Предложение за обсъждане за вписване към общия доклад по ..

т.3 „Работещо решение на проблема с възстановяването на липсваща архивна проектна и екзекутивна документация“ от дипл.инж.Божидар Лесновски
17.02.2012
инж. Божидар Лесновски
308
инж. Лесновски, Лебоинженеринг, технически паспорт, екзекутивен документ, нормативна уредба
Технически паспорт на съществуващи сгради и съоръжения.
Източник: Лебоинженеринг ЕООД

Настоящето предложение е направено възоснова на следните нормативни документи:
1)    Наредба №5 от 28 декември 2006 г. За техническите паспорти на строежите (Обн.,ДВ, бр. 7 от 2007 г. изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.);
2)    Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г.);
3)    Закон за кадастъра и имотния регистър
4)    Еврокод: Основни положения за проектиране на строителни конструкции БДС EN 1990;
5)    Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и укрепване на сгради – БДС ЕN 1998-3;
I.    Основни документи, придружаващи реализирането на Инвестиционният процес за всички строежи при изпълнението им съгласно ЗУТ и съпътстващите го нормативни наредби
1.    Ред, начин на съставяне и съхранение на актове, протоколи и екзекутивна документация.
За всички видове строежи, изпълнявани при спазване на нормативни изисквания, основен документ, в който са посочени условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво, за приемане на завършени видове СМР при изпълнение на строежите, на отделни етапи или части от тях, както и съставяне на екзекутивна документация при настъпили промени е „Наредба №3/2003г – глава Втора, чл.7 ал.(1); ал.(2) и ал.(3) т.е.:
Табл.1( виж в приложените файлове)

II.    Изпълнение на Инвестиционен процес на НОВИ СТРОЕЖИ, спазвайки последователността на изложените нормативни документи (табл.1) по време на СМР:
( виж таблицата в приложените файлове)   

III.    Процедура по съставяне на Технически паспорт на СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ, за които липсват строителни книжа:
( виж таблицата в приложените файлове)
IV.    Приложна таблица за „Работещо решение на проблема с възстановяването на липсваща архивна проектна и екзекутивна документация“ - Табл.№2

( виж таблицата в приложените файлове)

Забележка:
1.    Екзекутивната документация за съществуващите строежи се съставя съгласно чл175 ал.(1),(2),(3), (4) и (5) на ЗУТ и отразява действително състояние на обследваната сграда.
2.    Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа издал Разрешението за строеж и към Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър.

  

+3
Автор: инж. Божидар Лесновски
Закони Нормативна база Коментари