Вентилацията на пасивната сграда

Нека първо да си припомним какво означава „пасивна” сграда и защо е важно да говорим за вентилацията на пасивната сграда.
10.03.2011
инж. Петър Камбуров
2236
сграда, вентилация, инсталации, пасивна сграда, изисквания
Фиг. 1 (PHI, Darmstadt, Germany)

инж. Петър Камбуров, 
консултант ЕЕ и ВЕИ, р-л проекти “ЕнЕфект Консулт” ООД  


Нека първо да си припомним какво означава „пасивна” сграда и защо е важно да говорим за вентилацията на пасивната сграда. Понятието „пасивна” означава най-общо сграда, с качества на сградната конструкция и инсталациите, даващи възможност комбинираното въздействие на външните и вътрешните енергийни източници да осигуряват почти цялата необходима енергия за отопление, при това с постоянен висок топлинен и хигиенен комфорт на обитаване.  Ако накратко трябва да опишем ограждащите елементи на пасивната сграда, то тя трябва да е сграда с нетрадиционно „дебела” топлинна изолация (20-30 см), с тройно остъклени прозорци със специални покрития или, образно казано, можем да я оприличим на полупрозрачен термос, който от една страна дълго запазва топлината, отделена от различни източници вътре в помещенията (хора, осветление, уреди и др.), и същевременно пропуска слънчевата енергия по начин, който да ни отоплява ефективно през зимата. 


Но с това изискванията към пасивната сграда не се изчерпват – един от важните критерии за „пасивност” е, че тя трябва да е много плътна  - въздухонепроницаема, т.е. при силни ветрове да не пропуска външен въздух или инфилтрация повече от 60% от обема на въздуха в сградата за един час.  Естествено, тогава възниква проблемът как да осигурим достатъчно пресен въздух в пасивните сгради, за да се чувстваме добре. Веднага можем да си зададем и традиционния въпрос: Можем ли да си отваряме прозорците в пасивната сграда? – Разбира се, че можем, и нищо не ни пречи да правим това, но... на практика това не би ни било необходимо заради една друга важна особеност на пасивните сгради. Характерното за тях е, че те непрекъснато се „помпат” с пресен, филтриран и затоплен пресен въздух, приготвен от механична вентилационна система. Освен това вентилационната система подава въздуха там, където е необходим. Фиг.1 илюстрира типичната вентилационна схема в една еднофамилна сграда. Това решение има определени предимства пред периодичното отваряне на прозорците с навлизане на външен необработен и студен въздух. Напротив, с механичната вентилация разполагаме с непрекъснато подаване на приятно затоплен и пречистен от прах и полени въздух. Качеството на въздуха, бидейки постоянно високо, не би ни накарало да отваряме прозорците, защото това просто не би ни потрябвало. И все пак ако през зимата прозорците се оставят за дълго отворени, както често се прави при обикновените сгради, то вътрешната температура би спаднала значително, създавайки дискомфорт и, разбира се, разходът на енергия за отопление би се увеличил чувствително.


Друго важно предимство на принудителната вентилация на пасивната сграда е, че тя дава възможност да поддържаме т. нар. положителен въздушен баланс в цялата сграда, т.е. да вкарваме малко повече пресен въздух, отколкото изтегляме. (фиг.2) Това означава, че възпрепятстваме нахлуването на външен необработен въздух при краткотрайно отваряне на врати и прозорци, което е изгодно от енергийна гледна точка, а гарантира и ненарушаване на вътрешния комфорт. 


А каква е разликата между вентилационната система на пасивната сграда и една климатична инсталация, която често е свързвана с опасения на хората от разнасянето на бактерии, шум и неприятни въздушни течения? Вентилационната система на пасивната сграда е система, която доставя 100% пресен въздух и отоплява, а не е вентилационна или климатична инсталация с рециркулация на един и същ въздух. Развитието на бактерии може да е проблем на рециркулационните въздушни системи, и то когато се поддържат лошо или не се поддържат въобще. Шумът от вентилаторите и клапите е почти напълно елиминиран от ефективни мерки за контрол като: изнасяне на местата на монтаж на вентилаторите извън „тихите” зони на сградата, антивибрационни опори на вентилаторите, гъвкави връзки с въздухопроводите, ниски скорости на движение на въздуха в системата, шумозаглушители и акустични покрития на въздуховодите и пр. Вследствие на това шумът от вентилационната система е практически неутрализиран, а скоростите на въздушните струи в помещенията са комфортни и по-скоро неуловими за обитателите.    


Колко въздух трябва да подаваме в една пасивна сграда? Концепцията на пасивната сграда по отношение на въздушния дебит за вентилация е: толкова въздух, колкото е необходим, за да осигурим пресен въздух за здравословна вътрешна среда, да компенсираме въздуха, изтеглян от бани, тоалетни и кухни, и 100% да отопляваме помещенията със същия топъл въздух (в пасивните сгради конвенционалните отоплителни системи не са необходими). В сегашните български норми за проектиране на вентилационни и климатични инсталации са определени три категории на доставка на пресен въздух в сгради без пушене на човек: А = 36 м3/час, В = 25,2 м3/час и С = 14,4 м3/час.
В Института за пасивни сгради в гр. Дармщат, Германия, е приет дебит на пресен въздух по 30 м3/час на човек. Тази стойност не е случайна. Тя е свързана с една друга основна характеристика на пасивната сграда – нейната максимална специфична нужда от отоплителна мощност да не е по-висока от 10 W/м2 отопляема площ, което пък ни гарантира, че изцяло отоплението на сградата може да се осъществява с пресния въздух, подаван за дишане на обитателите и за компенсиране на изтегляния въздух от бани, тоалетни и пр., както споменахме по-горе.


Ключов елемент от вентилационно-отоплителната система на пасивната сграда е високоефективният въздушен рекуператор. Рекуператорът „въздух-въздух“ оползотворява в най-висока степен (минимум 80%) топлината от отпадния въздух, който се изхвърля навън и я предава индиректно на подавания пресен въздух, като го загрява до температура, много близка до температурата в помещенията. (фиг. 3 и 4)  Важно е да се знае, че за да постигне високата енергийна ефективност на рециклиране на отпадната топлина в пасивните сгради, трябва да се използват само топлообменници с т. нар. противотокова или насрещна схема на движение на двата потока – подавания пресен външен въздух и отработения вътрешен въздух. Ефективността им достига до 95%, като минимум се счита 80% „обратно” възвръщане на енергията.


Ако изградената пасивна сграда трябва да получи сертификата си като такава, то всички основни елементи от нейните инсталации като този тип топлообменник например трябва да са одобрени като съоръжение от Института за пасивни сгради в Дармщат или Германския институт по строителство и да имат съответната маркировка с етикети.(фиг.5)фиг.6 (PHI, Darmstadt, Germany) и фиг.7 (REHAU ECOAIR)


В жилищните и малките офисни сгради обикновено топлообменникът „въздух-въздух” е елемент от т. нар. компактна единица, където в един модул са съвместени малка термопомпа, бойлер за топла вода, помпи, автоматика, както и самият топлообменник за въздух. (фиг.6) За постигане на най-висока енергийна ефективност по отношение на вентилационната система на пасивната сграда, както и възможността за „безплатно” и комфортно охлаждане на сградата през топлия период на годината, сградната вентилационна система може да се комбинира с вентилационна инсталация с монтирани подземно около сградата корозионно устойчиви въздухопроводи. ( фиг.7)
В заключение философията на проектиране и изграждане на пасивните сгради дава достатъчно творческа и технологична свобода на инвеститорите и проектантите чрез технико-икономически анализи на различните вариантни решения да  постигнат главния енергиен критерий за „пасивност” на една сграда: максимален разход за отопление и вентилация 15 kWh/м2 год.
 


 

Закони Нормативна база Коментари