Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС

Темата за саниране и реновиране на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) има общи измерения не само за страните от бившия Източен блок, но и за напредналите западноевропейски страни.
15.09.2013
А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска агенция ООД
692
проект за жилища, саниране, архитектура, рехабилитация сгради
Типов проект за рехабилитация и саниране на ЕПЖС
Източник: А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска агенция ООД

Проект:
Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради ( ЕПЖС) – Номенклатура БС -69-Сф, БС_69_Сф,  УД 83-87, БП-87


Възложител
Столична община - Направление Архитектура и градоустройство

Проектантски екип-  А.Д.А. ООД –
Архитекти
арх. Иво Пантелеев
арх. Светозар Панайотов
арх. Радомира Методиева
арх. Росен Пецев
арх. Юлиана Томова
арх. Мария Илиева
арх. Стоян Мирлев
арх. Цветелина Димитрова
арх. Марио Мешков
арх. Явор Якимов
Лиляна Кирова

Конструкции - инж. Стефан Томов, инж. Георги Цвятков – TK 
ВиК - инж. Любка Босилкова
Електроинсталации  - Инж. Мария Попова
ОВК- Инж. Иван Костов, Инж. Кристина Костова
Енергийна ефективнoст- Инж. Мерима Златева
Пожарна безопасност- Инж. Живко Мартинов
ПБЗ- Инж. Илиана Малезанова
Количествени сметки - Инж. Даниела Любенова

Темата за саниране и реновиране на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) има общи измерения не само за страните от бившия Източен блок, но и за напредналите западноевропейски страни.  В много от тях, между които Германия, Швейцария и Скандинавските страни, процесът на саниране на подобните на ЕПЖС сгради е вече завършил. Най-близко до проблематиката по саниране на ЕПЖС у нас е мащабното  саниране на едропанелните сгради на територията на бивша Източна Германия, завършило във втората половина на 90-те години. Немският опит е обобщен в така наречената Берлинска Стратегия (Berlin Strategy) и е използван впоследствие в Чехия, Словакия и прибалтийските страни. 

Подходът в разработването на типов проект за саниране на ЕПЖС се базира на споменатия чужд опит,  но отчита и специфичните особености на проблема у нас, пробладаващата част от които нямат технически характер.

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ САНИРАНЕ НА ЕПЖС В СОФИЯ
Собствеността-  Частната собственост на апартаментите и съсобствеността върху общите части на сградата (покрив, фасади, стълбищни клетки, асансьори, както и общи инсталации) са основен фактор, влияещ съществено на подхода.
Физически и технически проблеми - ЕПЖС у нас имат и специфични физически и технически особености, които усложняват намирането на прости и цялостно работещи проектни решения, а впоследствие биха и забавили процеса на саниране. Такива особености са:

 • Усложнен пластичен образ -
 • Напластявания – PATCHWORK 
 • Физическо остаряване 
 • Морално остаряване -
 • Образ

 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

 • Комплексността на проблема изисква комплексно решение
 • Максимално планиране – минимален срок за саниране при минимално смущаване на обитателите
 • Съобразяване с националната психология, предполагаща отличаване, пряк интерес вътре в „собствените граници” и мнение при вземането на решения
 • И най-малкият детайл е от голямо значение
 • Инволвиране на Общината в логистичното осигуряване и на Държавата в законодателното и нормативно регламентиране 
 • Прилагане на методите на устойчивата архитектура

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ  И ТЕХНИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ

 • Привеждане в съответствие със съвременните стандарти и норми
 • Типовият проект представлява номенклатура за саниране с вариантни решения за всеки елемент
 • Прилагането на типовия проект започва с конкретизирано задание, изготвено съвместно с етажната собственост 
 • Разясняването има решаващо значение при изготвянето на заданието
 • Прилагането се формира чрез избор на елементи от типологизирана номенклатура за саниране
 • Игровото съучастие на обитателите има важно психологическо значение и създава чувство на социална принадлежност
 • Комбинирането на елементи предопределя индивидуализацията при конкретното прилагане, в следствие на което няма две еднакви реновирани секцииВодещ принцип при избора на комбинацията от елементи е икономическия анализ на баланса между инвестиция и намалени експлоатационни разходи


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРИ САНИРАНЕ НА ЕПЖС
Логистика - сценарии на евакуиране
Частична евакуация е възможна в случай на решение от етажната собственост при конкретни обстоятелства. 
Саниране при непрекъснато обитаване - Много вероятно е очакванията на много от собствениците да са за саниране в условия на обитаване. 

ОБХВАТ НА САНИРАНЕТО
Предвид комплексността и многообразието от елементи, определящи целостта на санирането, е необходимо да бъдат изяснени минималният и максималният обхват.  Факторите, които ще определят това важно решение на етажната собственост са финансови и нормативни.  

 • Максимален обхват - Определя се от цялостно прилагане на типовия проект.  Не включва „екстри и иновации”, но създава възможности за бъдещото им прилагане.
 • Минимален обхват - Възможно е да бъде определен след оценка на съществуващото състояние на съответната секция. Включва задължително саниране на покрива, фасадите и дограмите. 


ЕТАПНОСТ НА САНИРАНЕТО -
 На база на добрите строителни практики у нас, считаме, че санирането на една секция е възможно да бъде извършено за 4 календарни месеца, като най-подходящ би бил интервалът от средата на април до средата на август.

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕПЖС НОМЕНКЛАТУРА Бс-69-Сф и Бс-69-Сф Уд 83-87
Разработена е в периода 1969-1972г,като запазва основната конструктивна схема на номенклатурите, прилагани до този момент. 

Прави се унификация на санитарните възли, стълбищната клетка, кухни, дневни, спални и инсталациите. Новото при нея е, че се въвеждат вътрешни бакони /лоджии/ и се въвежда оста 2х 6.30 в напречна посока. Блок секциите са с един, два и три входа.
Разработени са различни комбинации типове апартаменти в блок-секции от 4 до 9 ет., между които са включени секции с обемни фасади и ъглови под 90° и 135° .
Фасадната обработка е или пласт мита мозайка, или пръскана мазилка с турбозол. Има единични бройки, изпълнявани с керамика /тухло-панел/.
С елементи на Бс-69-Сф и Бс-69-Сф УД са проектирани работнически и студентски общежития.
По Бс-69-Сф е разработен и каталог за ОДЗ- по които не строено в гр.София. 

НОМЕНКЛАТУРА С ТИПИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА САНИРАНЕ „Бс-69-Сф НОВА” САНИРАНЕ НА ЕПЖС НОМЕНКЛАТУРА ЧРЕЗ НОМЕНКЛАТУРА ЗА САНИРАНЕ

Типовият проект – Номенклатура за саниране - „НОВА”  съдържа вариантни решения за всеки елемент на санирането: от изолациите до входните апартаментни врати. Всички варианти покриват минималните технически изисквания и са част от фамилия, позволяваща хармоничното съчетаване на елементите по форма, материал и цвят. 

 „РЕШЕТКАТА - Материализираната „Решетка” се превръща в основната идея, обединяваща и концептуално и технически възможностите за саниране чрез „Номенклатура НОВА”

Пълна и подробна информация за проекта може да прочетете в приложените документи във Файлове или тук

Автор: А.Д.А.- Архитектурна дизайнерска агенция ООД
Закони Нормативна база Коментари