Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето

Energy, Economy, Ecology, Emotion са параметрите за качество на жилищна среда в иновативната концепция на Винербергер.
14.03.2014
Винербергер ЕООД
1094
строителство, тухли, wienerberger, керамични блокове, Керамична къща
Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето
Източник: Wienerberger

Съвременната къща трябва да е комфортна и с високи характеристики за енергийна ефективност.
Какво  означава това обаче. Комфортът е параметър с твърде субективни измерения като: „харесва ми – не ми харесва“, „удобно е – не е удобно“. Удобна ми е сега, а утре, дали същата тази къща ще е удобна на моите наследници? Енергийната ефективност пък е съвременен термин, който най-често се свързва с икономия на режийните и то чрез използване на алтернативни източници от природата с цел създаване на независима среда на обитаване. Независима, само че от какво? Независимостта от монополите - доставчици на вода и енергия, например, не прави къщата самодостатъчна. Животът в нея продължава да зависи от ресурси, безплатни, но природни и изчерпаеми. Нещо повече, къщата винаги създава боклук, независимо каква технология за рециклиране използваме и отпадъците няма как да не се върнат в природата. 


Къщата е неделима част от света, и колкото повече се разраства процесът на глобализация, сградите се превръщат в по-съществен фактор, който влияе на природата.  Нарастването на тези процеси с изключително бързи темпове налага и създаването на международни директиви като стратегията на Европейския съюз “Европа 2020“, която цели да установи  общи правила за природосъобразен баланс между сградите и хората. 


Защо да чакаме до  2020 година? – пита Винербергер, световен лидер в проектиране и строителство на екологични сгради. 


Стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС) има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20 % до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20 % и увеличаване на възобновяемата енергия с 20 %. Идеята изглежда много разумна, особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени. Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?


Винербергер вече е една крачка напред. Компанията, водеща в областта на ефективните екологични технологии за строителството, разработи иновационна концепция, която нарече керамична къща e4. 


Energy (енергия), Economy (икономия ), Ecology (екология), Emotion (емоционалност) – това са базисните параметри на концепцията Е4. А има и допълнителни предимства като:  по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.


Акцентът на концепцията пада върху използването на тухлите като естествен строителен материал. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата като напълно естествен материал удовлетворява и най-високите изисквания без да губи своята индивидуалност, отговаря на личните ви изисквания без ограничения в обемите и формите. Така получавате дом, в който и бъдещите поколения ще се чувстват комфортно.


Четири фактора, които потвърждават, че постъпвате правилно
Ето и същинската концепция е4 за керамична къща Винербергер


Energy (енергия)
С  концепцията е4 няма да се тревожите за непредсказуемо растящите цени на енергията, просто защото керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса.


Economy (икономичност)
Благодарение на концепцията на Винербергер харчите само толкова, колкото е нужно. Умелата комбинация от системи ще предотврати съществено надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане на къщата, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка й във времето ще държи комуналните ви разходи ниски.


Ecology (околна среда)
Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Освен това тухлите са изцяло екологичен строителен материал, което означава, че ще можете едновременно да намалите своите разходи и да допринесете за опазването на околната среда.


Emotion (емоция & комфорт)
В новата концепция са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани. Удовлетворение от високото качество на живот и от сигурността на инвестицията за поколения напред.


Предимства във всеки аспект:


  • По-ниски разходи
    По-ниски емисии на C02- 20 % по-ниски въглеродни емисии, 20 % по-висока енергийна ефективност на сградите и на дела на възобновяемата енергия. Особено важна роля за това играят слънчевата енергия и биомасата.
  • Пълна свобода и гъвкавост при планировката - изцяло според личните ви предпочитания
  • Ниски строителни разходи
  • Ниски комунални разходи
  • Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата
  • Комфорт и приятен естествен микроклимат
  • Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения


Активен принос за опазване на околната среда - концепцията на Винербергер за керамична къща e4 улеснява използването на възобновяемата енергия. Така вие ще спестите средства и същевременно ще допринесете за опазването на околната среда.


Керамична къща е4 на Винербергер е възможност домът ви да остане близо до природата, да е здравословен, достъпен като цена и да запази своята инвестиционна стойност във времето. 

+11

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари