Ново сърце за стария град–международенархитектурен конкурс

Журито включва международно признати професионалисти, а наградният фонд е 75 000 евро.
21.06.2018
Лилия Лозанова
815
Проекти, архитектурен конкурс, Велико Търново, нов градски център, Експозиционен център
Панормна снимка на територията на старото военно училище
Източник: www.velikotarnovocentre.com

Новият център на Велико Търново е обект на международен архитектурен конкурс, който е най-мащабния в страната. Той се провежда под мотото„Ново сърце за стария град” и предвижда създаване на визия за нов градски център на старопрестолния град.

До 20 юли е срока за подаване на концепции, а журирането ще се проведе от 27 до 29 юли.
Предстои уточняване на програмата как ще бъде проведена официалната церемония по награждаването. Наградният фонд е 75000 евро, осигурени от община В. Търново чрез европроект.

Обект на международния конкурс е терен от 190 дка, който се намира в т.нар. старо военно училище. Тъй като В. Търново поради специфичното си разположение няма обособено площадно пространство, идеята е да се избере най-добрата концепция за новия градски център. Престижната архитектурна надпревара включва две неразривно свързани части– градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център.

Журито
В него участват професионалисти с международна известност, които са от различни страни. Проф. Доминик Роайар от Франция е архитект, доктор по история на изкуството, с  опит в новите градски форми в Европа и САЩ. Андреа Д`Антраси е представител на едно от най-реномираните  архитектурни студиа в света - MAD Аrchitects, базирано в Пекин. Той ще изнесе в старата столица публична лекция, която е обект на огромен интерес.
Д-р Хеле Юул от Дания е специалист по „оживяването” на стари индустриални пространства и транспонирането им  в атрактивен елемент от съвременната градска среда. Проф. Андрей Чернихов от Русия е член е на най-утвърдените академии и организации в тази област, председател на Международната фондация "Яков Чернихов" (ICIF).

Историята
Територията на старото военно училище е била използвана първоначално за квартируване на султанската войска, след Освобождението за казарми и в последствие за учебна база на Висшето военно училище. След преместването на учебното заведение е възникнала идеята за обособяването й в градски център. Сега е реализирана само в северната част на територията чрез изграждането на образователни и административни сгради. В територията се влиза, като се преминава под внушителната „Арката на генералите“.

Тук се намират 5-ти корпус на Великотърновския университет и сграда, в която се помещават важни институции като НАП, Областна управа – В. Търново, Дирекция „Социално подпомагане”, Регионален здравен център и др. В останалата си част, с изключение на сградите на Националния военно-исторически архив и жилищния блок на военните, е изоставена и непривлекателна.

Голяма част от съществуващото благоустрояване на територията е разрушено при реализирането на проект за реконструкция на градските водопроводна и канализационна мрежи, с което е утежнен достъпът до вътрешността й. Това, заедно с наличието на изоставени сгради и дълбоки изкопи, предполагат възникване на рискови ситуации. Същевременно теренът има добри визуални връзки с историческата и съвременната централни зони на В. Търново. Затова е необходимо интегрирането му в градската структура и превръщането му в нов градски център  (НГЦ) – катализатор за развитието на града.
От българска страна, в журито са включени великотърновските архитекти Юрий Любомирски - председател на КАБ - В. Търново, Николай Малаков - Гл. архитект на старата столица и Лора Бъчварова.

Акценти от предмета на престижния конкурс
Средствата за реализация на организацията на конкурса, наградният фонд и реализацията на отличеното задание са осигурени по проект на община В. Търново по ОП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Разбира се, предвидено е поетапно финансиране на осъществяването на най-добрите концепции за отделните зони.
Територията, предмет на настоящия конкурс, се намира в централната част на гр. Велико Търново и е с площ 189 000 кв.м. В северната й част е определен парцел с площ 5502 кв.м., в който ще се изгради Експозиционен център.

Целта е получаването на проектни идеи за новия център на две различни проектни нива, които са неразделно свързани. Първото ниво включва градоустройствено решение (концепция) за цялата територия на новия градски център на старата столица. Тя предлага обемно, пространствено и функционално решение за устройството и застрояването.

Концепцията следва да представи възможности за реализиране на многофункционално градско пространство с концентрация на сгради и открити площи за провеждане на публични, културни, научни, търговски, и други събития. Това пространство трябва да бъде планирано в три основни направления. Новото градско ядро трябва да е с адекватен мащаб и динамика, работещо във взаимодействие с историческата и съвременната централни зони. Да е съставна част от структурата на съвременния град - негово органично продължение. Важно е да се концептуализира като пространствена структура, осигуряваща зададената програма от основни и обслужващи функции.

Второто ниво на заданието на международния конкурс е предложение за проект (концепция) за сграда на Експозиционен център – разработен фрагмент от предложеното градоустройствено решение.
Сградата трябва да има многофункционална структура, предназначена за провеждането на публични събития в различни формати, като: изложби, конгреси и асамблеи, концерти и др. масови мероприятия.

Експозиционният център следва да изиграе ролята на първа «акупунктурна точка», която да активира градообразуващите вектори, да събуди инвестиционните интереси на частния сектор и да започне процеса на развитието на НГЦ като програма на бъдещо ПЧП (публично частно партньорство). За необходими компоненти към новия градски център са предвидени редица обслужващи функции, като хотелска и леглова база, паркиране, търговски и развлекателни пространства, както и обекти за обществено хранене и др.

Важно условие на конкурса е да се дадат предложения за етапи на развитие на проекта. Предложенията за обновяване на територията следва да бъдат обобщени и степенувани в зони, с което да се позволи на общината поетапно да намира средства за изграждането на градския център. Трябва да бъде възможно той да заработи в частично завършен вид, както и поетапно да се реализират отделните му части.


Всички заинтересовани институции имат възможност да задават въпроси на интернет страницата на конкурса www.velikotarnovocentre.com
От община В. Търново отчитат висок интерес към мащабното събитие в национален и международен план.

Автор: Лилия Лозанова
Закони Нормативна база Коментари