Електрическата инсталация на жилището

Съвременното цивилизовано общество до такава степен е обвързало бита и ежедневието си с електричеството, че дори и само мисълта за прекъсване на захранването може да доведе до сериозна паника.
08.10.2008
Весела МАРКОВА
1553
инсталация, електрическа, изграждане

Съвременното цивилизовано общество до такава степен е обвързало бита и ежедневието си с електричеството, че дори и само мисълта за прекъсване на захранването може да доведе до сериозна паника. Обикновено 30% от произведеното електричество в една страна се изразходва от домакинствата. Тази зависимост на човека от електричеството е свързана най-вече с многобройните удобства, които то осигурява.Много голяма част от ежедневните ни ангажименти са тясно свързани използването на уреди и съответно с консумацията на електрическа енергия, което определено улеснява живота ни. Почти не се замисляме доколко целесъобразно и оправдано го изразходваме. По-евтино е да не се използва електричество, отколкото да се произвежда и след това да се разхищава. Електричеството се приема като даденост и с течение на времето чувството за опасност постепенно се притъпява, като вече не си даваме сметка за рисковете, които то крие.

Затова познаването на основните принципи на електрическата инсталация, нейните възможности, безопасно функциониране при включени определен брой консуматори, както и своевременната й профилактика, трябва да бъдат едно от задълженията при поддържането на дома.

Следващите няколко реда имат за цел да подчертаят думите „с тока шега не бива”. Най-напред ще изясним какви са пораженията, които може да нанесе електрическият ток върху човешкия организъм. Електротравматизмът, както е прието обобщено да се наричат тези поражения, може да се изрази в нарушаване на нормалния ритъм на вътрешните биологични процеси, а оттам и нарушаване на жизнените функции. Пораженията могат да бъдат и много сериозни както и да доведат до фатален край.

Основният фактор, който определя степента на поражение, е големината на електрическия ток в зависимост от човешкото съпротивление (от 3 до 500kΩ) и времето за което протича. За безопасен се счита ток до 50μА (100μА постоянен). Ток – от 0,6 до 1,5mА, има биологично и топлинно действие в мястото на допиране, но все още не е опасен.

Ток до 10mА предизвиква конвулсии на мускулите, повишаване на кръвното налягане. При тази ситуация човек е способен сам да се отдели от източника на електричество, но при ток от 10 до 100mА – човек вече не може да реагира самостоятелно, дори загубва съзнание, дишането спира, затруднява се работата на сърцето, което може и да спре. Нещата са твърде сериозни при ток от 100mА до 5А - неравномерно свиване на сърдечния мускул, нарушаване и спиране на кръвообращението и дишането. А пораженията от ток над 5А са необратими. Поражението зависи и от пътя на тока през тялото, като най-опасни са глава-ръце, ръце-крака, ръка-ръка.Ел. инсталацията в едно жилище представлява съвкупност от проводници и съоръжения, които имат за цел да разпределят енергията между отделните уреди – осветителни тела, домакински уреди, отоплителни и охлаждащи уреди, мултимедия и т.н. Към нея също така са включени и измервателен уред (електромер), както и съоръжения, защитаващи системата от претоварване и аварии – предпазители и дефектно токова защита (ДТЗ). Битовите електрически инсталации спадат към инсталациите за ниско напрежение – 220V, 50Hz.

Много важно е собствениците на дадено жилище, на които им предстои изграждане на ел. инсталация или подмяна на стара, да бъдат наясно с това какво да изискват. Въпреки че практиката в момента се разминава с необходимите стандарти, всяка една ел. инсталация трябва да бъде изградена на базата на проект, изготвен от специалист. Започва се с идеен проект, който да включи конкретните изисквания на обитателите. След нанасянето на необходимите корекции и изменения се пристъпва към изготвянето на работен проект.
 В случай че по време на инсталирането се наложат допълнителни промени, те трябва да бъдат отразени в крайната документация. Редно е тези проекти и чертежи да носят подпис от проектант с пълна проектантска правоспособност и печат от съответната фирма, за да се търси сметка при евентуална авария. По новите закони и изисквания ел. таблата трябва да имат монтирана дефектнотокова защита и защита от пренапрежение. Първата може да е вградена в главния прекъсвач на таблото, а втората представлява отделен автомат, който служи като превенция в случай, че мълния падне в близост до блока. За да сте сигурни, че сте направили най-доброто, не спестявайте от средствата за ел. инсталацията и бъдете готови да заплатите за професионален проект. Цената на такъв проект е около 3 лева за кв. м, а цената на изграждането на инсталацията се изчислява на базата на точки (контакт, ключ).

