Нискоенергийни сгради

Технологии, отопление, вентилация и климатизация
14.03.2010
инж. Георги Шулев, „Шулев Клима” ЕООД
9
климатизация, вентилация, отопление, нискоенергийна сграда
Надстройка първи етаж.
Източник: „Шулев Клима” ЕООД

Понятието „нискоенергийна сграда” означава сграда, която е проектирана и изпълнена така, че да представя значително по-висока степен на енергийна ефективност в сравнение с изискванията на националните норми към енергийните характеристики на сградите. Като правило се приема, че за експлоатацията на такива сгради се изразходва поне с 50% по-малко количество енергия, отколкото в обикновени сгради.

Ако за нормална сграда приемем годишен разход на енергия на около 100-150 kWh енергия, за нискоенергийната сграда разходът трябва да е под 50 kWh енергия, а за  пасивната – около 15 kWh.

Преобразуването на една съществуваща  сграда в нискоенергийна е свързано преди всичко с монтирането на: външна топлоизолация от порядъка на 16 см, термопомпа земя – вода, слънчев колектор и на рекуператор – вентилационната система, която използва затопления въздух от вътрешните помещения (бани, кухни, стаи), за да предаде топлината на влизащия отвън свеж въздух. По този начин се очаква енергийните разходи да бъдат снижени между 2 до 3 пъти. Най-добрата комбинация от мерки за енергиен ефект се прилага в така наречената пасивна къща, но при нея това трябва да се заложи още при първоначалното проектиране и строителство на сградата. 

Засега в Европа (по данни от началото на 2009 г.) само в 7 страни е въведена и се използва дефиницията за нискоенергийни сгради. Тези страни са: Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Франция и Германия. Знае се, че 2/3 от общо изразходваната в сградите енергия отива за отопление и климатизация. По-голямата част от тази енергия се изразходва напразно, поради неудовлетворителни изолации. С изпитаните на практика методи за повишаване на енергийната ефективност ние можем да спестим от 70 до 90% от тези разходи.

Хората ще се ориентират към енергийната ефективност – това е най-евтината форма на нова енергия, с която разполагаме” – казва Дейвид О´Рейли – генерален директор на компанията „Шеврон”.

Според  Американското енергийно имформационно бюро и Международната енергийна агенция, ако не се вземат мерки, годишният разход на енергия ще продължи да расте средно с 2%. Един от ключовите методи за ограничаване на емисиите на въглеродния двуокис на 50-80 % до 2050 г. е понижаване на разхода на енергия в сградите.

Съгласно Европейския план за действие за енергийната ефективност, приет на 19.12.2006 г., и неделима част от енергийния пакет, подобряването на енергийната ефективност до 2020 г. и реализиране на потенциала на енергоспестяващи мерки трябва да надвишат нивото през 2005 г. с 20%. До 31.12.2020 г. всички нови сгради трябва да бъдат нискоенергийни, при условие че направеният разходно–приходен анализ на енергийната ефективност на сградата е положителен за срока на ползването.

Съгласно новата енергийна политика до 2020 г. трябва да се осъществи т.нар. тройна индикативна цел, а именно:
- 20% съкращаване на потреблението на електрическа енергия;
- 20% съкращаване на емисиите на въглероден двуокис;
- 20% увеличаване на използването на възобновяеми енергийни  източници.

Колко харчи нискоенергийната сграда?
Всички стандарти трябва да отговарят на параметри, след изпълнението на които има гарантиран намален разход на енергия за отопление, тъй като тя заема най-голям дял от разходваната енергия в сградата. Трябва да са изпълнени следните параметри:
- коефициент на топлопреминаване на сградната обвивка да е <0.2 w/m² К;
- топлинен товар  25÷40 w/m²;
- 0.3÷0.8 кратност на въздухообмена;
- избягване на топлинните мостове;
- въздухонепроницаема обвивка;
- енергоефективна отоплителна система.

В повечето случаи за изграждането на нискоенергийна сграда се изисква инвестиции с 5÷8% по-висока от себестойността на обикновената сграда. С разумно проектиране и специален енергиен модел оскъпяването на строителството може да бъде минимално спрямо една обикновена сграда.

В нискоенергийна сграда може да се превърне и съществуващ имот. Реконструирани са вече хиляди сгради в Германия, Австрия, Швейцария, Чехия и други страни.
Нашият климат е много благоприятен, с ясно изразени четири сезона и затова има нужда от сериозно отопление през зимата, както и от охлаждане през лятото. За сведение в България има повече слънчеви дни от Франкфурт. В скоро време се очаква бум на енергоефективното и устойчиво строителство в България.

