Светлината в интериора

Естественото осветление е важен фактор за комфорта и нормалното протичане на жизнените функции.
15.03.2006
арх. Борис Борисов
634
интериор, проект, осветление, осветително тяло, осветеност
Естественото осветление е важен фактор за комфорта.
Източник: арх. Борис Борисов

„Смятам, че светлината е пространство...”
Ренцо ПианоТози текст няма претенциите за изчерпателен архитектурно-естетически  анализ, нито е технически наръчник за правене на осветление. Тук няма да говорим за щори, сенници и пердета, няма да се опитваме да налагаме марки или да продаваме стоки. Ще говорим за принципите за режисиране на светлината, за светлината като главно действaщо лице, за светлината като средство да подчертаем определена идея, или начин да завоалираме недостатък; за светлината като посредник при възприемането на архитектурната композиция.

Терминологични уточнения.
Какво всъшност представлява светлината?
Теории и хипотези.... За нас е важно, че това е предаване на енергия във видимата област на светлинния спектър и чрез нея въприемаме формите, цветовете и пространството. Основните термини, с които ще боравим са следните:

Светлинен поток - измерва се в лумени ( lm) и най-важният му параметър е пространственият ъгъл, в който се излъчва светлината. Например, приема се , че слънчевите лъчи се разпространяват паралелно (успоредно).

Интензивност на светлината - тя се определя от яркостта на светлинния източник. Два светлинни източника могат да излъчват с еднаква мощност, но да имат различна интензивност, което зависи от вида на светлинния поток – дали той излъчва в една или във всички посоки. В този случай концентрираният поток ще даде по-голяма интензивност.

Осветеност - измерва се в луксове (lx) и зависи от силата, с която светлинният поток пада върху дадена повърхност. Тя зависи от разстоянието на светлинния източник до повърхността – отслабва при увеличаване на разстоянието и ъгъла на падане. Възприемането на цветовете (цветоусещането) е пряко свързано с осветеността.

Яркост - зависи от съотошението между силата на свенлината и площта на пъвърхността, върху която тя попада. Прост пример - при концентрация на светлинен поток, излъчван от  малка повърхност, какъвто е случая при лампите с нажежаема жичка се получава заслепяване. Тогава търсим начини за дифузиране и разсейване на светлината. Обратният е случаят с луминисцентните лампи, където светлината се излъчва от голяма повърхност и там яркостта е малка. Яркостта на осветяваните повърхности зависи от тяхната отражателна способност и цвят.

Яркостта се измерва в Кандела на квадратен метър. (cd/m2)
От гледна точка на практиката голямо значение за регулирането на светлината имат отражението и поглъщането и не на последно място – цвета!

Естественото осветление е важен фактор за комфорта и нормалното протичане на жизнените функции. В зависимост от вида и функцията на помещението стандартите задават определени минимални норми за осветеност. За улеснение при проектирането е въведено съотношението между площта на прозоречния отвор и площта на помещението. Това съотношение варира в границите от една седма до една четвърт. В дневната зона е добре да бъдем в горната граница и въпреки това е добре да дифузираме светлината (сн.1). В противен случай при директно нахлуване на слънчева светлина има опасност да се получи прекалено голям контраст между тъмни и светли зони. (сн. 2; сн. 3) Естетическият ефект е съмнителен, а контрастът довежда зрителния анализатор до бърза умора, съответно да общо отпадане на организма и дискомфорт.  Северното горно осветление е добър вариант (алтернатива)  за получаване на добра обща осветеност на помещението, като същевременно разпределението на светлинния поток е равномерно. Ситуирането на северното осветление в горния край на помещението или стената позволява  все пак да имаме плът, така че да не отнемаме възможността за разполагане на мебели и елементи на обзавеждането. (сн. 4; сн. 5). На горното осветление почти винаги се поставят декоративни функции. (сн. 6, сн. 7). То се явява там, където искаме да акцентираме върху важна функционална част от пространството или да разчленим със  светлина, свободна от елементи и декорация плоскост. Естественото осветление може да даде силен декоративен ефект (сн. 8) с играта на светлина и сянка.

