С изглед към Айфеловата кула

Изгледът към Айфеловата кула директно на отсрещния бряг е била вдъхновението за голяма част от интериорните елементи в проекта на студио ARRCC за обновяването му.
02.07.2018
Теменужка Захариева
1203
интериор, интериорен дизайн, arrcc, интериор апартамент
Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Име на проекта: Изглед към Айфеловата кула
Местоположение:  Париж, Франция
Интериорен дизайн: ARRCC
Колектив за проекта: Michele Rhoda, Mark Rielly, Vanessa Canon, Danie du Toit

Архитект: Anne Molfessis
Произведения на изкуството: Andrzej Urbanski, Everard Read CIRCA Gallery
Фотограф: ©Aldo Paredes


Това жилище вероятно би било проект-мечта за всеки интериорен дизайнер и архитект - апартамент с три спални, разположен на четвъртия етаж на сграда, гледаща към северния бряг на Сена.

 
Фоайето и дневната с изглед към Айфеловата кула     ARRCC- www.arrcc.com; Photographer:©Aldo Paredes

Изгледът към Айфеловата кула директно на отсрещния бряг е била  вдъхновението за голяма част от интериорните елементи в проекта на студио ARRCC за обновяването му, в който те са успяли да постигнат трудния баланс между модерен и класически френски стил.


Съществуващите дадености като тесни коридори и високи тавани са предизвикателствата, които определят цялостната посока на проектиране. Дизайнерите решават да акцентират върху високите тавани, за да успеят да обхванат максимално красивите изгледи и същевременно така да уловят повече от дневната светлина. Резултатът е едно спокойно и запомнящо се модерно пространство, в което грандиозната парижка атмосфера заема централно място, а умните усъвършенствания на съществуващата архитектура добавят чар и характер.


Масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение и библиотека.    Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

От фоайето се влиза директно в обширна дневна зона с отворен план, включваща кухня, кът за хранене и салон. Голяма част от стените са заети от масивна дървена ламперия с вградени мебели за съхранение и библиотека, и преливаща неусетно в кухнята. Вратата към основната спалня също е умело скрита в облицовката зад масата за хранене.


Ромбоидните елементи на цветните стъкла хармонизират с дизайна на тавана.    Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

Ромбоидните елементи на цветните стъкла в кухнята хармонизират с дизайна на тавана и отразяват структурата на Айфеловата кула, докато направените по поръчка пана, скриващи радиаторите, повтарят рибената кост на паркета.


В зоната за хранене множество огледала, вградени в дървените панели и заемащи голяма площ от стените отразяват различни аспекти на интериорното пространство като същевременно увеличават усещането за простор и светлина.


Същите елементи продължават и в зоната за сядане в дневната, която с огромните си прозорци осигурява перфектен изглед към Айфеловата кула.


Огледалните пана на стената зад меката  мебел.    Източник: ARRCC- www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

Огледалните пана на стената зад меката мебел я отразяват цялостно и позволяват тя да се вижда и от другите части на дневната. Масичките за кафе с мраморени плотове повтарят абстрактните геометрични форми на декорацията на стената над камината. А малките сервизни масички с основа от опушено стъкло са на дизайнера Себастиан Херкнер и по някакъв начин обобщават цялостната концепция на дизайнерите на интериора да обединят в хармонично цяло класическите елементи на сградата с модерния дизайн на обзавеждането.

 
Красивата камина и основната спалня с таван с красиви орнаменти и вградено осветление    Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

В отсрещната част на зоната за сядане е разположена възстановената оригинална камина, отново заобиколена от облицовка от опушени огледала. 


Тази част от дневната зона, наречена салон, създава магичната атмосфера, която прави жилището толкова изключително.

 
Спалните - детайл от обшивката на стените     Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

Основната спалня, достъпна през скритата врата в ламперията зад масата за хранене, има таван с подобни красиви гипсови орнаменти и вградено осветление. Банята към нея е проектирана в контрастни черно-бели цветове, омекотени от блясъка на месинг. Огромното огледало над двете мивки крие шкаф с място за съхранение.

