Пречистване на битови отпадни води

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.
12.09.2010
Още за Къщата
1664
пречиствателни, станции, битови отпадни води, биологично, замърсители
Пречистване на битови отпадни води
Източник: Снимки: “Биотал България” ООД

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни. Към битовите отпадъчни води спадат водите от кухните, тоалетните, баните, болниците и т. н. Те се получават при битово потребяване на  вода от жилищни и обществени сгради, от битовите помещения на промишлените предприятия. Замърсяването на водата има органичен, неорганичен и биологичен произход.

Методите за пречистване на битови отпадъчни води са: механични, физикомеханични и биологични.

Механичното пречистване е първият етап, при който се премахват механичните примеси. Това става чрез решетки и сита, които задържат едрите материали от водата. За отстраняване на различните видове замърсители на водата се използват маслоуловители, утаители, пясъкозадържатели и механични филтри.

При физикохимичното пречистване се изгражда складово и реагентно стопанство и се използват скъпи химични вещества. По тази причина се прилагат основно методите коагулация, флокулация (при този процес частиците на едно диспергирано вещество се срещат и агрегират в един колоид; след нарастване на колоида до определени размери той се утаява) и флотация (флотацията е един от най-разпространените методи за разделяне на смеси, като се използва повърхностното напрежение на водата и процес, базиран на разликите в химическите свойства на частиците). При процесите коагулация и флокулация водата се обработва химически, като се предизвиква слепване на замърсяващите частици и уедряването им, като по този начин се улеснява тяхното отделяне от водата. Флотацията е процес, при който водата се насища с въздушни мехурчета, които полепват по частиците на замърсяващите вещества и по този начин излизат на повърхността на водата.

Биологичното пречистване е вторият етап при пречистване на водите. То може да се извършва в два вида съоръжения : работещи в естествени условия – напоителни и филтрационни полета, като при тях процесите протичат в почвата или водоемите;  изкуствени съоръжения, каквито са биофилтрите и биобасейните.

Строителният бум през последните години на частни и обществени сгради постави на преден план решаването на проблема с пречистването на водите и изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води. Освен това се повишиха европейските изисквания за степента на пречистване на отпадъчните води  и необходимостта от тяхното изпълнение. В районите с липса на канализация локалните пречиствателни станции, предназначени за пречистване на битовите отпадни води,  са едно добро съвременно решение.


Първоначалната инвестиция при изграждане на локална пречиствателна станция за еднофамилна къща е доста по-голяма в сравнение с цената за изграждане на септична яма. Ако се изчислят разходите за почистване на изгребната яма, което трябва да се извършва веднъж на месец и е средно между 100 и 300 лв., инвестицията в пречиствателна станция е оправдано.

Конвенционални системи
Традиционните пречиствателни станции, предназначени за битови отпадни води, осигуряват система за двуетапно пречистване. Обикновено те се състоят от две части:  септично устройство (резервоар) и съоръжение за подземна филтрация. 

Резервоарът е съд, който се монтира под земята и в него се извършва анаеробен процес на разграждане на замърсените води. Като конструкция резервоарът представлява контейнер, разделен на секции, или няколко отделни съда, свързани помежду си. Този модул се разполага на разстояние не повече от 20 м от къщата и под наклон.  Посредством канализационните тръби отпадъчните води постъпват в септичния резервоар. Неразтворимите съставки се утаяват на дъното, а другата част се разгражда чрез ферментационен процес. Нивото на пречистване под въздействието на анаеробен процес е около 50-75%. Неразтворимата утайка трябва да се почиства в зависимост от степента на експлоатация. Газовете, отделени при този процес, се отвеждат чрез тръба.   

В недалечното минало материалите за изграждане на септичните блокове са били керамика и бетон, но новите ПС са предимно от пластмасови септични модули (полипропилен, полиетилен и др.).

Някои видове септични резервоари имат два етапа на пречистване на замърсените води -  цикъл на аеробно (с участие на кислород) и анаеробно (безкислородно) разграждане на отпадните води. На първия етап водата се утаява и се разпределя върху биофилтър. Аеробните микроорганизми разграждат замърсяванията и ги превръщат в утайка. Степента на пречистване на отпадните води в такива инсталации достига 90%.

 

Автор: Още за Къщата
Закони Нормативна база Коментари