Реставрацията - проблеми, етапи, решения

Няма матричен подход при реставрацията – всеки отделен случай изисква индивидуален подход.
17.11.2011
Още за Къщата
2330
къща, реконструкция, стара къща, реставрация, бани в стари къщи
Констанцалиева къща, Арбанаси
Източник: Снимка Димитър Шиклев

 Интервю на Мая Янева с  инж. Константин Константинов –  „Рестстрой” ООД

Какви са етапите, през които е необходимо да мине реставрационният процес на една къща – трябва ли да участват архитект, инженер, или може лаик да се справи сам с дейностите?


В различните случаи е различен подходът и съответно екипът, който трябва да участва. При силно увредени сгради обикновено се изисква участието на повече специалисти. Ако сградата е паметник на културата и има и художествена стойност, може да се наложи участие и на изкуствовед. Това зависи от типа сграда – ако става дума за обикновена селска къща, необходим е инженер конструктор или архитект. Ако конструкцията на сградата е здрава и запазена и само покривът се нуждае от ремонт, тогава не са необходими много специалисти. Ако сградата е голяма и сериозно увредена или ще се реадаптира от жилищна сграда за хотел или ресторант, тогава работата е повече и се изисква участие на специалисти. Няма матричен подход при реставрацията – всеки отделен случай изисква индивидуален подход.

Къща в Мелник Снимка: Димитър Шиклев


Когато се налага подмяна на конструктивни елементи, работи ли се с нови материали? 


В България има регистър на недвижимите културни ценности (паметниците на културата) – от местно, национално и световно значение. Колкото по-висока категория е дадената сграда, толкова намесата трябва да е по-прецизна, по-премерена, по-минимална, а употребата на нови материали да е по-ограничена. Ако сградата е по-ниска категория по класификацията за недвижими културни ценности, се допускат по-свободни интерпретации. Статутът на една сграда може да се провери в регистрите на Националния институт за недвижими културни ценности - НИНКЦ (бивш НИПК). Добре е конструктивните елементи да бъдат съвременни, защото съвременните изисквания за земетръс са по-високи. Старите материали невинаги  позволяват сградите да отговарят на новите противоземетръсни изисквания. В една сграда – недвижима културна ценност от национално значение, не може да се сложи лесно и безпроблемно бетон и стомана. Допустимо е такива материали да се влагат в основите или някъде, където не се забелязват, като подобни конструкции се скриват и обличат, за да не се разваля автентичната визия на сградата. В такъв случай трябва да има прецизен проект, който да е съгласуван с НИНКЦ. Когато става дума за обикновена селска къща, която не е регистрирана като недвижима културна ценност, може да се правят по-свободни интерпретации. От психологическа гледна точка,   ако  една сграда е изградена от  естествени материали – дърво, камък, варов разтвор, глина, – тя е по-човешка. Това е интересното в старите сгради, това е ценното.

Етапи от реставрацията на Баятова къща, Пловдив Снимки: “Рестстрой” ЕООД


Какви са конкретните проблеми в къщите в Пловдив, които сте реставрирали – Баятова, Бакалова, Георгиади, Хиндилянова?


Баятовата и Бакаловата са цялостно реставрирани. Работено е както по конструкцията, така и по архитектурните елементи. Реставрационните работи по сгради от периода на Възраждането са  едни от най-сложните. На Баятовата къща са съхранени таваните, стенописи, долапи, врати и част от конструктивните елементи – носещи стени, дървени колони,  гредореди. При такава реставрация трябва да се запазят онези оригинални елементи, които проектът предвижда да останат. В тази къщи има два етажа и изба, т.е. три нива, и подбраните конструктивни и архитектурни елементи на тези нива се запазват, без да се демонтират. Правят се сложни конструктивни подпирания, амортизираните стени се премахват, подовете с ценните тавани остават на същото ниво, подпрени временно. Запазват се габаритите, пропорциите и обемите, защото, ако всичко се демонтира, е почти невъзможно да се върнат определените фрагменти на същото място. Закрепването и временното подпиране се прави така, че да се запазват дори деформациите на сградата. Това показва, че сградата не е изцяло нова. Ако една сграда се събори и се изгради наново, тогава е макет, а не реставрация, не е оригинална. Реставрационните работи се извършват при временно покритие, предпазващо от валежи, висящи временно подпрени части от стени с оригинални стенописи и долапи. Така те  постепенно се вграждат, без да се демонтират.


Тези сложни и скъпи дейности се прилагат при значими недвижими културни ценности.

Снимка: Димитър Шиклев


При реставрацията има ли подход, характерен само за българската възрожденскакъща?


