Топлоизолация с фасадни топлоизолационни слепени системи

Данни и факти при топлоизолиране на съществуващи и новостроящи се сгради Енергоспестяване - Информационна брошура №2
11.09.2011
Превод от немски език: инж. Атанас Галянов
883
саниране, топлоизолации, стени, фасадни системи, топлинна защита

Подобряване на топлинната защита на външните стени
Една голяма част от жилищните сгради в Германия показват недостатъчна, много под днешните технически възможности топлинна защита на външните стени.


Снимка 2  изяснява топлинните загуби през дебелите, но силно провеждащи топлината външни стени от кухи тухли. Според типа на сградата до около 40% от годишния разход за отопление се губи през външните стени. Неизолираните външни стени често са и причина за некомфортния климат в стаите при ниски външни температури и заедно с други фактори – за образуване на мухъл и плесен в помещенията. Топлоизолацията повишава с няколко градуса температурата по вътрешната повърхност на външните стени на старите жилища през зимата. Чрез старателно извършено допълнително топлоизолиране на външните стени на съществуващи сгради може да се постигне минимум 75% намаляване на енергийните загуби през стените. При новостроящи се сгради това намаление – в сравнение с минималните законови изисквания – може да достигне 50% чрез прилагане на нискоенергийния стандарт. От самите топлоизолационни материали не възниква опасност за здравословния жилищен климат: те се поставят отвън на зидовете, измазват се с мазилка и нямат контакт с въздуха в помещенията. Постигнатото енергоспестяване разтоварва околната среда от вредните емисии на отоплителните инсталации. При спестяване на 800 до1000 л течно гориво за отопление (респ. природен газ) на една стара еднофамилна къща емисиите на въглероден двуокис се намаляват с 2,5-3 т годишно, респ. с 4-5 кг серен двуокис (централно отопление с течно гориво) и с 1-1,8 кг азотни окиси (центр. отопление с газ и течно гориво).


 


За топлоизолация на външните стени на сградите са на разположение следните системни решения:


 • Фасадна топлоизолационна слепена система;
 • Окачени фасади с проветряем въздушен слой;
 • Двуслойна външна зидария с топлоизолационен слой между двата слоя – сърцева топлоизолация;
 • Топлоизолация от вътрешната страна на външните стени.

   

 


Снимка 2 : Една стара къща през погледа на камерата за термография: областите в зелено, жълто и червено са с по-висока температура от околната среда, която е представена с тъмни цветове. Като особено големи „топлинни дупки” могат да се определят нишите за отоплителните тела, бетоновите щурцове, вратата, стъклената стена. Повърхността на стените е от 4 до 6 градуса по-висока от температурата на околния външен въздух. И това е за сметка на скъпата топлинна енергия!


Фасадна топлоизолационна слепена система (ФТСС, ETICS)- сн.3
Системата се състои от топлоизолационен материал, който се залепва директно върху зидарията или върху наличната фасадна мазилка и се дюбелира според вида на основата/зидарията. Върху топлоизолационния слой се нанася основната мазилка, която се армира със специална мрежовидна тъкан, имаща за цел да поеме възникващите напрежения, а също и да осигури добра основа за заключителното покритие. То може да бъде минерална или органично свързана декоративна мазилка, а също така тънки облицовъчни плочки или др. подобни.


ФТСС се състои от подбрани и съгласувани в качествата си материали на определен  производител. Общо техническо одобрение не е необходимо, ако се прилагат отговарящи на съответните стандарти строителни материали. Необходимо е изграждането на ФТСС да става от специализирани в тази дейност фирми.

Сн.4- Санирането на фасадата – точният момент за топлоизолация
Залепване на плочи от полистирол с 12 см дебелина по фасадата на жилищна сграда. В случая производителят на топлоизолационните плочи е добавил малки количества графит, откъдето идва и специфичният „графитен” цвят на плочите. Топлоизолационните свойства на този тип полистирол са по-добри с ок. 14 % в сравнение с обикновения „бял” полистирол за фасада.