В стремежът към модерност чрез максимално остъкляване да не забравяме, че прозорецът е онзи елемент, през който се получава  най-голямата загуба на енергия. Умереността е най - добрият вариaнт.

Изкуственото осветление като функционална идея идва да замести или допълни естественото осветление. Като разположение на осветителните тела е логично да ги търсим там, откъдето обикновено идва естественото осветление (сн. 9). По този начин получаваме през цялото денонощие подобни стойности на светлината. Обикновено по този начин търсим да получим обща осветеност на помещението. Съвременните технологии все повече започват да се доближават до възможността да имитираме по спектър на светлината слънчевото греене. Най-близо е халогенната светлина и светлината получена от обикновена крушка с нажежаема жичка.

Разположението на източника на изкуствена светлина винаги е свързано с със зона, която той трябва да подчертае (сн. 10, сн. 11). Да забравим онзи принцип, при който намираме средата на стаята и там слагаме лампата! Мястото на източника никога не е самоцелно, винаги съобразено с функцията на помещението, ходовите линии, функционалните кътове, наличието или отсъствието на видими конструкнивни елементи.  Един добър пример е подчертването на конструкцията, когато тя играе естетическа роля в итериора. Тогава е добре да разчитаме само на светлината и да скрием самия източник (сн. 12). В случая имаме отделно функционално осветление, необходимо при кътовете за сядане. Стените са относително тъмни, таванът и носещата конструкция са осветени - пространството сякаш е “извисено”, светлината буквално се плъзга по коремите на арките и ги олекотява. Когато не отчитаме формата и размерите на пространството, се получава визуално “разкъсване”и оптично скъсяване на височината (сн. 13).  Тук имаме светлинен източник, който излъчва в две посоки. Неговата позиция е такава, която предполага там да има важен пространствен репер, който да разделя пространството на две половини по височина, но не е така. Самоцелното визуално прекъсване не благоприятства за цялостното възприемане на пространството. 

В подобна насока е решен интериорът, (сн. 14) при който е търсено неглижиране на таванната плоскост, за сметка на подчертаване на ходова линия по пода чрез светлина и чрез редуване на самите осветителни тела. Тук те са със слаб интензитет и дават общо осветление. Подчертаването е чрез насочване на осветителни тела от тавана, които излъчват само надолу, в една посока. По този начин таванът остава в полумрак, допълнително е тониран в поглъщащ тъмносив цвят и не учавства в общото композиционно решение.

Истина е, че контрастът е композиционният прийом с най- бързо и видимо естетическо въздействие. Контраст между фон и осветително тяло, контраст между силно осветена повърхност или елемент и тъмна останала част. Това е търсене на естетически ефект, при който светлинният източник се подчертава като композиционен елемент на фона на тъмна стена. (сн. 15). Ефектът на силен контраст между светло и тъмно е прилаган още от италианските ренесансови майстори и е наречен от тях “киароскуро”. Този ефект се ползва често, когато искаме да подчертаем  декоративен елемент, картина или просто да акцентираме.

(сн. 16, сн. 17)  Осветеният елемент е преекспониран  и е с голяма яркост, фонът се е изгубил и пространството се е “свило” около обекта. Обектът въздейства силно и самостоятелно. Ефектът се получава, когато насочим към обекта интензивен светлинен поток с тесен конус на излъчване. Това е ефект, който не ползваме всеки ден и постоянно.

Интериорното осветление е много съществена част от интериорното проектиране. В голяма част от случаите тази специфична и нелека задача е в ръцете на човека, който прави цялостния интериорен проект. Това е интериорният дизайнер или архитектът. Това са специалисти, които имат най-общи познания за осветлението от неговата техническа страна. От друга страна, хората, които разбират от осветление не се занимават с естетика. Много често изборът на осветително тяло зависи не от действителната работа, която то ще извърши в интериора, а от неговата форма. Тя също не е без значение, но нека не забравяме, че всъщност светлината е по-важна от самият източник, както и това, че пространството е по-важно от детайла.

+1
Автор: арх. Борис Борисов
Закони Нормативна база Коментари