Фотоволтаичните системи в България

Като държава член на ЕС България има задължение да транспонира в националното законодателство всички директиви на съюза.
08.07.2010
Йордан Кънчев, БГ Соларни панели
36
битумни, дренажна мембрана, атанас хранов
Фотоволтаичните системи в България
Източник: Още за къщата

Като държава член на ЕС България има задължение да транспонира в националното законодателство всички директиви на съюза.
В частност страната ни е задължена и да изпълнява всички индикативни цели в областта на енергетиката и опазването на околната среда, за да допринесе за глобалните ангажименти, които ЕС си е поставил за цел да реализира. Поставената цел на европейско равнище за намаляване на парниковите газове, които изтичат в атмосферата, гласи, че до 2020 г. ЕС трябва да постигне:
• 20% намаление на емисиите парникови газове спрямо нивата от 1990 г.;
• 20% по-висока енергийна ефективност спрямо настоящите нива;
• 20% участие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в брутното потребление на енергия.

За всяка държава от ЕС е определена индивидуална индикативна цел за участие на ВЕИ в брутното енергийно потребление през 2020 г., базирана на БВП. За България този дял е 16% и включва крайното потребление на: електроенергия от ВЕИ, енергия от ВЕИ за отопление и охлаждане и енергия от ВЕИ в транспорта.
За достигане на дял от 16% България трябва да определи Национални секторни цели за крайно потребление на енергия от ВЕИ в трите сектора, които са посочени по-горе – електроенергия, отопление и охлаждане, и транспорт. Тези цели трябва да бъдат включени в Националния план за постигане на 16% дял от ВЕИ, който трябва да бъде представен в Европейската комисия до 30 юни 2010 г. В момента България е задължена до 2010 г. да постигне 11% дял на електроенергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия.
Средното участие на ВЕИ в брутното потребление на електроенергия за периода 1997-2008 г. е 7%.
То варира силно, защото зависи основно от водния ресурс – над 90% от инсталираните ВЕИ мощности в страната са водноелектрически централи. Хидропотенциалът на страната е почти напълно оползотворен, като все още има потенциал за строителство на малки ВЕЦ (до 10 MW).
Очевидно е, че България не може да постигне индикативните си цели при наличие на такива вариации в участието на ВЕИ в производството на електроенергия. Трябва да бъде оползотворен комбинираният потенциал от ВЕИ – вода, биомаса, вятър, слънце и геотермална енергия.
Въпреки че фотоволтаиците не осигуряват непрекъснато производство на електроенергия, тяхното производство е много по-предвидимо от това на ВЕЦ. България има добър наличен ресурс от слънчева енергия. Средногодишната слънчева радиация варира от
1190 до 1415 kWh/m2 при хоризонтална повърхност, и от 1320 до
1640 kWh/m2 при оптимален наклон (при който има максимална средногодишна радиация). Минималните стойности са за района на София, а максималните – за района на Силистра. В момента този ресурс е оползотворен в много малка степен – по данни на МИЕ, през 2008 г. инсталираните мощности от фотоволтаични централи в България са едва 0.1 MW.
Какво е предимството на използването на слънчевата енергия, освен факта, че е безплатна? Логиката на традиционния дизайн на електроенергийната система – производство, пренос, разпределение, снабдяване – почива на неравното разпределение на наличните първични енергоизточници – нефт, въглища, природен газ, ядрена енергия. Кондензационните електроцентрали (ТЕЦ и АЕЦ) се строят, където позволяват условията – наличие на находище или товарен терминал (ТЕЦ), или подходящо място от гледна точка на сигурността, охлаждането, и транспортирането на ядрено гориво (АЕЦ). По-евтино е да се пренася електроенергия, отколкото да се транспортират нефт или въглища за захранване на малки електроцентрали. За съжаление в традиционната електроенергийна система съществуват загуби от преобразуване, пренос и разпределение на енергията. За разлика от въглищата или нефта, слънчевият ресурс е наличен върху цялата земна повърхност и може да се използва навсякъде – така фотоволтаичните централи могат да бъдат инсталирани в близост до отделни потребители, без да се налага дълго пренасяне на енергията. Съвременните проекти за интелигентни мрежи (smart grids) могат да дадат възможност за интегриране на много на брой малки слънчеви (и други) централи, включително и такива, които са интегрирани в сгради. По този начин се получава гъвкава и независима електроенергийна система.
Как се подпомага слънчевата енергетика в България?

• Задължение за изкупуване на електроенергията
Според чл. 19, ал. 1 на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), ДКЕВР издава сертификати на произход на енергията на производителите на електроенергия от ВЕИ. Съгласно чл. 16, ал. 1, общественият доставчик (НЕК), съответно крайните снабдители (ЕРП), изкупуват цялото количество електрическа енергия, за което има издаден такъв сертификат, с изключение на енергията, предназначена за продажба на свободния пазар. За целта се сключва дългосрочен договор за изкупуване на енергията, който според ЗВАЕИБ е с продължителност 25 години. Електроенергията се изкупува на преференциални цени.

• Преференциална цена за изкупуване на енергията от фотоволтаични централи
Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗВАЕИБ, общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват електрическата енергия, произведена от ВЕИ, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW, по преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия, определена по реда на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.
Според чл. 21, ал. 1 на ЗВАЕИБ, ДКЕВР определя преференциалната цена за изкупуване на електроенергията произведена от ВЕИ ежегодно, до 31 март.
В съответствие с това, с решение № Ц-04 от 30.03.2009 г., ДКЕВР определи преференциалните цени за изкупуване на електроенергията от фотоволтаични системи, които са в сила в момента:
- За системи с инсталирана мощност до 5 kWp – 823 лв./MWh;
- За системи с инсталирана мощност над 5 kWp – 755 лв./MWh.

• Приоритетно присъединяване
Според ЗВАЕИБ, в 90-дневен срок от подаване на искането за присъединяване, преносното или разпределителното предприятие извършва проучване, уведомява писмено производителя за условията и начина на присъединяване на фотоволтаичната централа към мрежата и сключва предварителен договор за присъединяване.
Срокът за присъединяване на енергийния обект към преносната или съответната разпределителна мрежа се определя в договор за присъединяване и е не по-дълъг от заявения от производителя срок за въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа.
Разходите за присъединяване са за сметка на преносното или разпределителното предприятие. Това доскоро създаваше проблеми, защото клиентите на трите електроразпределителни дружества (CEZ, E.ON, EVN) плащаха различна цена за електроенергията, в зависимост от това колко инсталирани ВЕИ мощности има в съответния район и какви са разходите за присъединяване, и изкупуване на енергията. Според промяната в регулираната цена за пренос (влязла в сила с Решение № Ц-23 на ДКЕВР от 25.06.2009 г.), от 1.07.2009 г. всички такива разходи ще се агрегират в НЕК и ще се разпределят, като добавка към цената за пренос, на всички потребители в България на база потребление. Тези разходи вече ще се поемат и от потребителите на свободния пазар.

• Лицензи
Според чл. 39, ал. 4 от Закона за енергетиката, за инсталации с мощност до 5 MW не се изисква издаване на лиценз.

• Възможности за финансиране
Проекти за фотоволтаични инсталации могат да бъдат финансирани по Мярка 311 и Мярка 312 на Европейската програма за развитие на селските райони.

+3
Автор: Йордан Кънчев, БГ Соларни панели
Закони Нормативна база Коментари