Методи за изолация при съществуващите стари сгради...
Голяма част от съществуващите сгради могат да се подобрят в топлотехнически аспект чрез изграждане на ФТСС. Тази система е особено подходяща при еднослойни измазани външни стени, а така също и при стени с облицовки. При структурирани фасади (напр. в стил края на XIX век или такива с видима конструкция) тази технология е по-малко подходяща.


Сн.3-Схематично представяне на основните компоненти на ФТСС.


Санирането на фасадата – точният момент за топлоизолация
Изграждането на ФТСС може да се съгласува оптимално с предстоящи мерки за саниране на всяка фасада:


 • саниране или обновяване на мазилката
 • боядисване
 • саниране на бетонови облицовки (панели)
 • саниране на бетон
 • саниране на напукани фасади.

В тези случай възникват и без друго разходи за организиране на строителна плащадка, за скеле, за мероприятия по саниране и др., така че разходите за топлоизолирането няма да „натежат“ много. В някои случаи отпадат дори части от обичайните разходи за саниране, напр. изчукване на старата мазилка (7,5-20€/m2), или отделни етапи при санирането на бетон (25-75€/m2)- сн. 4


И масивните дебели стени защитават лошо срещу топлинните загуби
Аргументът, че стените на къщата са достатъчно дебели и не се нуждаят от топлоизолация, води до заблуждение: решаващо значение за топлинната защита освен дебелината на стената има и топлопроводимостта на използваните строителни материали. Тежките строителни материали, използвани при по-старите сгради – напр. плътни тухли, за съжаление провеждат топлината навън така добре, че показват една лоша топлинна защита: коефициентът на топлопреминаване U* е  ок. 1,4 W/mІK. Едно допълнително топлоизолиране намалява топлинните загуби с 80%. 
*Забележка: в рамките на европейските нормативи по-рано употребяваното обозначение К-стойност за коефициента на топлопреминаване беше заменено с обозначението U-стойност.( сн.5)


... и при ново строителство
При планирането на нови сгради, а също и при преустройство на съществуващите добрата топлинна защита трябва да бъде възприемана като грижа за бъдещето. За една нискоенергийна сграда стойността на U трябва да е в интервала 0,1-0,2 W/mІK. Тази стойност съответства на дебелината на топлоизолационния материал от 16 до 33 см, при условие че коефициентът на топлопроводимост на същия материал е 0,035 W/mK. Строителните материали обаче продължават да се развиват.  Днес е възможно да се постигне нискоенергиен стандарт с тухли, запълнени с топлоизолационна пяна, или с газобетонови блокчета само когато са избрани достатъчно големи дебелини на външните стени.


При реализирането на строителна технология без отделен изолационен слой следва да се съблюдават редица особености: сн.7


 • Тежките елементи по фасадните стени (напр. щурцове или чела на етажни плочи) трябва да се защитят външно чрез ивици топлоизолационен материал. Въпреки това възникват топлинни мостове (виж сн.7).
 • По стенни ъгли с неправоъгълна форма, по страници на прозорци и др. подобни трябва да се използват скъпи, с подходяща форма елементи. Ако се запълнят просто с мазилка, което често се е случвало в практиката, възникват множество топлинни мостове, които съществено увеличават топлинните загуби на сградата.
 • При използване на добре изолиращи леки строителни материали трябва да се предвидят и съответно статично усилят точките на закрепване на различни козирки, навеси, балкони, тъй като обичайното закрепване с дюбели в такъв материал не се счита за достатъчно надеждно. По същите причини разделянето на статичните натоварвания от топлоизолацията, което се реализира при ФТСС и окачените вентилируеми фасади, има строителни и икономически предимства. При новото строителство е възможно да се прилагат по-евтини тежки материали с дебелина 17,5 или 24 см (напр. силикатни блокчета, плътни тухли), които са с висока товароносимост, с добра способност за акумулиране на топлина и шумоизолация. В комбинация с топлоизолационна система с минимум 16 см дебелина на топлоизолацията получаваме U стойност под 0,2 W/mІK.

