Септичната яма – изграждане, законност и поддръжка

Септичните ями обикновено се изграждат в малки обекти, като еднофамилни домове и обекти за хранене с голям разход на вода.
03.04.2019
Екатерина Бонева
16140
септична яма, пречиствателни станции
Необходимо е септичната яма да се почиства веднъж годишно
Източник: www.hoftechnik.at

Септичните ями са най-старите използвани и до днес съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадни води и утайки. Използват се за локално пречистване на битови и промишлени отпадни води в районите, където липсва изградена централна канализационна система или са регламентирани определени изисквания към изхвърляните води. Популярното наимнование за подобно съоръжение у нас е помийна яма, без значение формата, специфичната конструкция и използваните материали. Септичните ями обикновено се изграждат в малки обекти, като еднофамилни домове и обекти за хранене с голям разход на вода.

Изграждане и принцип на действие
Септичната яма представлява утайник, в който отпадните води се втичат на гравитачен принцип. Съоръжението се изгражда под земята и е херметически затворено, доколкото е възможно според според специфичната му конструкция, но е снабдено с почистващи и вентилационни отвори. Състои се от една, две или три камери (резервоари), през които преминава замърсената вода. При проектирането на септичнтата яма е важно да се отчете филтриращата способност на почвите и да се прецени най-високото ниво на подпочвените води, за да се избегне дренирането им в утайника. В случай, че теренът е наклонен, денивелацията на попивното поле трябва да се поддържа в определени граници, с оглед недопускане на отпадните води на повърхността в ниската част на полето.


Отпадъците навлизат в утаителната част на септичния резервоар, където постепенно се разделят на две фракции. При този процес тежките частици се спускат на дъното, докато леките суспензии (масла, смес от мазнини и вода) навлизат във второто отделение. В масата от тежки суспензии, след известно време започва вторично разлагане, под въздействието на наличните в отпадъците бактерии. Отпадните води престояват в септичните ями не повече от три дни, като анаеробното разграждане на разтворените и колоидните вещества в тях протича непълно - само в първата фаза, наречена кисело гниене. Ефективността на пречистването в това отделение е не повече от 60%. Във второто отделение отново се осъществяват всички описани по-горе процеси, с тази разлика, че замърсената вода е разпределена равномерно върху филтриращото поле. Тук също присъстват бактерии, които съдействат за окончателното разлагане на останалите примеси.

Септичната яма пречиства от 20 до 50 куб.м отпадъчни води за едно денонощие, усвоявайки около 90 % от съдържанието на замърсителите във вече използваната вода. Важно е да се поясни, че септичните ями не са съоръжения за окончателно пречистване на водите и въпреки, че водата, излизаща от тях изглежда чиста и бистра, е необходимо да премине през естествено почвено филтриране или други методи за окончателно пречистване. Този способ се нарича биологично пречистване и се осъществява на разстояние 100 - 200 метра от съоръжението по посока на течението на подпочвените води.

Законност на септичната яма
Построяването на такъв вид оборудване трябва да се извръшва съгласно регламентираните хигиенно-санитарни изисквания, които се уреждат в ЗУТ (Закон за устройство на територията). Те са класифицирани в няколко направления по отношение обема, мястото за изграждане и конструкцията на септичната яма.

Минималният обем на съоръжението се изчислява на база приета за България норма от 175 литра вода на човек за един ден. Минималният капацитет на септичната яма за имот с трима жители е 2360 литра, като не се препоръчва инсталиране на подобно оборудване с капацитет под 3000 литра. По-големият обем ще намали броя на изпомпванията и въздействието от случайно изпускане на токсични продукти в септична яма, а също и така ще осигури по-дълъг времеви интервал на задържане на органичните отпадъци.   
Попивните полета се разполагат на не по-малко от 20 метра от къщата по посока на наклона на терена и на отстояние най-малко 100 метра от кладенци или сондажи за питейна вода, с цел да се обезпечи биологичното пречистване. Важно е цялото оборудване да се помещава в границите на съответния имот.

Препоръчително  е септичната яма и попивните полета да бъдат на около десет метра от границата на имота. В случай, че това е технически невъзможно, би било удачно съгласуване със съседите на имота, с оглед направата на отдушници. Попивните полета трябва да са на най-малко петдесет метра от реки, езера, потоци или сухи дерета.

Септичната яма трябва да бъде разположена на разстояние не по-малко от 10 метра от къщата по посока на наклона на терена. Излизащата от къщата тръба, която отива в нея не трябва да има чупки и завой, с цел да се предотврати евентуално запушване. Канализацията се изгражда при минимален наклон от 3%. При изграждане на септична яма с две или повече камери, първата камера трябва да надвишава 50% от общия обем на съоръжението.

Поддръжка и възможни проблеми
Анаеробното третиране на битовите отпадъци налага периодично почистване на натрупаната на дъното утайка. Своевременното почистване и спазване правилата за експлоатация на септичната яма осигуряват правилната и безаварийна работа на канализационната система и удължават срока на ползване.
При неправилна поддръжка и екплоатация може да възникнат следните проблеми:

  • запушване на отходната тръба
  • преливане на пяна от ямата извън шахтата
  • събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем
  • затлачване на стените на ямата и затрудняване пропускането в почвата
  • отделяне на неприятни миризми


Отстраняването на тези проблеми може да стане чрез изпомпване на ямата и чрез контролиране на отпадъците, доколкото е възможно. Изпомпването на ямата е трудоемък и скъп вариант, при който споменатите проблеми остават до следващото изпомпване. Ето защо е най-подходящо водата, която е около 90% от общия обем в ямата да се отведе в попивни полета.

Неприятната проблематика би могла също да се контролира посредством използването на разнообразни препарати, съдържащи широк спектър от микроорганизми за ускоряване на естествения биологичен процес на разграждане на органичните отпадъци в ямата, включително и налепите по стените. Те създават постоянно действаща активна биомаса, която поддържа нормалната функция на септичната яма, възпрепятства задръстването и препълването и успешно се справя с лошите миризми. 

Понастоящем се разработват и прилагат съвременни алтернативи на септичните ями, които са изцяло автоматизирани системи, работещи с изпаряване на водата от фекалните отпадни води и преработка на сухото вещество в компост. Подобно оборудване елиминира необходимостта от септична яма и попивно поле за биологично пречистване на водата.

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари