Ново обществено обсъждане за актуализация на Наредба №7/2004

На 29.04.2014 г. дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ (ПНПС) при Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) ще проведе работно заседание за разглеждане и обсъждане.
22.04.2014
Министерството на инвестиционното проектиране
7
актуализация, наредба 7 от 2004, енергийна ефективнос, икономия на енергия, сгради
Ново обществено обсъждане за актуализация на Наредба №7/2004
Източник: Интернет

На 29.04.2014 г. дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“ (ПНПС) при Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) ще проведе работно заседание за разглеждане и обсъждане на предложенията за актуализация на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г. и бр. 80 и 93 от 2013 г.) и на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от   2006 г.)

Предложенията са подготвени в резултат на дейностите по договор BG161PO001/5-01/2008/076-C0002 на приключилия на 31.3.2014 г. проект „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014 - 2020 г.”, по който МИП е бенефициент. В резултат на проведеното в рамките на проекта информационно събитие за отчитане на постигнатото от проекта и предварително извършеното от изпълнителя съгласуване на актуализираните текстове със заинтересуваните професионални организации, висши училища и други организации бяха получени редица бележки и препоръки както към проектите за актуализация на двете наредби, така и към отделни текстове на наредбите, които не са предмет на проекта. Смятаме за целесъобразно провеждането на работното заседание, на което да бъдат разгледани и обсъдени едновременно всички постъпили предложения с оглед подготовката на проектите на наредби за изменение и допълнение на двете наредби 

Обсъждането ще се проведе при спазване принципите на обоснованост, стабилност, откритост, прозрачност и съгласуваност с участието на всички заинтересувани лица – МИП, Министерството на регионалното развитие, Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската асоциация за изолации в строителството, неправителствени организации и други, както и на изпълнителя по проекта.

Работното заседание ще се проведи от 14,00 часа в залата на КИИП, гр.София, бул.“Хр. Смирненски“№ 1.
Допълнителна информация може да получите от инж. Соня Георгиева – началник на отдел в дирекция ПНПС, тел. 02 9405 342.

Предложенията за актуализация на Наредба № 7 от 2004 г.  и на Наредба № 15 от 2005 г. и становища на КИИП може да видите във "ФАЙЛОВЕ" към новината

Автор: Министерството на инвестиционното проектиране
Закони Нормативна база Коментари