Прилагането на топлоизолацията отвън има предимства от гледна точка на строителната физика.
Конструкцията на сградата е изцяло в защитената топла област, топлинните мостове са минимизирани, а съществуващите малки пукнатини по фасадата са надеждно припокрити.


U стойността е мярка за топлинния поток, който преминава през строителния елемент от топлата към студената страна. Изразява колко вата се губят за всеки градус температурна разлика от двете страни на стената и за всеки квадратен метър площ на стената. Приблизително важи: U X 84 = енергийните загуби в киловатчаса за година и квадратен метър стена. 1 литър течно гориво или 1 мі газ имат енергийно съдържание от ок. 10 kWh.


При това топлоизолираните отвън стени не образуват конденз. Дифундиращите през стената отвътре навън молекули на водната пара могат да образуват конденз при неблагоприятни условия и да предизвикат строителни щети. Външната топлоизолация отстранява тази опасност за фасадните стени в повечето случаи, независимо дали топлоизолацията е от минерална вата или полистирол. Причината: в топлата стена точката на оросяване не се преминава. Съгласно DIN 4108, част 3, за притежаващите техническо одобрение ФТСС не е нужно изчисление за образуване на конденз. 


Намаляване на топлинните мостове (сн.8)


Сн.8 Действие на цокълната топллоизолацияЕдно сравнение между стена от тежък строителен материал, снабдена с Фасадна топлоизолационна слепена система (ФТСС), и стена от лек изолазионен материал: горе схематично са показани температурните полета,
изчислени с компютърна програма за топлинни мостове.При санирането на съществуващи сгради се намалява съществено влиянието на наличните топлинни мостове в стените. Топлинните загуби чрез щурцове, чела на етажни плочи и др. се намаляват. Специално внимание заслужава долният край на ФТСС. Ако топлоизолацията завършва до нивото на избената плоча, то последната остава да действува като топлинен мост. Топлоизолацията трябва да се спусне под нивото на избената плоча - до около 50 см в почвата. Ако съществуващият цокъл е изпълнен с облицовъчна зидария, то може да се използват малко по-тънки топлоизолационни плочи и тънки клинкерни облицовъчни плочки. Само когато цокълът е изграден от излизаща спрямо фасадата напред каменна облицовка, това не е възможно. Топлоизолационният материал трябва да съответства на изискванията за топлоизолиране в земната почва. На разположение са плочи от екструдиран полистирол, полиуретан или пеностъкло.


Подходящи изолационни материали:
На разположение са различни топлоизолационни материали. Изборът става от съображения за цена, технически свойства, индивидуални цели.


Например: ( виж таблицата на сн. 9)


Клас на пожароустойчивост:


 • А1, А2: негорими;
 • В1: трудновъзпламеним;
 • В2: нормално възпламеним;
 • В3: нормално възпламеним, не се допуска в строителството.

За сгради до 2 жилищни етажа се допуска изолационен материал от клас В2, за сгради с повече от 2 етажа и до 22 м височина се допуска изолационен материал от клас В1, а над 22 м височина се допускат само материали от клас А.