Има огромен архив на недвижимите културни ценности, създаден в НИНКЦ. В България има регистрирани около 40 000 недвижими културни ценности. Подходите при  реставрация зависят от това каква е категорията на паметника, за какво се преустройва и адаптира,  режимът на бъдещото ползване. Ако една къща ще се преустройва в къща за гости, хотел или ресторант, това е деликатно. Този тип къщи не са предназначени за интензивна експлоатация и натоварване, например ако носещите конструктивни елементи са каменни зидове, дървен паянтов скелет и гредоред.
Българската възрожденска къща е уникална и подходите при реставрацията на конкретен обект, пак ще повторя, са съвсем индивидуални. Индивидуалностите са толкова силно изразени, че съществуват типове къщи, характерни за различни региони в България. Например известни са архитектурните особености на  пловдивската къща, копривщенската, родопската, жеравненска и т.н. Това е наследство, което трябва да се съхранява и опазва. Не бива да бъде повреждано или унищожено от неумели намеси или конюнктурни идеи. Такъв тип сгради не бива да бъдат интензивно експлоатирани.

Къща в Боженци Снимка: Димитър Шиклев


Докъде се простира реставрацията – къде започва новата чиста архитектура?


Венецианската харта на реставратора, която е от 60-те години на миналия век, ясно формулира границата. На конференция на ЮНЕСКО дават следната дефиниция, която е много точна: „Реставрацията завършва там, където започва имитацията или хипотезата”.

Папазчевата къща, Арбанаси, Снимка: Димитър Шиклев


Каква е спецификата при изграждането на санитарни помещения в старата къща? 


За целта се работи още на проектно ниво – архитектът и ВиК инженерът трябва да преценят правилно къде точно и как да се изградят баня и тоалетна. Необходими са прецизни архитектурни детайли. Проблемите, които са на ниво ВиК инсталация, не са проблеми на ниво майстор–изпълнител, а са на ниво проект. Изпълнителят майстор е важен при  каменна зидария, дървените сглобки и обработката на дървото, при реденето на покрив от тикли, при специализирани мазилки и т.н. Важно е да притежава занаятчийски умения.
Изграждането на санитарен възел в стара сграда може да й навреди. Санитарният възел трябва да е върху стоманобетонна конструкция, защото не може да се полагат теракотени плочки върху гредоред. В такива случаи проектът трябва да е индивидуален и е много сложен. От една страна, трябва да се прецени мястото, където ще се изгражда санитарният възел от функционална гледна точка. От друга страна, трябва да се съобрази местоположението на банята, да не вреди или разрушава ценни архитектурни елементи, например греди или тавани с дърворезба.

 Къща Георгиади, Пловдив


Как да намерим специалисти, когато имаме нужда от подреждане на тикли, каменни зидове, дървообработка или дърворезба в старата къща?


За съжаление такива специалисти са на повече от 60 години. За да стане специалист един майстор, той трябва да практикува. Преди двадесетина години  имаше значителни държавни инвестиции в реставрирането на недвижимите културни ценности и специализираните работници можеха да  практикуват. Продължителното занимание с този занаят  създаваше добри специалисти.
Майстори има в съответните региони, където се практикуват характерните строителни технологии, като например реденето на тикли или сухата каменна зидария. Но с навлизането на съвременните строителни технологии и материали те оредяват.


Как се възстановяват покриви с тикли? Трябва ли да се номерират и снимат тиклите и след това да се редят по същия начин?


За покрив  това не е подходящо! В други случаи  е възможно, даже е задължително така да се извърши реставрацията. Имахме реставрационни задачи в един двор с каменни плочи. Първо ги номерирахме и скицирахме, след това ги снимахме и след това по скицата и снимките ги прередихме. Но това се прави в сгради с особена архитектурна стойност – обектът, за който говоря, беше сграда на над 150 години с ръчно дялани плочи.
За един обикновен покрив това не е необходимо. Разкрива се малка  част от покрива Пререждат се тиклите, като се наблюдава и следва принципът на подредба от неразкритата част. Основната цел е покривът да не капе. Необходими са  занаятчийски умения.


По-трудна е реставрацията на една фасада със сложни елементи – корнизи и мазилки. Когато такава фасада е силно ерозирала, тя трябва да се възстанови внимателно. За да бъде автентична възстановката, правилният подход е да се премахват на етапи ерозиралите зони и да се възстановяват, като за модел служат запазените. Задължително се запазва автентичен  фрагмент от това, което трябва да се реставрира.

В момента работим по реставрацията на Националния музей за българско изобразително изкуство. Сградата е със сложни гипсови орнаменти, художествен паркет и други детайли, които изискват специален подход при реставрацията. Разбира се, този обект няма нищо общо със селската къща. Конструкцията е дървена, но засега няма индикации да се появят проблеми с нея.

В сгради с подобна значимост трябва да участва експертен екип на всички нива – архитекти, инженери, конструктори и изкуствоведи. За да се направи правилен проект за реставрация и за да се изпълни максимално добре, като се запазят всички ценни елементи.


 

Автор: Още за Къщата
Закони Нормативна база Коментари