Решенията на Синхрон-С гарантират сигурна защита срещу пожар

Фирмата изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес.
13.11.2016
Синхрон-С
513
противопожарна защит, пожароизвестяване, пожарогасене, Синхрон-С, пожари
Съвременните решения на СИНХРОН-С гарантират сигурна защита срещу пожар
Източник: Синхрон-С, www.synchron-s.com

Вече 25 години дейността на Синхрон-С е свързана с предлагането на цялостни решения за противопожарна защита на обществени и промишлени обекти.
Фирмата изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес - проектиране и узаконяване на проекта, доставка и монтаж на оборудването, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и профилактика на инсталациите. Високото качество на оборудването, съвременната технология и професионалното изпълнение на всеки един етап са основни принципи в дейността на компанията.
Понастоящем Синхрон-С е силно ангажирана в разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок пожарен риск, каквито са промишлените предприятия, логистичните складове, обектите и съоръженията от енергетиката и телекомуникациите, високите обществени и административни сгради. В много от тях фирмата е внедрила нови технологии или нестандартни специализирани решения. Примери за такива са инсталациите за пожарогасене с водна мъгла или конвенционалните водни инсталации с бързодействащи спринклери. За контролни зали с електрическо оборудване, архиви или сървърни помещения приоритет са инсталациите с инертни газове аргон и азот, включително по технология с ниско налягане, както и чистите газови агенти FM-200 и Novec1230.
Синхрон-С поставя специален фокус върху превенцията на пожара, тъй като дейността е сързана със съхраняване на човешкия живот и имущество. Затова много важни етапи в дейността на фирмата са изготвянето на надеждно техническо решение, съобразено със спецификите на обекта, както и постоянният контрол и поддръжка на изградените вече инсталации в изрядно функционално състояние. По този начин Синхрон-С създава цялостна ефективна система от защитни мерки за предотвратяване появата на пожари.

Автор: Синхрон-С
Закони Нормативна база Коментари