 


Печалба от слънцегреене върху външните стени?
От време на време се чуват възражения, че топлоизолацията намалява печалбата от слънцегреенето върху стените. Това е така, но слънцегреенето трябва да се оцени за цялата година. През лятото топлоизолацията предотвратява ефективно прегряването на сградата, а през зимата нямаме съществени печалби от слънцегреенето през стените:


 • топлоизолацията може да намали топлинните загуби на всички външни стени с 75% и повече. Слънчевата радиация намалява топлинните загуби по южните стени само с ок.4-5%.
 • чрез външната топлоизолация цялата маса на стените термично е ориентирана спрямо жилищните помещения. Това повишава способността на сградата да акумулира топлина

 


Тънкослойно външно топлоизолиране от висококачествени материали 
При много съществуващи сгради прилагането на законовите изисквания за минимум 12 см дебелина на топлоизолацията може да създаде архитектурни и естетически проблеми. Декоративни елементи, корнизи, стрехи и други архитектурни елементи няма да се открояват добре на фасадата, а и пропорциите се променят. Поради тази причина строителната индустрия  се старае да разработва нови материали, които изолират далеч по-добре от стандартните. Ще представим някои от тези иновативни материали по-долу.


При вакуумните изолационни панели (VIP, ВИП) представляват торбички от алуминиево фолио (подобни на тези, в които се пакетира кафе), които са напълнени с минерала „пирогенна силициева киселина“. Те имат топлоизолационни качества, които са около 10 пъти по-добри от стандартните изолационни материали, но могат да се разхерметизират вследствие на пробиване, удар или др. по време на инсталирането или експлоатацията им. Но дори повредени, ВИП имат два пъти по-добри изолационни свойства от стандартните материали. Чрез двустранно покриване на ВИП със слой от  полистирол или цимент-фазерни плоскости рискът от повреждане на ВИП рязко намалява, но не се отстранява. Затова гаранцията е проблематична. Рискът остава при инвеститора предприемач. 


Най-общо, производството на такива висококачествени изолационни материали е скъпо. В случая с вакуумните топлоизолационни панели цената е два пъти по-висока от имащ същото изолационно действие слой стандартен материал. В много случаи тези по-високи разходи могат да се поемат от институциите за защита на паметниците, и така да се съхрани облика на сградата. Така през 2010 г. в гр.Франкфурт беше санирана като моделен проект една редова къща, защитена като паметник на културата от 20-те години на миналия век. Използвани бяха ВИП (виж снимка 10) с подкрепата на службата по паметниците. В случай на позитивен резултат от този опит, тази технология трябва да се приложи за цялата улица от къщи, за да бъде достигнато енергийното ниво на  новия строителен стандарт. (сн.11)


Аерогел плюс минерални влакна (търг. име аеровата): Аерогелът се състои от фини мехурчета от минерален материал. За да може изобщо да се обработва на строителната площадка, аерогелът се стабилизира, като част от него е изолационен материал от минерални влакна. Аерогелът е подходящ на първо място за тънкослойни вътрешни изолации. За да се спазят изискванията за енергийна ефективност от 2009 г. за топлоизолирани отвътре външни стени, са достатъчни около 4 см дебелина.


Пяната от фенолна смола (с търг. име резол) представлява топлоизолационен материал, който може да се обработва като добре известния полистирол. Единственият проблем е, че при дълготраен контакт с влага може да набъбне. Затова не се използва при цокълни изолации.


Полиуретанът е познат отдавна като пяна и се добива от продукти на минерални масла. Обработката му е безпроблемна във всяко едно отношение.


Могат ли стените (още) да дишат?( сн12)
Често пъти топлоизолационните меропроятия се пропускат с аргумента, че „дишането“ на стените се възпрепяствува. Външните стени, обаче, не са въздухопропускливи. Единственият измерим пренос на материал през масивните строителни елементи е дифузията на водните молекули, която не е желан процес, тъй-като може да причини строителни щети. За създаване на здравословен въздушен климат в помещенията този процес на „въздухообмен“ не е достатъчен.


 • Например, ако една еднофамилна къща се топлоизолира външно с плочи от полистирол, количеството водни пари, дифундиращи през външните стени (ок.120 квм) намалява с ок.90 л за целият период на отопление. За същия период в същата къща водните изпарения чрез готвене, къпане и т.н.са ок.1500-2000 л вода.
 • за една баня с 7 квм външни стени това означава: дифузията на водните пари е толкова бавен процес, че от образувалите се всяка сутрин 1200 гр водна пара (3 човека) само 60 гр могат да дифундират през неизолираните външни стени за следващите 24 часа. Само проветрението осигурява достъчно надеждно отвеждане на влагата.

