Терасиране на дворове с геосинтетични материали

В най-честия случай терасирането се прилага за стопиране на ерозионни и свлачищни процеси, укрепване на терена, съхранение на плодороден почвен слой и др.
09.04.2021
Лилия Лозанова
3216
терасирана на дворове, геосинтетични материали, фибростъкло, геомембрани
Източник: www.bg.dikidaycare.com

Съвременните материали позволяват художествено моделиране на частния двор. Много от тях се  прилагат в строителството и ремонта на големи инфраструктурни обекти (срутища и свлачища по пътната мрежа, ерозирали терени) и други. Те успешно са навлезли и в пластичното оформление на двора. Прилагат се основно с цел терасиране  на ерозирали терени или на такива, при които има денивелация, разположените на скатове, над реки и водоеми.

В други случаи моделирането на топографията на терена с геосинтетични материали е с цел по-ефектно ландшафно оформление. Насочено е към обособяване на зелени и цветни пояси, оформление на кътове за отдих, създаване на „погледни площадки“, на зеленчукова площ, фокусиране върху градински акценти. В най-честия случай терасирането се прилага за стопиране на ерозионни и свлачищни процеси, укрепване на терена или съхранение на плодороден почвен слой.

Геосинтетични материали - състав и приложение при терасиране

Геосинтетичните материали са обширна група, съставени от синтетични или природни полимери. От естествени суровини  са съставени биоматите и геомембраните. Биоматите са от естествени биоразградими материали (слама, кокос или смес от тях). Произвеждат се по специална технология. Предлагат се над 20 вида биомати, в зависимост от материала, приложението, почвата, торовете и растителността. Положителните им свойства са, че стимулират бързото развитие на зелените и цветни площи, като същевременно остават незабележими. Прилагат се при озеленяването и укрепването на наклонени терени. Основната им функция е да защитават повръхностния почвен слой, особено на места, където има опасност да бъде отмит от дъждовни води.

Предпазват кореновата система на растенията и при други неблагоприятни климатични явления като бури и ветрове. При разлагането на  естествените им влакна се превръщат в тор. Смята се, че чрез растителността, засята върху биомати, може да се укрепи наклон до 45%. Затова   се използват при терасирането на дворове, тъй като подпомагат възстановителните процеси на нарушени терени. Аналогично е предназначението на всички видове геомембрани от естествени полимери. Те се разграждат по естествен път, след като вече са изпълнили функцията си.  Освен това се прилагат лесно и са на достъпна цена.Геоклетки    Източник: www.viacon.bg

С изкуствен произход са геотекстилът, георешетките и геоклетките. Използването им за създаване на тераси в двора, трябва да бъде след професионална консултация, тъй като има разлика в приложението и функциите им.

Геотекстилът се разделя на две групи - нетъкан и тъкан геотекстил (геотъкани). Първият се произвежда чрез термично или механично скрепване на влакната, а вторият - при преплитане на две или повече влакна. Една от основните функии на нетъкания геотекстил и геотъканите като цяло, е да се ползват при създаване на дренажни системи и в укрепване на склонове - важни етапи в процеса на терасиране.


 
Нетъканите геотекстили са най-широко разпространения геосинтетичен материал. Те се произвеждат от хаотично преплетени, изкуствени нишки с дълготрайност, зависеща от полимера, от който са произведени. Използват се за укрепване на скатове, защита на речни брегове, увеличаване на стабилността на насипи, изграждане на дренажи.    Източник: www.viacon.bg

Полиестерният геотекстил (фибростъкло) се отличава с висока якост на опън, висок коефициент на еластичност и стабилна структура. Затова една от основните му функции е да укрепва фундаменти.

Полипропиленовите геотекстили пък имат висока устойчивост на химическо въздействие и ултравиолетови лъчи. Поставени между земната основа и зърнестия материал, те изпълняват няколко функции: филтрираща (пропускат водата и задържат почвените частици), разделителна (предотвратяват смесването на почвата с гранулирания материал) и армираща (засилват основата, като се противопоставят на слягането).

Чрез геотекстила е възможно да се укрепят склоновете със 60°. Материалите се разполагат на наклона и се укрепват последователно със специални котви. След окончателното им полагане и закрепване, може площта да се украси с растителност, или да се покрие с камъни, чакъл, плочки. Важно е преди полагането му, теренът да се подравни.

 
Тъканите геотекстили се характеризират с изключително висока якост при скъсване. Отличават се с  висока якост на статично (CBR) и динамично пробиване. Използват се за усилващ и разделителен пласт между основата на пътя и земната основа при пътното и железопътното строителство, усилване на основата под фундаменти, подпорни конструкции и армонасипни стени, изграждане на армонасипни конструкции, разделителен пласт между почви и материали с различни свойства и характеристики, усилване на слаби почви, изграждане на временни пътища и много други.    Източник: www.viacon.bg

При терасирането на двора приложение имат и георешетките. Те са клетъчни структури от пластмасови ленти с дебелина от около 1,5мм, свързани чрез устойчиви шевове в шахматен ред. Особените им предимства са, че може да се прилагат в агресивни среди, тъй като позволяват инсталиране и експлоатация в широки температурни граници (от -40°C до +60°C). Те са удобни за изграждане на подпорни стени с различна височина и под всякакъв ъгъл. Използват се за защита от ерозия при откоси и наклони, рекултивация на нарушени терени, създаване на тревни площи, паркинги и градини.

При използването им за терасиране, трябва да се има предвид, че са ефективни при изграждане на тераси дори при слаба основа. Важното в случая е, че осигуряват равномерно разпределяне на натоварването. Състоят се от модули, които лесно се свързват, а след това клетките се запълват с чакъл или пясък.Геоклетки     Източник: www.viacon.bg

Геоклетките представляват система, изградена от структурирани ленти от полиетилен висока плътност (HDPE), които са свързани помежду си с ултразвукова заварка. В разпънато състояние, геоклетката придобива ромбоидна форма, която трябва да бъде запълнена с подходящ материал като пясък, чакъл, бетон или почва. Клетките могат да бъдат с височина между 5 см и 30 см, a големината/размерите на отворите/една клетка достига до 400 х 520 мм. Геоклетките притежават високи якостни показатели и устойчивост на агресивни въздействия, както и голяма дълготрайност. Имат и противоерозионни свойства и са подходящи за укрепване на склонове и откоси.


Полимерни геомембрани       Източник: www.viacon.bg

При изграждането на тераси, в определени участъци може да се ползват геомембарните. Към тях се отнасят рулонни, синтетични полимерни геомембрани, произведени от висококачествен полиетилен с въглеродна стабилизация. Те се ползват при  създаване на нивото, на което се намира водоема в двора. Незаменими са в защитата от корозия и хидроизолацията на бетонни конструкции, чрез тях се изолират замърсени почви, или пък се ограничават  компостни ями. Така, освен хидроизолационна, те имат и висока екологична функция. Свързването на съседните листове става термично.

При прилагането на геосинтетични материали в двора е важно, че те са безопасни за околната среда. Същевременно позволяват създаване на тераси, които се отличават не само със стабилност, но и с естетическа визия.

 

 

Автор: Лилия Лозанова
Закони Нормативна база Коментари