От специалиста реставратор

Всяка работа, създадена от човека, носи сама по себе си свойството да се руши.
13.12.2010
“Еврорест-2002” ЕООД e-mail: evrorest@abv.bg
11
консервация, реставрация на къщи, културните ценности, архитектура, проект реставрация
От специалиста реставратор
Източник: “Еврорест-2002” ЕООД

Целта на специалиста реставратор е удължаването на живота на обектите на  човешката материална култура, възстановяването и опазването им  независимо от отдалечеността във времето на тяхното създаване, материала, от който са създадени,  степента на разрушенията и причинителите им, които са ги засегнали. 

Характерът на консервационно-реставрационната дейност е интердисциплинарен. Работата е екипна - архитекти, конструктори, технолози, художници, строители.

Простичко казано, консервацията е дейност, насочена към преустановяване на разрушителните процеси и стабилизиране на материалната структура, а реставрацията - необходимото продължение на горната дейност с цел довеждане обекта до състояние да бъде експониран.

Когато решим нашият дом да носи духа на предците ни, трябва да отчетем някои специфики за жилищните сгради, които на пръв поглед знаем всички.

Жилищните сгради (нашият дом) съставляват голям и богат дял от творчеството на българския народ през епохата на Възраждането. В тях населението на отделните географско-поселищни области е дало израз на специфичността на своя бит, култура, естетически схващания, строителна техника  и природни дадености. 

Така на сравнително неголямата територия на нашата страна то е създало голямо разнообразие в архитектурната концепция, разпределението и изграждането на къщата. Доказателство за това са запазените до наши дни завършени типове българска народна къща: западна, тетевенска, тревненска, копривщенска, жеравненска, родопска, банска, странджанска, черноморска и пловдивска. Тези наименования са условни и определят приблизително територията, на която преобладава даден тип къща. 

Наследството, което получаваме от миналото, е твърде разнообразно по архитектурна концепция и разпределение, по фасадно и пространствено изграждане, по конструкции и материали.  Това многообразие има дълбоки исторически причини и за това са допринесли местните строителни навици и местните строителни материали, различни по цвят, структура и технически качества.

Интериорът на българската къща и нейната уредба неизбежно ни водят до пространственото изграждане на жилището, където отделните елементи, хармонично съчетани помежду си, предизвикват едно цялостно възприятие. Интериорът в повечето примери е постигнал напълно главните си цели: удобство, спокойствие, сигурност, топлота, интимност и настроение. В същото време той  е  свързан с всички останали елементи на архитектурата и околната среда като ландшафт, градоустройство, външен образ, конструкция и материали.

Това само по себе си означава, че и подходът към даден обект на реставрация е винаги различен и за да пристъпи към практическа интервенция в живота и състоянието му,  реставраторът трябва поетапно да приложи познанията си.

Ако унаследим или закупим къща – паметник на културата или не, която искаме да възстановим в първоначалния й облик и съвременен начин на обитаване, съветът ни е: обърнете се към специалист реставратор.  Твърде много специализирани познания са необходими, за да  се измине процесът  на консервация и реставрация. 

Трудно може да се обобщят  практическите стъпки за реализация на процеса. Във всички случаи започваме със законовите разпоредби в страната - изискванията на  Закона за  културните ценности и Закона за устройство на територията. Класическата реставрация изисква да се констатират  пораженията на автентичната архитектура на сградата  и прилежащите й пространства,  влошаването на нейното общо състояние,  причинени обикновено от  многократни строителни намеси, от физическото остаряване и често от недобро поддържане. Тоест диагностира се общото състояние на къщата. 

Задачите на архитектурната консервация и реставрация са: да се възстанови оригиналната планово-пространствена схема на къщата, която да се запази напълно и при адаптирането на сградата към новите й функции; да се представи автентичният архитектурен образ, като се възстановят неговите липсващи (ако има такива), но доказани от проучванията обемни части и декоративни елементи, да се консервират във възможната максимална степен съществуващите елементи на архитектурното устройство, конструкцията и художествените ценности  (при наличие) и се възстановят разрушените оригинални детайли на архитектурно-художествения синтез по образец на запазените; да се създадат условия за дискретно полагане  на необходимите укрепващи конструктивни елементи в автентичната архитектурна конструкция.

