Нискоенергийни къщи- Високоенергоефективна застроена среда

Почти изцяло застроената среда се състои от къщи – сградни обеми, които поглъщат ежегодно около цели 40 % от общото енергийно потребление. Да имаме нискоенергийни къщи, значи да имаме високоенергоефективна застроена среда, което е от интерес за всички, които ще заплащаме по-ниски сметки за енергия и ще имаме по-висок комфорт на обитаване. Поради тези две причини и
07.06.2007
Арх. Валентин Димитров
203
нискоенергийни къщи, Пасивната Къща, енергийна ефективност, Арх. Валентин Димитров

Арх. Валентин Димитров,
е-mail: DimitrovVD@SEEA.government.bg

АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ MИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


Почти изцяло застроената среда се състои от къщи – сградни обеми, които поглъщат ежегодно около цели 40 % от общото енергийно потребление. Да имаме нискоенергийни къщи, значи да имаме високоенергоефективна застроена среда, което е от интерес за всички, които ще заплащаме по-ниски сметки за енергия и ще имаме по-висок комфорт на обитаване. Поради тези две причини имотите ни ще имат по-висока пазарна цена и косвено ще допринасят за опазването на околната среда и смекчаване на промените в климата, както и за изпълнение на политиките по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници - главна алтернатива на бързо изчерпващите се изкопаеми източници на енергия от въглища, петрол, природен газ и ураний. Известно е, че тези изчерпващи се енергийни източници се трансформират в топлинна и електрическа енергия от централизирани инсталации, които често провалят сигурността на доставките на енергия, по най-различни причини, на най-често в резултат от несигурните им зареждане, действие и преносни мрежи до потребителите.
Основен алтернативен принцип е децентрализираното производство и снабдяване на енергия, носител на което са и нискоeнергийните kъщи и сгради.
 


И наистина, последните няколко десетилетия доведоха до значителни промени в концепцията за сградите, най-вече в професиите на проектантите им. Архитектите и инженерите с правилна визия започват да разбират, че целта на добрия дизайн вече не е само създаването на къщи, които са приятни естетически- сградите на бъдещето трябва да бъдат най-вече отговорни по отношение опазването на околната среда. Нещо повече – ние не само трябва да проектираме сгради, които да използват по- малко енергия и създават по-малко отпадъци, но следва да проектираме истински енергийно устойчиви къщи, които да разчитат на възобновяемите енергийни източници - за производство не само на част или на цялата им необходима енергия, но самите те да се превръщат и в производители на животворната енергия, без да създават никакво замърсяване. Така, стъпка по стъпка, децентрализирането в енергийно отношение ще осигурява така желаната сигурност, надеждност и достъпност в енергийните доставки – един от основните приоритети на новата европейска енергийна политика. Това е начинът всяка нискоенергийна къща да бъде малката съставна част и градивна единица на една бъдеща високоенергоефективна застроена среда.
 


 


Нискоенергийна къща всъщност е другото название на пасивната къща, това са сгради, в които вътрешният климат може да се осигурява без активни отоплителни, охладителни и други енергийни системи – къщата сама се подгрява, охлажда или осветява и затова се нарича „пасивна”. От само себе си се разбира, че са много ниски енергийните нужди на такива сградни обеми, те могат частично или изцяло да се покриват от възобновяеми енергийни източници. Тези нужди частично се покриват и от допълнителните пасивни техники за охлаждане, отопление и вентилация, подпомагани от ефективната изолация на цялостната обвивка на сградата. Такива къщи нямат нужда от отваряне на прозорците за периодична вентилация, въздухът в тях е с отлични качества. Тук от значение е и „градоустройственият” компонент в проектирането, с който всъщност то започва – подходящо разположение, изложение и конфигурация на сградата, повърхност на
остъклени и глухи стени и др. За сравнение, използвайки основния
показател за енергийна ефективност в сгради, годишното енергийно потребление на нискоенергийни или пасивни къщи е от 0 до 15 kWh/m2, докато това на панелните жилищни блокове често надхвърля 300 kWh/m2.

Намерението на Европейската комисия е да въведе всичките техники, характерни за нискоенергийните или пасивни къщи, като нормативни изисквания в ЕС до 2010 г. при проектирането на нови сгради, именно защото комбинираната енергия в подобни къщи е над четири пъти по-малко в сравнение с енергията, консумирана в една модерна къща, която отговаря на всички европейски строителни норми. Това е един от начините за постепенното „измъкване” на Европейския съюз от значителната енергийна зависимост от внос на енергоносители и горива. (Според Европейската комисия „Европа е нарастващо зависима от вноса на въглеводороди. С практиката „Бизнес както обикновено”, енергийната зависимост на ЕС от внос ще скочи от 50 % за общото енергопотребление на ЕС днес, на 65 % през 2030 г. Зависимостта от вноса на природен газ се очаква да се увеличи от 57 % до 84 % към 2030 г., на петрол от 82 % до 93 %, като рискът от провал на доставките на енергия се увеличава.”)
 
Освен това, нискоенергийните къщи са ефективни като цена на вградената енергия за проектиране, строителство и оборудване, както и като функционални разходи за енергия – всичко това, взето заедно, е под разходите за всяка нова традиционно проектирана и строена къща или сграда. Тук следва също да се има предвид, че в допълнение към отделните съставни компоненти на къщата и за цялостното проектиране, строеж и експлоатация, на нискоенергийните къщи се осигуряват все повече различни благоприятни финансови и лизингови стимули.