Една от важните мерки за повишаване на енергийната ефективност е изборът на подходяща отоплителна система или модернизиране на съществуваща, както и оптимизирането на нейния ефект в жилището.

Като пример за превръщането на обикновена сграда (съществуващо таванско жилище) в нискоенергийно ще предоставя на вашето внимание реконструкцията на таванско помещение в мезонетен апартамент с разгъната площ от 90 кв.м. Мезонетът е на два етажа, с вътрешна дървена стълба. На първо ниво са разположени голяма кухня с трапезария, дневна и санитарен възел. На второто ниво, което е с различна височина, до 1.0 м покрай външните стени и силно наклонен дървен покрив са разположени – две спални и баня със СПА център. Мезонетът е с три външни стени и е с южно изложение. Северната страна  е калкан с подобен мезонет. Реконструираното таванско жилище е монолитна сграда и качествено топлоизолиране, съгласно изискванията на енергийната ефективност. Прозорците са PVC, двоен стъклопакет и прекъснат термомост, петслойни.

Избрахме за топлоизточник въздушните термопомпени агрегати Altherma на Daikin – една от водещити фирми в света в областта на термопомпите. Altherma може да превърне топлоенергията на въздуха в отопление за нашия дом. Така ставаме независими от ограничените изкопаеми горива и повишаващите се цени. За работата на тази термопомпа има нужда от малко количество електрическа енергия – с 1kW електроенергия могат да се добият от 3 до 5kW безплатна топлина от външния въздух. Това е една инвестиция в бъдещето, особено за нашата страна, която няма много енергийни ресурси. Altherma от Daikin е много приемлива за нашите условия, защото може да извлича достатъчно отоплителна енергия и при минус 20º С външна температура. За лятото, когато стане горещо, термопомпата може да се използва и за охлаждане.

От външното тяло на термопомпата извлечената топлинна енергия от въздуха загрява водата във вътрешното тяло (хидробокса) посредством серпантини. Загрятата вода в хидробокса загрява в друга серпантина топла вода за ниско температурно отопление (чрез подовото лъчисто отопление и вентилаторните конвектори). Хидравличното балансиране на подовите серпантини е осигурено с използването на разпределителен колектор с дебитомери. Регулирането на температурата във всяка зона е със стаен термостат към термозадвижка на колектор подово отопление.

От хидробокса  с отделен контур се загрява и бойлер с обем 200 литра за битово горещо водоснабдяване (БГВ). Към тази система могат да се включват и соларните панели, които се монтират на покрива, на южната страна. Соларната инсталация ще подпомага отоплителната инсталация през благоприятните месеци и основно ще затопля през лятото необходимата вода за БГВ. Знае се, че 1 м² колекторна повърхност обикновено затопля 30÷50 литра от водата в акумулатора за вода. Един човек консумира средно около 20÷50 литра топла вода на ден.

Много ефектно и икономично е монтирането на геотермална помпа. Плиткият подпочвен слой или горните около 3 метра от земната повърхност слоеве подържат постоянна температура от 10º до 16ºС. Геотермалните топлинни помпи служат за отопляване и охлаждане на сгради. Високите начални разходи за геотермални помпи се покриват и уравновесяват от ниските разходи за поддръжка и управление.

Домът е наистина най-важното място в нашия живот. Ние търсим в дома уют, безопасност и топлина – гарант за това е самата Altherma. Основният девиз за нея е: едва се вижда, едва се чува, но се усеща чувствително.

Предложената принципна схема за отопление, климатизиране, БГВ и соларна инсталация на реконструирания мезонет се състои от следните по-важни възли:
- външен агрегат на термопомпата, който извлича топлината от въздуха;
- хидробокс (вътрешното тяло на термопомпата) – тук топлината от въздуха се пренася върху водата за отопление и БГВ;
- бойлер с обем 200 литра загрява водата за БГВ от термопомпата, а така също и от соларната инсталация;
- вентилаторни конвектори за подържане на микроклимата през зимата и лятото;
- соларни колектори за загряване на БГВ и подпомагане на отоплението през отоплителния период;
- автоматика на всички възли, вкючваща регулиране на всички процеси, в зависимост от необходимата топлинна енергия за достигане на зададените параметри.

Автор: инж. Георги Шулев, „Шулев Клима” ЕООД
Закони Нормативна база Коментари