Конструктивната реставрация има за цел да осигури носимоспособност, гарантираща стабилитета и устойчивостта на сградата, като отговори на следните изисквания: да възпроизведе схемата на оригиналната конструкция, като запази габаритите на нейните елементи; да осигури запазването на място на предварително определените елементи с  архитектурна и художествена стойност и да сведе до минимум използването на материали, различни от оригиналните. 

Във вътрешнопространственото  изграждане на интериора в традиционното  жилище участват редица архитектурни елементи, които създават художествено-декоративен облик и са  основни съставни части на цялостното пространствено оформление. Те са и елемент от уредбата. Това са врати, прозорци с капаци и решетки, тавани, стенописи, алафранги,  парапети и колони, огнища, зидани печки, стенни долапи, воденици, полици, миндери и одери. 

Консервацията и реставрацията на художествените елементи от екстериора и интериора на сградата са силно специфични. Зависи от състоянието и вида им.

Принципите са следните:  максимално възможно запазване на място на всички фрагменти от оригиналната украса на къщата,  обработка и връщане по местата им , ако се налага да бъдат свалени, докато трае строителната дейност; реконструкция; експониране. 

Видовете дейности за консервация и реставрация зависят от вида  и техниката на изпълнение на художествената  украсата. А тя е разнородна: живопис – стенописи от всички техники (фигурални, декоративни), мозайки, стъклописи, кавалетни произведения; каменна и декоративна пластика –  релефна украса – от камък, мазилка, гипс и др.; дървена пластика – пластични дървени елементи, с резба, без и с полихромия и позлата мебели; метална пластика – обков, огради, предмети за бита; премети от обзавеждането – керамика, текстил, кожа.

Възстановителните дейности  са съпроводени и с инсталиране на изцяло нови инженерни мрежи, съответстващи на новата функция на сградата и съвременните изисквания.

Външната и вътрешната архитектура в българската къща са неделими. Емоционалното възприемане на жилището е подготвено още от двора. Широките чимшир порти, каменните или бяло измазани зидове с плъзналия по тях бръшлян, живописните плочници, белите кладенци,  наредените по чардаците и стълбите саксии с пъстри цветя, асмите, хвърлящи лека сянка – всичко това е преходът между външния свят на двора и вътрешния мир на интериора, плавен и без силни контрасти.

Това равновесие трябва да се получи и при реставрацията на стара къща или при проектирането и изпълнението на новостроящ се дом, носещ характера на територията, на която преобладава даден тип къща.

Засега, и за съжаление неизвестно докога, истинските образци на  българската архитектура (екстериор и интериор) са запазени в голямото си мнозинство в къщите музеи. 

Като специалисти изготвяме  експертни  оценки  за консервация и реставрация на сгради. Целта на такъв вид оценки  е да бъдат посочени методологическите насоки за реализация и ориентировъчната стойност на консервационно-реставрационните работи. Оценката може да  бъде преразгледана и допълнена, когато е налице финансовата възможност, осигуряваща документална обезпеченост и средства за извършване на консервационно-реставрационни работи  в пълен обем.

Реставраторът специалист изготвя и проекти за реставрация на стари къщи и ги реализира във всичките им части; проектира и изпълнява нови, съобразени с изискванията на инвеститора, спецификата и типа на сградата; изпълнява аварийни реставрационни работи от екстериора и интериора на обекта; разработва проекти за участие в програми за подпомагане  развитието на туризма.  

Богатият ни професионален опит на реставратори в областта на културното наследство в последните години  ни е сблъсквал с множество несполучливи опити за реставрация на стари сгради.  Причината е в непознаването на тази твърде непопулярна, но изключително специфична дейност.

Професията реставратор е призвание, чувство, отношение, много повече от познание, умение или художествен вкус.   

И още веднъж - за да постигнете добър резултат при възстановяването на стара сграда, обърнете се към специалисти! 

 

 

+1
Автор: “Еврорест-2002” ЕООД e-mail: evrorest@abv.bg
Закони Нормативна база Коментари