   


Сн.5 - Залепване на плочи с 12см дебелина по фасадата.
Marc Großklos, Stadtwerke Kassel, Werner Eicke- Hennig, Fam. Siegler, Heinz Fingerling, Rainer Greif 


Ако се осланяме само на „дишането“ на външните стени, то ще получим много нездравословен влажен климат в помещенията. Топлоизолационният слой не създава „плътна“ стена. През плочите от минерална вата водните пари преминават също така безпроблемно както през въздуха. Плочите от полистирол не възпрепятствуват водните пари повече от дървото. Външните облицовки от керамични плочки, например, са много по-плътни от ФТСС. Принципно може да се каже, че решаващо за здравословения въздушен климат в помещенията е досттъчното проветрение.


Трайност на фасадната топлоизолационна слепена система (ФТСС)
ФТСС се монтират от началото на 70-те години на миналия век и до началото на 2006 г са изградени повече от 700 милиона квм. През тези около 40 години бяха проведени много изследвания от Института по строителна физика Фраунхофер (IBP) по отношение на качество на изпълнение, здравина, трайност, склонност към замърсяване, устойчивост към атаки от микроорганизми и др. Обобщаващо може да се каже, че фасадите с или без ФТСС не се различават съществено по отношение на трайност и необходимите средства за поддържане. Фасадите с топлоизолационна слепена система са - най-общо казано - по-сухи и припокриват успешно малки пукнатини в строителните елементи, но върху силно изветрени повърхности е констатирано леко увеличение на атаки от растителни микроорганизми. Вертикалните повърхности, които са изложени на изветрянето, е нормално след известно време да бъдат „населени“ с растителни микроорганизми. Този процес може да се види и по кората на дърветата и скални стени. Този факт е дори едно доказателство за едно по-добро качество на въздуха.  Преди 1980 г, когато европейските електроцентрали не бяха още намалили изхвърляната сяра във въздуха, имаше по-малко проблеми с микроорганизмите по фасадите. „Заселването“ на фасадите с мъхове, лишеи и др.под.се представя като само естетически проблем. Функциите и трайността на ФТСС не се повлияват от това „заселване“ с растителни микроорганизми по никакъв начин. Фактът, че ФТСС се „заселва“ малко по-бързо от растителни микроорганизми, има две причини:


Фасадната мазилка няма топлинен контакт със стените (заради топлоизолационния слой) и през нощта изстива по-бързо в сравнение с неизолираните фасадни стени. Това води до по-често образуване на конденз по повърхността на мазилката – подобно на образуването на конденз върху автомобила, оставен навън през нощта. След намокряне на фасадната мазилка чрез кос дъжд или конденз през зимните месеци изсъхването на същата не става толкова бързо, тъй-като не се загрява от топлината на отопляваните помещения, тъкмо защото те са топлоизолирани! Не е решение, обаче, нито в икономически, нито в екологичен смисъл, да се води борба със „заселените“ растителни микроорганизми като се изгарят много десетки хиляди литри гориво, за да се загряват фасадните повърхности и така  „стените да са винаги сухи“. 


Който вижда в едно възможно „заселване“ на фасадата с растителни микроорганизми „недопустима“ щета, то той може да избере за силно изветрените фасади технологичния вариант с окачена топлоизолационна фасада с проветряем въздушен слой и гладка повърхност на облицовката.


