Непознаването на материалите води до грешки

Полагането на топлоизолация на сградната обвивка е една от основните стъпки към повишаване на енергийната ефективност на сградите.
01.01.2015
Светла Бонова, Специалист Топлоизолации в Раб.група на БАИС и ТК61,Специалист и сътрудник към ИГ Пасивни сгради
978
топлоизолация, каменна вата, eps, xps, минерална вата
Топлоизолацията не е само материали
Източник: Изпълнител: Топлоизолация ЕООД, www.toploizolacia.eu

Полагането на топлоизолация на сградната обвивка е една от основните стъпки  към повишаване на енергийната ефективност на сградите. В годините, когато отоплението и енергията бяха държавно субсидирани, за топлоизолация не се мислеше въобще. Така в последните 15 години трябваше да се наваксат опит и практика, която в другите страни се е развивала от 70-те години на ХХ в., след първата петролна криза. В процеса на прилагане и адаптация на различните топлоизолационни системи неминуемо се получиха и грешки, които са резултат основно от липса на опит, недобри детайли, некомпетентност на немалка част от фирмите, занимаващи се с това, лошата комуникация между клиент и изпълнител и не на последно място - липсата на осведоменост по въпроса от страна на възложителя. Допусканите грешки са резултат предимно от недобро познаване на свойствата и приложенията на изолационните материали. Въпреки, че темата за топлоизолациите е много актуална, архитекти, проектанти и надзор познават повърхностно свойствата на изолациите, и то само най-често срещаните приложения.

Защо се получава така?
Ще направя коментар по основните групи изолационни материали в ред, съответстващ на честотата на влагането им в строителството. Позволявам си да посоча и някои търговски марки, защото характеристиките на продуктите варират според технологията, използвана от отделните производители.


Добре е да се направи топлоизолция на цялата сграда, а не на парче. Изпълнител: Топлоизолация ЕООД,  www.toploizolacia.eu

Експандираният пенополиситрен EPS (популярен също и с името стиропор, което всъщност е търговската марка на първия производител BASF) е може би първият синоним на изолация в България.

Първо, защото има традиции в използването му в панелното строителство, като ядро на предварително заготвените бетонови елементи.

Второ, защото българската строителна практика залага на монолитното строителство, при което най-ефективният и икономичен начин за намаляване на топлинните загуби е чрез външни топлоизолационни системи.

За EPS в приложението му за външни топлоизолационни комбинирани системи трябва да се знае, че водещите производители дават коефициент на топлопреминаване λD 0,039 – 0,040 W/mK, при плътности 15-18 кг/м3. EPS се произвежда и при по-малки плътности и по-добри топлоизолационни свойства за ненатоварени топлоизолации, например за изолация на ненатоварен последен подпокривен етаж, а също така и с големи плътности и якости на натиск за изолация от ударен шум на междуетажни плочи. От търговските марки на пазара, без да се претендира за изчерпателност, могат да се посочат – Plastimo, Austrotherm, Stipor, Termoflex  и др.

Отделно трябва да се коментират експандираните полистирени с вградени графитни частици (Neоpor на BASF, EPS-Neo на Plastimo, Termopor на Марисан), които отразяват топлинните потоци и значително подобряват коефициента на топлопроводимост  до 0,032 W/mK. С този коефициент и най-често предписваната дебелина от 5 см изолация за контактна фасада с основа от зидария от кухи решетъчни тела ( тухли) вече може да се постигне изискуемата от нормите U-стойност < 0,5 W/m2K.

Стъклените минерални вати са най-познати като задължителната звукоизолация за леки преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани с гипсокартон. Това е най-евтината топло- и звукоизолация с топлопроводимост в диапазона λD 0,040 – 0,045 W/mK и плътности 10 -12 кг/м3. Тази група леки рулонни вати може да се използва само за ненатоварени изолации. Друга група може да се обособи от ватите с плътности от 13 до 25 kg/m3 и топлопроводимост 0,034 – 0,039 W/mK, като в нея влизат както рулонни вати, така и полутвърди плочи. Те дават много по-добри коефициенти на топлопреминаване, при по-малка дебелина на вложения изолационен слой, с което поевтиняват носещата изолацията конструкция и крепежните елементи.

Например за постигане на U стойност < 0,25 W/m2K за дървени скатни покриви, съгласно Наредба № 7 за топлосъхранение са необходими 19 cm вата с λD 0,045 W/mK и 14 cm вата с λD 0,034 (с отчитане на 10 % дял на дървените ребра).

Това означава 20 % по-малка дебелина на изолационния слой, спестяване на допълнителна конструкция за закрепване на ватата, увеличаване на полезния обем на подпокривните пространства.


Детайлите винаги са от значение    Изпълнител: Топлоизолация ЕООД, www.toploizolacia.eu

И последната група са твърдите плочи стъклена минерална вата, с якости на натиск до 20-30 кPa, които се използват за защита от ударен шум под замазки, за контактни фасади и проходими плоски покриви.
Водещи производители, познати в България, са Isover, Ursa и Isocam на Knauf insulation


Каменните минерални вати, подобно на стъклените, имат широко поле за приложение, като при тях също могат да се обособят подгрупи. 


