Съществени фактори при изпълнения на дренажните системи

Основната задача на дренажа е да обезпечи понижаването на подпочвени води около сградите, особено при наличието на подземно помещение, а също така и да предотврати тяхното покачване.
13.04.2017
Румяна Бонева
7297
къща, дренажни системи, дренаж къща, дренажни тръби, грешки при дренажи
Един модул (11 кг) замества около 800 кг чакъл или 36 м дренажни тръби
Източник: А-груп България ЕООД, www.agroup-bg.com

Дренажната система е важно условие за осигуряване комфорта на една сграда, разположена върху терен с високи подпочвени води. Неправилното проектиране и изпълнение на системата в много случаи става причина за появата на характерна, задушлива миризма, която се усеща в помещенията дори и при редовно проветряване. Друг проблем е образуването на езеро в сутеренните помещения и се среща, както в стари, така и в много новопостроени сгради. Всичко това е пряко свързано с подпочвените води. Основната задача на дренажа е да обезпечи понижаването на подпочвени води около сградите, особено при наличието на подземно помещение, а също така и да предотврати тяхното покачване.


Често пъти към проектирането и изпълнението на дренажните системи не се подхожда с нужното внимание. В резултат на това много собственици се оплакват, че въпреки изградения дренаж и наличието на хидроизолация, контрол на подпочвените води така и не се постига. Тук трябва да поясним, че ако дренажът се състои просто от камъни под основите, това няма как да се случи.
 Проблеми при липса или неправилно изпълнен дренаж. Източник:www.offroad-bulgaria.com
 


За да функционира адекватно една дренажна система, при изграждането ѝ трябва да се спазват някои основни принципи:


  • Придвижването на водата в почвата се осъществява по два начина – гравитачно, под въздействие на теглото си в посока отгоре надолу и капилярно, движейки се навсякъде, където има празнини. Добре изпълненият дренаж създава условия за гравитачно отвеждане на водата и възпрепятства навлизането ѝ в конструкцията на сградата.
  • Дренажната система се изпълнява заедно с изграждането на фундаментите на сградата. Това предоставя възможност за по-голяма прецизност при изпълнението и ефективност на системата. Изграждането на дренаж още на ниво нулев цикъл осигурява повече удобство при работа и по-голяма степен на защита на конструкцията. Освен всичко това, се елиминира опасността от корозиране на армировката и капилярното водонасищане на конструкцията.
  • Дренажните тръби трябва да се свързват с канализационната система. Необходимо е дренажът да се предвиди в точка, по-ниска от онази негова част, която опасва или преминава под къщата. Функцията на добрия дренаж се изразява не в това да събира и задържа подпочвените води, а да ги отвежда встрани от къщата, като в същото време възпрепятства контакта със сутеренните части. Проектирането му се извършва така, че нивото на подпочвените води в дренираната област (под самата къща) да не достига фундаментите или плочата на най-ниско разположените помещения в нея.
  • При определен вид почви е нужно освен дренаж да се изгради и капиляроблокиращ слой, който възпрепятства т.нар. пълзяща влага в сутеренните помещения. Изпълнява се винаги над нивото на понижените от дренажната система подпочвени води и се свързва хидравлично в долната ѝ зона, съобразно течението.
     


Дренажни тръби на рула 50м и пръти по 6 м от ПЕ, стабилизиран срещу UV-лъчи     Източник: А-груп България ЕООД, www.agroup-bg.com

Необходим ли е дренаж и какъв вид?
Невъзможно е еднозначно да се определи необходима ли е дренажна система или не. Взимането на подобно решение се прави на база извършени дейности от хидрогеолози, които сондират участъка на дълбочина до 5 м, определят нивото на подпочвените води в различните сезони от годината и анализират хидрогеоложките карти на терена. Ако подпочвените води се намират на по-малко от 2.5 м дълбочина от повърхността на земята, тогава изграждането на дренажна система е необходимо.

Видът на дренажа зависи от количеството вода, което трябва да се отвежда. Определянето на подходяща система за дренаж е свързано с отчитане на вида, формата и размерите на терена, характерното движение на подпочвените води, геологичния строеж, филтрационните пластове, диапазона на разпространение на водоносните слоеве и редица други важни фактори. Важно е да се подчертае, че когато липсва условие за отвеждане на дренираната вода, изграждането на дренаж е на практика невъзможно.

     
1. Дренажният блок издържа натоварване до 60 тона/кв.м.(камиони)     2. Изключително лек и лесен монтаж     Източник: А-груп България ЕООД, www.agroup-bg.com

Предвид характера на разположението си дренажните системи биват три вида:


  • Пластовата система се изпълнява под формата на филтриращи пластове, като се разполагат в основата на сградата, непосредствено до водоносния слой. Този дренаж осигурява пълна защита срещу наводнение от подпочвени води и пълзяща влага и се изгражда едновременно с основите на къщата. 
  • Пристенната система се прилага когато водоносният слой се намира плитко под повърхността. Изпълнението на дренажа включва разполагане на дренажни тръби с филтри в близост до фундамента на къщата (не по-малко от 0,7 м от външните стени) и ограничава нивото на издигане на водата над линията на дренажните тръби. Този вид дренаж също се полага още при изграждането на фундамента.
  • Канало-кръговата система е удачен вариант, когато решението за изграждане на дренажна система е взето след построяване на сградата. При него дренажните профили се разполагат по целият периметър на къщата, на разстояние 1,5 – 3,0 м от стените. В този случай нивото на понижение на подпочвените води зависи от дълбочината на вкопаните дренажни тръби.    

 Новият дизайн на дренажните блокове - с ниска цена и обследване с камера      Източник: А-груп България ЕООД, www.agroup-bg.com

Грешки при проектирането на дренажите
Неправилно изготвеният план за изпълнение на дренажна система ще доведе до значителен дискомфорт в една еднофамилна къща например. Ще бъде от полза да изложим някои от най-често допусканите грешки на ниво проект:
1. Невъзможност за отвеждане на водата – това се случва, когато в основата на къщата са положени камъни, с идеята да изпълняват функция на дренаж. Когато е налице комбинация от глинести почви, високи подпочвени води и смесен тип фундиране каменният слой под къщата се превръща в зона с ниско хидравлично съпротивление и започва да се пълни с вода, която не може да се отвежда. В резултат на това сутеренните помещения са обречени на наводнение.
2. Дренажът е положен плитко – при тази ситуация дренажът не може да постигне нужното ниво на понижение на подпочвените води. Признаци за наличието на подобен проблем са течове в различни части на сградата.
3. Капиляроблокиращият слой, несвързан с дренажа – за да се възпрепятства пълзащата влага, блокиращият слой трябва да се свърже с указаната част от дренажната система. В противен случай появата на течове е гарантирана, особено при плитко заложен дренаж. 
4. При силна денивелация на терена е възможно изкопът да пресича няколко водоносни слоя с различна водообилност. В тези случаи е необходимо подробно проучване на ситуацията от хидрогеолог за взамане на рентабилно решение. 


Икономията на средства и подценяването на ситуацията при всички случаи няма да доведе до нещо добро. Спазването на основните принципи и притежаването на нужната компетентност за изграждане на дренажи са от съществено значение за комфорта на обитателите. 

Статията е подготвена с любезното съдействие на А груп България ЕООДВ случай на необходимост от калкулиране на необходим обем/оферта се свържете с фирмата. Услугата е безплатна.


 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари