Отопление на екологичен дом

част втора : Отопление на дърва
14.03.2014
арх. Мартин Микуш
1763
отопление, rocket stove, арх. Мартин Микуш, изгаряне на дърва
Комбинирана печка на дърва с облицовка: декоративни кахлени тухли
Източник: Джесика Щеинхаузер

Отоплението на екологичен дом в идеалният случай представлява тотална интеграция на различни системи за: отопление, климатизация, вентилация и снабдяване с топла вода.

В предишният брой  разгледахме отоплението с изгаряне на биомаса според източниците на енергия и според начина на добиване и разпределяне на енергията.

В България най-разпространено е отоплението с изгаряне на дърва:


Nemeth Janos - Печка с миндер за акумулираща маса и глазирана керамика

 


Идеалната система за отопление на дърва преработва кислород и дървеният материал във водни пари, въглероден двуокис и много малко пепел, като отнема максимално от температурата на горене. За да се получи тази висока ефективност системата за отопление трябва да интегрира няколко функционални части  :

•    предкамера за зареждане – не е задължителна.
В зависимост от горивото може да бъде от най-проста обезопасена фуния с гравитачно (както при печката-ракета) подаване на дървесина – клонки и летви или електро-механично устройство за подаване на калибровани пелети или трици.
•    камера за изгаряне
За да се добие пълно и ефективно горене е необходимо тази камера да е изработена от тънкостенен здрав огнеупорен материал и да е добре изолирана. Оптималната и форма зависи от вида на горивото, капацитета и начина на зареждане. Важно е горенето  да се захранва със свеж въдух отвън или от нежилищно помещение.

•    Плочи и пещ за директно използване на огъня за готвене (котлони , плочи, пещ) Разполагат се в близост до огъня и непременно след най- активната му част. При добро изчислено разположение се развиват високи температури, подходящи  за готвене. Системите с насочващи клапи позволяват да се ползва силата на огъня като се насочва според нуждите – за готвене или за отопление.

•    Топлообменник за извличане на топлина : Ефективността му се определя от голяма контактна площ и флуидна форма за естествено евакуиране на горещите изгорели газове към димоотвода. Може да бъде от кирпич, огнеупорни тухли или естестнен камък . За разпределението на топлината по-надалече от самата печка се използва метален топлообменник или серпентина от тръби на воден (водна риза) или въздушен медиум.

    
Печка-ракета: гравитачно зареждане и топлообменик от варел Мартин Микуш 
Високоефективна метал-керамика печка-ракета стил Steam-Punk


Популярните котли на водна риза и по-скъпите готварски печки с водна риза имат топлообменник, който често  е разположен около горивната камера в непосредствне контакт с огъня – това създава проблеми, които се решават с допълнително усложняване или повече поддръжка (внимателно палене, клапи, чистене на креозот, сажди).  Еволюцията на масивните финско – руски зидани печки изведе хибридни варианти при които водният топлообменник вече не е непосредствено до огъня а е интегриран в керамичната огнеопурна маса на традиционата серпентина.

•    Акумулираща маса
За да бъде ефективен огъня е необходимо той да е в пълната си сила, но тогава ще имаме и прекалено много топлинна енергия излъчвана в момента на горене. Отнемането на възможно най-много енергия от изгорелите газове е свързано и с нуждата тази енергия да се разпредели (чрез акумулиране и пренасяне) равномерно в пространството на къщата и във времето спрямо активните паления. Акумулирането може да е в самата структурна маса на къщата – под, стени или да е непременно около огъня – както при „руската печка” , джамала и кахлената или в нарочно иззидан миндер в близост – от кирпич тухли или камък. При системите с топлообменник на течност за термичен буфер се използват големи добре изолирани резервоари с вградени от един до няколко тръбни топлообменника – серпентини. при използването на течен медиум кръговрата на носещата топлина течност може да е от естествените процеси на конвекция и охлаждане (гравитачно) или с принудително създадено течение с помпа.
•    димоотвод за да може да работи от естествените разлики в налягане и температура, димоотвода трябва да е с флудна форма, постоянно сечение и изолиран.
•    катализатор и филтри. даже и при най- малките и наглед елеметарни камини за готвене и отопление може да откриете софистицирани и от скъпи материали финни решетки, които спомагат за вторичното, каталитично изгаряне на газовете на самият изход на горивната камера. В някои страни има строги изисквания за нивото на частици и недоизгорели газове от уредите за отопление чрез изгаряне. Печката на дърва с добър дизайн и внимателно палене може да достигне режим при които се отделят само CO2  и водна пара във въздуха.


Високоефективна печка, произвеждаща дървени въглища(biochar)  http://www.soil-carbon-regeneration.co.uk
 


В България преобладава отоплението с изгаряне на дърва. Този ресурс е все още твърде достъпен и неефективното му използване може да ускори екологичната криза с допълнително бързо обезлесяване. За това е важно да преосмислим използването на този ценен ресурс и да се стремим да усъвършенстваме системите на отопление на дома ни.

Зидана печка изисква прецизно изпълнение и масата за акумулиране може да стигне до 1.2 тона

Мартин Микуш – архитект, един от пионерите в зидането на rocket stove отоплителни печки. Отоплява четвърта година 100 м3 в тухлена къща с по-малко от около 3 м3 на година, благодарение на експеримент в зидането и оптимизиране на една печка-ракета.

Автор: арх. Мартин Микуш
Закони Нормативна база Коментари