 
Двете бани    Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

Същата монохромна цветна схема е приложена и във втората баня, но тук тя е омекотена със сив мрамор, а мивката е проектирана от студио ARRCC и изработена по поръчка. Банята за гости е бяла и свежа, с красиви медени кранове и мивка с оригинален дизайн също с елементи от мед.


„Аз наистина се наслаждавах в процеса на противопоставяне на простите геометрични форми и монохромни цветове с класическия характер на сградата“, казва Микеле Рода, директор на студио ARRCC и водещa дизайнерка на проекта.


-------------------------------------------------------------------------------------------


 Overlooking the Eiffel Towertext: Temenouzhka Zaharieva

This would probably be a dream project for every interior designer and architect - a three-bedroom apartment located on the fourth floor of a building facing the north bank of the Seine. The view of the Eiffel Tower directly on the opposite shore was the inspiration for much of the interior elements of the ARRCC studio project for its renovation, in which they managed to achieve the difficult balance between modern and classic French style.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

The existing features such as narrow corridors and high ceilings are the challenges that determine the overall direction of design. Designers decide to highlight the high ceilings to capture the most beautiful views and at the same time capture more of the daylight. The result is a tranquil and memorable modern space in which the grand Parisian atmosphere occupies a central place, and the smart improvements of the existing architecture add charm and character.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

From the lobby you can enter directly into an extensive open-plan living area including a kitchen, a dining area and a lounge. A large part of the walls are occupied by massive wood paneling with built-in storage furniture and a library, and overflowing imperceptibly into the kitchen. The door to the master bedroom is also cleverly hidden in the lining behind the dining table.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

The rhombic elements of the colored glass in the kitchen harmonize with the ceiling design and reflect the structure of the Eiffel tower while the custom-made panels hide the radiators and repeat the fish bone of the parquet.


In the dining area, many mirrors embedded in the wooden panels and occupying a large area of the walls reflect different aspects of the interior space while increasing the sense of spaciousness and light.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

The same elements continue in the seating area of the living room, which with its huge windows provides a perfect view of the Eiffel Tower. The mirror panels on the wall behind the soft furniture reflect it completely and allow it to be seen from other parts of the living room. Coffee tables with marble countertops repeat the abstract geometric shapes of the wall decoration above the fireplace. And the small smoked-glass service tables, designed by Sebastien Herkner, somehow summarize the overall concept of interior designers to unify the classic elements of the building with the modern design of the furniture in a harmonious way.


On the opposite side of the seating area is the restored original fireplace, again surrounded by a casing of smoky mirrors.


This part of the living area, called salon, creates the magical atmosphere that makes housing so extraordinary.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

The main bedroom, accessible through the hidden door in the paneling behind the dining table, has a ceiling with similar beautiful gypsum ornaments and built-in lighting. The bathroom is designed in contrasting black and white colors, softened by the metallic lustre of brass. The huge mirror over the two sinks hides a cabinet with storage space.


Източник: ARRCC-www.arrcc.com; Photographer: ©Aldo Paredes

The same monochrome color scheme is also applied in the second bathroom, but here it is softened with gray marble, and the sink is designed by ARRCC studio and made to order. The guest bathroom is white and fresh, with beautiful copper taps and a sink with original design also with copper elements.


"I really enjoyed the process of confronting simple geometric shapes and monochrome colors with the classic character of the building," says Michele Roda, ARRCC studio director and lead designer of the project.


CREDITS:


Project Name: Vue d’Eiffel 
Location: Paris, France
Interior Design: ARRCC
Project Team: Michele Rhoda, Mark Rielly, Vanessa Canon, Danie du Toit
Architect: Anne Molfessis
Artwork: Andrzej Urbanski, Everard Read CIRCA Gallery
Photographer: ©Aldo Paredes  

 

Автор: Теменужка Захариева
Закони Нормативна база Коментари