участъци при такова природно бедствие се оказват именно дървените подови конструкции, тъй като не притежават нужната коравина за правилно преразпределяне на хоризонтални товари върху вертикалните носещи елементи. В резултат на това се претоварват колоните, което може да има сериозни последствия за сградата и нейните обитатели.


Усилване на фундаменти     Източник: www.renovirai.com

Усилване на фундаменти
Фундаментите са най-ниско разположените елементи в конструкцията на сградата. Те са проводник на натоварванията от горната част на конструкцията към земната основа. В модерното строителство най-често се изпълняват от стоманобетон, но в по-старите сгради могат да се срещнат и такива от бетон, бутобетон, зидария с естествени или изкуствени зидарийни тела, дърво, метал и други. Неравномерното слягане на фундаментите е още една причина за появата на пукнатини по стените на сградите. Това се дължи на разнообразни фактори, свързани с естествени и изкуствени процеси, протичащи в почвата около и под сградата. Потъването на фундаментите не само е причина за козметични дефекти, но и за натрупване на допълнителни усилия в елементите на сградата, което намалява нейната носеща способност. Установяването на причините за настъпилите изменения и навременните действия по тяхното отстраняване се извършват след задълбочен анализ от страна на експерт в областта.


Усилване на зидани конструкции     Източник: www.renovirai.com

Усилване на зидани конструкции
Много често, при преустройството на стари къщи, собствениците искат да използват изградената носеща конструкция на сградата. Извършването на първоначален оглед при подобни решения е задължително. Много често в хода на ревизията се устаноява лошо проектиране на сградата в план, значителни конструктивни недостатъци, породени от некачествено строителство, пукнатини в носещите тухлени стени, неравномерно слягане на основите и намалени механични показатели на материалите. Наличието на такива дефекти свидетелства за частично или напълно изчерпан капацитет за поемане на земетръсни въздействия, което е реална заплаха за сградата и живота на обитателите. Подобни реконструкции трябва да се извършват изключително внимателно, с оглед възрастта на носещата зидария, планираните промени (нови отвори в стените), морално остарелите технологии за строителство и изчислваяване на сградите по онова време.

Усилването и възстановяването на стари сгради е скъпо и сложно мероприятие, което трябва да се изпълнява качествено, с цел елиминиране на риска от наложителен последващ ремонт в рамките на няколко години. Консултацията със специалист, изготвянето на адекватен проект и стриктното му изпълнение са основни етапи от ремонта. Това е реална гаранция за сигурност, дълъг срок на експлоатация и рентабилност на цялото строително начинание.

Статията е подготвена с любезното съдействие на д-р инж. Теодор Тодоров, фирма Реновирай.
 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари