Естественото осветление

Оптималното използване на естественото осветление оказва влияние върху енергийната ефективност и визуалния комфорт.
15.10.2008
доц. д-р арх. Росен Савов
621
ефективност, осветление, естествено

Оптималното използване на естественото осветление оказва влияние върху енергийната ефективност и визуалния комфорт. Прилаганите архитектурно строителни решения отчитат потенциала на топлопечалбите, гарантират консервацията и съхранението на енергията и изискват редуциране на изкуственото осветление и включването на субективните преимущества на естественото осветление. Това е система, съдържаща голяма палитра от елементи, които в по-голямата си част са интегрирани в структурата на сградата.


Действителната осветеност на остъклените помещения при естествено осветление зависи от много фактори свързани с географската ширина, сезона, промените на времето през деня, метеорологичните условия както и от конкретното решение на сградата. Всички тези фактори си влияят взаимно и обуславят осветеността, получена от пряката и дифузна слънчева светлина.

Като се има предвид, че при нормални прозоречни отвори светлината прониква до 5-6 м, а при високи прозорци до 7 м, инсолацията може да бъде причина за понижаване на топлинния комфорт в обитаемите пространства.

При промяна на наклона на прозоречния отвор от вертикален към хоризонтален площта на прозореца може да се намали с 60% при запазване на коефициент на теоретична осветеност. Различните по форма и разположение по фасадата прозорците също влияят върху естествената осветеност. Ако едни и същи по площ хоризонтално разположени прозорци бъдат поставени вертикални, един над друг, естествената осветеност ще се увеличи около три пъти.


В урбанизирана среда, където околното застрояване закрива голяма част от небосвода в ниските нива, разполагането на еднакви по площ прозорци на първия и на последния етаж в една многоетажна сграда е предпоставка осветеността да нараства към високите етажи. Този факт показва, че с гарантиране на нормативната осветеност на всяко ниво при намаляване на площта на прозоречните отвори, могат да се намалят и топлинните загуби във височина.

На схемата са показани различни технически решения за увеличаване количеството на сумарната слънчева радиация, преминаваща през един константен остъклен отвор на фасадата или покрива.

Тъй като светлинната част от спектъра попада напълно в зоната на термичната ù част, то със светлинната енергия в обитаемите пространства навлиза и топлинна енергия.

Съвременната технология предлага решение с т.нар. светловоди, с които може да се ограничи навлизането на топлината. Те са с въздушна среда, при което избраните точки на улавяне и на разпръскване на светлинната енергия остават константни за даден архитектурен обект.

Има обаче технически решения, при които пренасянето на светлината може да става в плътна среда чрез мобилни фибронишки. Предимствата са очевидно в мобилността на точките на разпространение на светлинната енергия.
 

Автор: доц. д-р арх. Росен Савов
Закони Нормативна база Коментари