Има различни възможности за да се попречи на „заселването“ на фасадата, респ.да се забави значително този процес:


 • Ефикасно средство, особено при по-малки сгради, е изграждането на по-дълбоки стрехи. Така се намалява не само умокрянето на фасадата от кос дъжд, но и изстиването на същата през студените нощи. По този начин се образува по-малко конденз по фасадната повърхност.
 • Силиконовите фасадни бои отблъскват водните капки и частици прах, служещи за храна на микроорганизмите, и така забавят процеса на „заселване“.
 • При проектирането на сградите би трябвало да се внимава за това, да не се получава обливане на фасадата с оттичаща се вода от покрива, например. Критични места са и подпрозоречните плотове/профили и различните козирки, включващи се във фасадата. 
 • От използването на биоцидни добавки (отровни за растенията) е препоръчително да се откажем, тъй-като тяхното действие е ограничено във времето, а също така те натоварват и околната среда.

 


При внимателно планиране и качествено изпълнение ФТСС в крайна сметка не изискват повече грижи и средства за поддържане от една обикновена еднослойна зидария, измазана с фасадна мазилка.


Според новите изследвания на Института Фраунхофер (IBP) трайността на една ФТСС се изчислява в порядъка  на 40 до 60 години.


Разходи за една фасадна топлоизолационна слепена система ФТСС (сн.13)
Разходите за една ФТСС могат да бъдат много различни в зависимост от дебелината на топлоизолацията, материала, големината на строителния обект и т.н. За едно саниране на съществуващи сгради с 15 см дебелина на топлоизолационен слой от полистирол е типична стойността от 123 евро за 1 квм фасадна стена. Тази стойност е получена от страна на немската енергийна Агенция DENA през 2010 г след анализ на данни от 230 проекта. За еднофамилна къща с 150 квм фасада общите разходи са следователно ок.18000 евро. Ако се свърже топлоизолирането с предвидени вече работи за саниране на съществуващата фасадна мазилка, то допълнителнителните разходи за спестяване на енергия са от порядъка на 50 евро/квм, тъй-като разходите за скеле, ремонти по старата мазилка, грундиране и др.под., са така или иначе необходими и имат своята стойност. Това означава, че само за топлинната защита на фасадата ще са нужни около 7500 евро. Ако чрез изграждането на ФТСС можем да се откажем от изчукването на старата мазилка, то допълнителните разходи намаляват още с 20 до 35 евро/квм съответно с 3700 евро за примера.


Къща от 1955 с фасадна топлоизолация от12см.
Marc Großklos, Stadtwerke Kassel, Werner Eicke- Hennig, Fam. Siegler, Heinz Fingerling, Rainer Greif 


Топлинната защита като капитално вложение
Инвестицията за топлоизолация на сградата се възвръща чрез намалените разходи за отопление. Изчислението, което графиката на (сн.14) преставя, има за основа предположението, че цялата жилищна площ е загрята винаги до 20°С. Ако части от сградата се загряват до по-ниска температура, то спестяването спада малко. Ако, обратно, средната температура на помещенията е по-висока, то спестяването е над графиката, т.е. по-голямо. Дебелината на вече положената топлоизолация може да се промени само с  несъразмерно високи финансови разходи. За по-големи дебелини на топлоизолацията в сравнение с досега прилаганите обичайни 10 см говорим когато:


 • Срокът на експлоатация на ФТСС е доста над 25 години, а очакванията за този период от време са за поскъпване на енергията
 • Неголемият дял на топлоизолационния материал в общите разходи (ок.20%) и голямото му значение за енергийното спестяване
 • Малките допълнителни разходи за всеки 1 см увеличение на дебелината на топлоизолацията: 1,0-1,4 евро/квм полистирол.
 • Икономическите изчисления сочат, че опималната дебелина на топлоизолацията към днешна дата е 12 до 25 см
 • ако се разгледа числено спестяването за всеки 1 см дебелина на изолациония материал поотделно се получава, че петнадесетия см спестява един киловатчас за година за всеки квадратен метър фасада. Още над половин киловатчас спестява 22-ия см. Ако се приеме за срока на експлоатация на ФТСС средна цена на енергията от 19 евроцента (5% поскъпване, 40 год.), то тогава се изплащат и такива - според днешните мащаби по-големи - дебелини на топлоизолацията. 
   