Ролята на предпазителите е в случай на късо съединение, което може да унищожи цялата инсталация, те да прекъснат веригата и по този начин да предпазят системата. При възникване на къси съединения тези слаби места във веригата се стопяват, като по този начин предпазват електрическата инсталация от изгаряне, и най-важното домa от пожар. Некомпетентната намеса и подмяна на предпазителите с неподходящи, може да доведе до неефективност на системата и съответно до реална опасност от пожар.

Дефект или неизправност в някои от електроуредите също може да доведе до пожар. Добре е да сме нащрек и при най-малкото отклонение, по отношение на нормалната функция на даден уред, да направим необходимата проверка. От друга страна, старите уреди по принцип представляват потенциална заплаха, дори и без видими признаци. Възможните повреди при домакинските електроуреди могат да се появят във всяка една от съставните им части. Невинаги на пръв поглед, лесно и еднозначно могат да се установят проблемите в един уред, особено от неспециалист и без специални измервателни уреди. Повечето уреди се предлагат с едно- или двугодишна гаранция, но дори и след изтичането на този срок препоръчително е уредите да се ремонтират в оторизирания сервиз.

Никак не е желателно тази дейност да се извършва от хора без нужната подготовка. Не са изключени травми и по-тежки последствия, както и постоянен риск от повреда, токов удар дори и пожар. На пръв поглед елементарната подмяна на обгорял шнур всъщност не е изключено да доведе до проблеми при неправилно свързване или разменяне на местата на защитното жило и на някои от захранващите жила например. Неправилно поправеният електроуред може да стане изключително опасен, не са рядкост и инцидентите с гръмнали бойлери, поради некомпетентен ремонт. За съжаление по-голямата част от тези инциденти с неизправни ел. уреди имат за първопричина любителската поправка именно на дребен детайл.

Добрата информираност по отношение на електричеството е винаги от полза, за да не изпадаме в паника всеки път, когато изгори крушка или бушон. Има територии обаче, които са в компетенцията само на специалисти и не бива да се експериментира, защото рисковете са достатъчно много, а пораженията твърде сериозни.


Освен безопасността на електрическата инсталация специално внимание трябва да се отдели и на целесъобразното разходване на ел. енергия. Освен от чисто икономически съображения, спестените количества допринасят и за намаляване на замърсяванията върху околната среда. В тази връзка добре е да се знае как може да се постигне рационално пестене на електричество, без да се нарушава комфортът на обитателите. Добре известен факт е, че използването на ел. енергия за отопление е твърде неикономично, осветлението е другият голям потребител.

За да спестите ел. енергия, достатъчно е да се замислите над някои от навиците си. Добре е да свикнете да гасите всички осветителни тела, които не са ви необходими в момента. Ако сте свикнали светлината да присъства в дома ви като фон, то подберете икономични ел. крушки. При стандартните крушки с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление при протичане през него на електрически ток. За да се получи видима светлина, е необходимо температурата да се повиши до няколко хиляди градуса!

Приблизително 95% от консумираната енергия се похабява в процесите на топлоотдаване и топлопроводимост и се отделя като топлина, вместо като видима светлина. Като алтернатива и за по-икономично осветление могат да се използват флуоресцентните лампи – (кухня, баня), халогенните лампи, компактните флуоресцентни лампи с енергоспестявщи крушки.

Така 100W стандартна лампа с нажежаема жичка би могла да се замени с 23W компактна флуоресцентна лампа, която да произвежда същото количество видима светлина с много по-малък разход на енергия.

Много добри резултати от гледна точка на икономичното потребление на ел. енергия за осветление се постигат и посредством системите за управление на осветлението. Чрез тях всяко едно домакинство може да намали сметката си за ток чрез програмиране за автоматичен контрол на осветлението, спрямо нуждите и навиците на обитателите. Обикновено ефектът от тези системи е по-осезаем в големите обществени сгради и предприятия, но със сигурност и в рамките на едно жилище може да се постигне значителна икономия, а и удобство, с което лесно се привиква.

Дори механичното регулиране на степента на осветеност, чрез т. нар. димери, също дава резултат.


Друг вреден навик, водещ до неразумно пилеене на ел. енергия и необосновано увеличаване на сметката за ток, е оставянето на електроуредите в състояние на стенд-бай готовност, също трябва да бъде преодолян, тъй като на практика електричество се изразходва през цялото време, дори когато са уредите са изключени. Може да използвате разклонители с прекъсване на захранването, изключвайки телевизора не оставяйте лампичката, сигнализираща стенд-бай да свети.

Голям дял от електроенергията, която изразходва домакинството, се пада на бялата техника – хладилници, печки, перални. Добро решение e, да се купуват умни електроуреди, които употребяват по-малко енергия (от по-висок енергиен клас). Така всеки ден ще имате спестена енергия, без да чувствате липса на определено удобство и без да се лишавате от помощта на уредите.
 

Автор: Весела МАРКОВА
Закони Нормативна база Коментари