Основните характеристики на тези екологични къщи са:

  • компактен обем с южна ориентация и оптимизирано засенчване с добра изолация;
  • енергоефективни дограми – стъкла и рамки и добре уплътнена носеща конструкция и покрив на сградата; пасивно подгряване на свежия въздух и топлинно оползотворяване на отработения такъв;
  • доставка но топла вода и отопление/охлаждане от слънчеви термични и фотоволтаични инсталации (последните осигуряват захранване с електроенергия на различни консуматори на енергия, вкл. на всички енергоспестяващи домакински уреди и техника).
  • И съвсем не на последно място - пасивните къщи са опростени и лесни за поддържане и управление, което, комбинирано със задоволството но собствениците или обитателите им лично да допринасят за общите усилия за спасяване на климата и не замърсяване на околната среда, ги прави толкова привлекателни.Напоследък и къщите, наред с останалите уреди, оборудване или автомобили - всичко, което употребява енергия, подлежи на „етикетиране”, чрез което публично се демонстрират енергийните и екологични достойнства на дадения продукт на човешката ръка, което определя до голяма степен точната му пазарна стойност. Това е въведено с европейското и национално законодателство чрез директивата за енергийните характеристики на сгради и чрез Закона за енергийната ефективност в страната, почти изцяло въвел в специализираното национално законодателство тази директива. Но за да могат енергийните достойнства на сградата да се определят заедно с необходимите мерки за тяхното подобряване, те трябва да се „преглеждат” и „диагностицират” от оторизирани експерти чрез извършвани от тях енергийни обследвания (одити), на базата на които всички данни се определят според състоянието на дадената сграда, вкл. екологичните и финансовите. Агенцията по енергийна ефективност вече има в публичния се регистър (www.SEEA.government.bg) повече от 100 фирми, отговарящи на определените предварителни условия и преминали през специално обучение по утвърдена обща национална програма.
Вече две години в страната се извършват такива енергийни обследвания и се осъществява това „етикетиране” на сгради, законово формулирано като „сертифициране”.
България е една крачка напред пред страните в ЕС в това отношение – както времево, така и по отношение на обучението на необходимите експерти, ползващи специален софтуер за енергийни обследвания, любезно предоставен на страната ни от кралство Норвегия.

Тази обща рамка за процедиране относно етикетирането на къщите, като уреди за консумиране на енергия, постоянно се рационализира и опростява, за да бъде удобна за масово ползване.
 Пример за такава система, която приближава съществуващите къщи до енергийните и екологични достойнства на пасивните къщи, е „Програмата за аклиматизиране” (Weatherization Assistance Program), прилагана във всички щати в САЩ, чийто потенциален обхват са къщите на до 30 000 000 американски семейства, и която действа по ясно определени правила и последователни стъпки, както следва:

  1. Контакт с местната климатична агенция (отделните щати осъвременяват списъците с местни климатични агенции, чрез които се осигуряват съответните услуги; повечето от тези агенции са с идеална цел и използват енергийни професионалисти, а някои от тях са клонове на местното управление).
  2. Кандидатстване за необходимите услуги (обикновено отнема около 20 минути); следва да имате доказателство за дохода ви предната година и да дадете общите сведения за къщата и обитателите й.
  3. При одобрено кандидатстване агенцията ви поставя в списъка на чакащите; ако сте наемател, следва да имате разрешително от наемодателя; най-нуждаещите се обикновено се поставят в началото на списъка на чакащи.
  4. Професионална енергийна консултация - анализира вашите енергийни сметки/фактури, тества външната инфилтрация с „вакуумна врата”, проверява оборудването, свързано с опазване на здравето и безопасността и накрая прави списък на най-рентабилните енергоефективни мерки за вашата къща.
  5. След като местната климатична агенция е планирала изпълнението на тези мерки, в къщата пристигат работниците-изпълнители; дейностите за изпълнение струват средно 2500 $ на къща и се изпълняват за един-два дни, те са свързани с енергийното подобряване на сградите, но изключват препокриване, пристрояване или подобни; след проверката на извършеното се подписва съответният протокол. Средно стойността на подобренията/ефектите са 2.2 пъти по-големи, отколкото стойността на самото извършено подобрение.
През 1993 г. в САЩ е въведен Национален инструмент/средство за енергиен одит (НИЕО), който сега се използва във всичките щати и е безплатен за местните климатични агенции. Само през 1995 г. НИЕО е използван от приблизително 500 агенции в 30 щата за повече от 80 000 жилища на семейства с малки доходи.

Повече информация може да се получи чрез estsc@adonis.osti.gov, или на www.eere.energy.gov/weatherization.

В заключение, с увереност можем да подчертаем, че нискоенергийните или пасивни къщи, само за няколко години ще се превърнат от екзотична сензация – в текуща проектантско-строителна практика, законовата база на която в ускорен ход следва да бъде формулирана ясно и приета в рамките на един единен Национален строителен код, който да определя модерните енергийни и екологични норми на една високоенергоефективна застроена среда, постепенно изпълвана изцяло от нискоенергийните къщи.

Закони Нормативна база Коментари