Диаграмата показва каква дебелина трябва да има топлоизолационният слой, за да се постигне стандартът за новото строителство U = 0.2 W/ mІK, ако съществуващата стена има стойност U = 1.5 W/ mІK Диаграмата показва печалбата от топлоизолирането като функция на дебелината на топлоизолационния материал, отнесена за 25-годишен период от време. Ако се отчитат само разходите за топлоизолационен материал, то тогава фасадното топлоизолиране е във висока степен икономически изгодно. Това разглеждане е допустимо и тогава, когато топлинната защита се свързва с необходимите мерки за саниране на фасадата. От друга страна погледнато, този който се отказва от топлоизолирането, губи годишно по над 2 евро/кв.м фасада, поради излишни топлинни загуби. Много плоският оптимум на кривата показва също, че при приблизително същите финансови условия топлинните загуби на стената могат да се намалят почти двойно. Това създава сигурност срещу евентуални скокове в цената на енергията и разтоварва околната среда.


При предстоящо саниране на фасадата, шансът да се топлоизолира същата не би трябвало да се пропуска!


Енергиен баланс и околна среда
Ако се отчетат също и възникващите емисии при производството на изолационен материал в сравнение с  годишното спестено количество емисии, поради намалените мощности за отопление, то  - при дебелина на топлоизолацията под 20 см  - още през първата зима се спестяват повече емисии, отколкото се отделят при производството на топлоизолационната слепена система. Според общите валидни правила за екологичен баланс, които са определени в стандарта ISO 14041, бяха установени първичните енергийни разходи за производство и изграждане на ФТСС от различни материали. Този първичен енергиен разход съответствува – за 1 квм фасада и според вида на системата – на 6,0 до 7,5 л суров петрол, при дебелина на изолацията 15 см. При това не се дават съществени разлики относно употребата на материали от полистиролна пяна или от минерални влакна. Доминират разликите в енергийния принос  при производството на различните мазилки. Ако бихме искали да оценим енергийните количества, които се спестяват за цялата система, то трябва да знаем стойността на коефициента на топлопреминаване U за неизолираната стена и срока за експлоатация на системата(сн.15)  Изходната стойност на U зависи от дебелината на стената и от коефициента на топлопроводимост на материала, от който е изградена стената. За съществуващите сгради, построени преди 1980 г, типичната стойност на U е от порядъка на 0,9 до 1,8 W/m²K. За повечето сгради след 1970 г би трябвало да се намерят стойностите на U от различните строителни документи. 


Това изсиква наредбата за енергийна ефективност от 2009 г
Във връзка с ФТСС, за съществуващите сгради са значение преди всичко следните правила:


 • В случай, че се санират външните стени на отопляеми помещения и същите стени имат стойност U > 0,9 W/m²K, то трябва да се предприеме топлоизолиране на фасадата. Това задължение се отнася до почти всички сгради, построени преди 1990 г. Обновяване на мазилката е наистина рядко. Една добра външна мазилка, която се поддържа и не е подложена на високи натоварвания, може лесно да издържи над 100 г. Нашата препоръка е винаги, когато предстои ремонт на фасадата, който изисква монтиране на скеле, да не се пропуска шанса и да се игради топлинна защита.
 • Винаги, когато се предприеме изграждане на външна топлоизолацинна система, трябва да се намали доколкото е възможно стойността на коефициента на топлопреминаване U до максимум 0,24 W/m²K. Това изискване се постига при използване на ФТСС с 12 см дебелина на топлоизолационния материал и група по топлопроводимост 035. (U на неизолираната стена се приема, че е  1,5 W/m²K).

