Професия Домоуправител

Познатият ни от много години "домоуправител" днес е вече официално обявена професия.
15.03.2015
Теменужка Захариева
10
домоуправител, управление, управителен съвет, общо събрание
Пакетната услуга"Домоуправител"може да включва и почистване
Източник: www.lakefield.org.uk

Познатият ни от много години "домоуправител" днес е вече официално обявена професия. Домоуправителят се занимава с недовършени ремонти, с различни аварии, конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, събира пари от съседите си. Той трябва също така да знае по всяко време какъв е балансът и колко средства има в общата каса, да е наясно с нормативната уредба...
Не са много хората, които желаят да поемат като отговорност цялата съвкупност от дейности, свързани  с цялостно обслужване и грижа за Етажната Собственост най-често срещу символична за стандартите на българската реалност сума. Това доведе до появата на тази сравнително нова за страната ни услуга "Професионален Домоуправител", от която се възползват все повече сгради.
Според Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС),  Обн. ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г., за всеки вход на жилищните блокове в страната трябва да има регистриран домоуправител: „Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците” като и при двете форми органите на управление са Общо събрание и Управителен съвет (управител).  

Общото събрание
избира с мандат до две години Управителен съвет (управител), като изпълнителен орган на етажната собственост и основното негово задължение е да организира изпълнението на решенията на Общото събрание. Общото събрание „може да приеме решение за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридическо или физическо лице срещу възнаграждение, като определя и конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които могат да бъдат възложени за изпълнение на тези лица”. Тази дейност все повече добива гражданственост с понятието „професионален домоуправител”.
Днес, вече няколко години от съществуването на тази услуга професионалното управление на етажна собственост  се предлага от много фирми, които предлагат цялостно обслужване и грижа за Етажната Собственост.  Много от тях разполагат и със специален софтуер, който е аналог на домовата книга и в него се вписва информация за собствениците.
Управлението се предлага най-често под формата на Пакетната услуга "ДОМОУПРАВИТЕЛ", която може да има различно съдържание и съответно заплащането е различно. Започва от основен пакет, включващ основните задължения на функцията, позната ни от години – като Домова книга, Общи събрания, Ежемесечни такси. А всеки следващ пакет добавя допълнителни услуги като Почистване, Техническа поддръжка, Поддръжка на асансьор, или например Градинар, Охранител,  Портиер, Видеонаблюдение...
Цената обикновено зависи от броя живущи и броя на самостоятелните обекти в етажната собственост, а също така е различна и за различните населени места.  Цените, предлагани от различните фирми за професионално управление на етажната собственост също са различни, но за големите градове като Пловдив и Варна започват от около 2 лева на апартамент,  а за София – от около 3 лв. на апартамент и стигат до около 5 лв. на апартамент за основен пакет. Пакетите с повече допълнителни услуги могат да бъдат от около 10 лв. на домакинство, а горната граница, разбира се, зависи от броя на допълнителните услуги.
От 2009 г. съществува и Национална Асоциация на Домоуправителите в Република България /НАДРБ/, която осигурява  административна и правна помощ, полезна информация за настоящи и бъдещи оперативни програми, техническо, информационно и организационно подпомагане на инициативи, свързани с развитието на управлението на етажната собственост.  На сайта й могат да се намерят най-важните документи, свързани с дейността на професионалните домоуправители.
Важни моменти в ЗУЕС:
Органи на управление
Чл. 10.Органи на управление са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва правилник за вътрешния ред;
2. избира и освобождава членове на управителния съвет (управител), както и касиер;

Ако домоуправителят не изпълнява задълженията си коректно това може да Ви бъде от полза:
Чл. 19
(2) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
(6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.

Според „Закона за управление на етажната собственост” (ЗУЕС) всяка сграда трябва да свиква Общо Събрание (ОС) минимум един път годишно. 

За да бъде наета дадена фирма, според изменението в ЗУЕС от 2011 година, и по-точно – чл. 19, ал. 8, изискването е:
"По решение на общото събрание, взето с мнозинството на повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице”.
Какви са наблюдаваните тенденции?
Тази професия става все по-популярна и търсенето на така наречените професионални домоуправители се е повишило. Най-често този вариант на управление на етажната собственост е предпочитан от обитателите на нови сгради, а по-малко са панелните блокове и старите кооперации.

Наистина,  услугата Професионален Домоуправител натоварва семейния бюджет, но за сметка на това предпазва обитателите от съседски войни, спестява ни лично време, прави живота ни заедно по-подреден  и по-спокоен.

Автор: Теменужка Захариева
Закони Нормативна база Коментари