 


Паметниците на културата и разрешително ( сн.16)
Изграждането на една ФТСС обикновено не се нуждае от строително разрешение. За фасадите, които са защитени паметници на културата, обаче, всички външни топлоизолацинни работи и енергетични подобрения се нуждаят от разрешително. Осведомете се първо при органите за защита на паметниците на културата или при службата за поддържане на същите, дали вашата къща не е паметник на културата и какви възможности има за енергийно спестяване. 


За сгради, които са паметници на културата,  важат по-леки изисквания според наредбата за енергийна ефективност от 2009 г. Удостоверения и информация за това можете да получите от службата за поддържане на паметниците на културата. 


Добре е да се знае:


 • Ако едно подновяване на прозорците по фасадата се съгласува със саниране на фасадата с ФТСС, то е за препоръчване новите прозорци да се монтират в една линия със старата фасадна мазилка. ( сн.17) Така ще изглежда по-добре, повече светлина ще влиза в помещенията, улеснява се работата по топлоизолирането (няма да се обръща топлоизолация по страници) и се намаляват топлинните загуби.
 • Вместо едно саниране на бетонови панели (при панелни сгради, например) ФТСС ще отстрани една от най-съществените причини за корозия на армировката: влагата в посока напречно на стената.
 • Топлоизолацията намалява консумацията на топлинна енергия на сградата. Така може да се използва отоплителен агрегат с по-малка мощност, ако се предвижда подмяна на съществуващия.
 • Наличната фасадна мазилка трябва да е достатъчно товароносима, възможно е частично ремонтиране на същата. За недостатъчно товароносими основи съществуват специални системи за закрепване.
 • Водосточните тръби се изнасят - съответно на дебелината на топлоизолацията - по-напред. В отделни случаи се налага преработване на стрехите.
 • Избягвайте топлинните мостове: изолирайте страниците на прозорците и цокъла на сградата.
 • Работните фуги по фасадата се изграждат отново в топлоизолационния слой. 
 • Южните помещения остават и през лятото по-дълго време хладни, тъй-като външните стени не се загряват неприятно.

 


Енергоспестяването във Вашия случай ...
можете да изчислите с помощта на енергиен консултант. Той освен това Ви дава предложение за това, каква дебелина трябва да има топлоизолацията в оптималния случай, и какви други енергоспестяващи мерки могат добре да се комбинират с Вашата фасадна топлоизолационна система. Той ще поясни също до какви детайли ще се стигне по време на изпълнението. В интернет-страницата www.energiesparaktion.de можете да намерите списък на енергийните консултанти в Хесен. От там можете да свалите документите за енергиен паспорт. Ако изпратите анкетния лист, то срещу 75 евро Вие ще получите енергиен баланс на вашата къща, списък от предложения за саниране и предполагаемите енергийни нужди след санирането.


Ако желаете, можете да кореспондирате по пощата на следния адрес:
Hesseische Energiesparaktion
Annastraße 15
64285 Darmstadt


Програми за подпомагане
Държавата подпомага мерките за спестяване на енергия по различни начини. Програмите за целта се развиват непрекъснато. В тази брошура се представят най-общо структурата и различните организации и лица за контакт. 

*) Бележка на преводача: Тъй-като тези програми и консултански услуги се отнасят  до гражданите на Германия, респ.Хесен, те не са представени в настоящия превод.

Превод на български: Акцент Фасада ЕООД,  04.2011г.

Impressum: 
Herausgeber:
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbadenwiss.
Betreuung: Institut Wohnen und Umwelt, (IWU)Annastraße 15, 64285 Darmstadt, www.iwu.de
Fotos: Marc Großklos, Stadtwerke Kassel, Werner Eicke-Hennig, Fam. Siegler, Heinz Fingerling, Rainer Greif
Gestaltung: IWUAusgabe: 11/2007, Überarbeitung: 2/2011
Unveränderter Nachdruck und Vervielfältigung sind gestattet


ISBN 978-3-89274-298-2

+6
Автор: Превод от немски език: инж. Атанас Галянов
Закони Нормативна база Коментари