     - Леки каменни вати 28-40 кг/м3 и топлопроводимост 0,042-0,039;    
     -  Полутвърди от 50-90 кг/м3 и λD 0,035-0,038 и    
   - Твърди каменни вати с по-висок коефициент на топлопроводимост 0,038-0,040, но големи якости на натиск – 40, 50 до 70 kPa/m2. Именно последната група е най-широко позната сред проектантите с приложенията си за плоски покриви и контактни фасади.
Лесно разпознаваемите марки са Rockwool, Knauf Insulation, Isover,  Isocam.

Специално място трябва да се отдели на техническите изолации за тръбопроводи, контейнери, цистерни, котли, тъй като към тях се предявяват по сериозни изисквания. Такива са стъклени и каменни минерални вати с висока гранична температура на приложение над  600 оС (спрямо различните им приложения са каширани с усилено алуминиево фолио против кондензация или прошити с мрежа от галванизирана стомана, порестите гуми, прилагащи се за разводки с ниска температура до 70 оС. (снимка техническа вата с рабицова мрежа)

Важен изолационен материал е екструдираният полистирен XPS. Той съчетава отлична топлоизолация λD 0,033-0,035, големи якости на натиск и водонепопиваемост, което го прави идеален за изолация на основи и обърнати плоски покриви. Използва се и за фасадна топлоизолация, като е особено полезен като остатъчен кофраж за елиминиране на топлинни мостове при стоманобетонови греди и колони.
Популярните марки XPS у нас са Fibran, Styrofoam на DOW, Austrotherm.

Топлоизолацията повишава енергоефективността на сградата.     Изпълнител: Топлоизолация ЕООД, www.toploizolacia.eu

Сравнително непознати и с ограничено приложение са полиуретановите изолации (PU). Те имат най-добри топлоизолационни характеристики от всички изброени материали λD 0,024-0,028. Предпоставка за това е, че при реакцията на съставните компоненти се отделя газ с много малка топлопроводимост, която се запечатва трайно в затворените клетки на материала. 


Полиуретаните биват два вида:
   -  PUR твърда пенополиуретанова пяна, която може да се достави на блокове или за полагане на място чрез пръскане. Предимствата на полагането на място е, че няма фуги. Твърдият пенополиуретан у нас най-широко се използва като изолация на сандвич панели. 
   - PIR полиизоцианурата се отличава от PUR с това, че има по-голяма устойчивост на топлина и по-малка възпламенимост. Ето защо неговото приложение е възможно при по-високи гранични температури, където полистирените и полиуретанът не се допускат.

Разпространена практика е изолационните материали да се предписват по вид, дебелина и плътност, но непознаването на свойствата им води до невероятни комбинации, които не само не водят до желан ефект, но и значително оскъпяват топлоизолирането на сградата или снижават срока на експлоатация.


Топлоизолацията повишава енерго-ефективността на сградата     Изпълнител: Топлоизолация ЕООД,  www.toploizolacia.eu

Когато проектатните   са наясно с топлоизолационните характеристики на продуктите, без да забравят и останалите им свойства – горимост, звукоизолация и звукопоглъщане, якост на натиск, опън и разкъсване, могат да изберат точния продукт за точното приложение. Правилният избор спестява много проблеми на строителите, средства на инвеститорите и гарантира качество на потребителите.


Възможно най-куриозното предписание на изолация, което за съжаление все още се среща в някои по-стари проекти е топлоизолация  5 см. Най-честа практика е изолационните материали да се предписват по вид, дебелина и плътност.


Непознаването на свойствата води до невероятни комбинации на тези свойства, като например се посочва EPS с характеристики на XPS, стъклена вата с показатели за каменна и пр. А когато става дума за топлоизолация, е логично и редно първо да се обозначават и характеристиките, които определят топлоизолационните свойства на материала, а именно коефициентът на топлопреминаване λ и след това други характеристики, които предопределят начина на полагане – якостни параметри при проходими покриви и подове, индекси за звукоизолация при преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани, стабилност на формата – при вентилируеми фасади и пр.


Когато сивотата се превръща в картина     Изпълнител: Топлоизолация ЕООД, www.toploizolacia.eu

Веднъж запознати добре със свойствата на отделните групи и подгрупи изолации, проектантите трябва да познават и свойствата на системите, в които те влизат. Например при плоски покриви на сгради с метална конструкция, традиционно се залага твърда каменна вата с голяма плътност и якостни характеристики от 50, 60, та дори 70 kPa/m2. Ако конструкторите проверят нормативите и пресметнат натоварванията, ще се окаже, че удовлетворително би било и натоварване от 40 kPa/m2. В подобен случай конструкцията може да се олекоти, а топлоизолацията може да се подобри чрез залагане на по-леки минерални вати в тип сандвич, като натоварването се поема от специални дистанционери. Такива решения за покриви на големи сгради с метална носеща конструкция се предлагат от Lindab и Ruukki.

За да е безпроблемно полагането, трябва да се познават и съпътстващите материали. Например крепежните елементи са различни спрямо съответните видове топлоизолации за стени. При външна комбинирана фасадна топлоизолационна система с полистирен се използва пластмасов дюбел с диаметър на главата 45-50 мм. Същото решение, само че с минерална вата, изисква дюбелът да бъде с метален пирон, при вентилируеми фасади пък дюбелите трябва да са с диаметър на главата поне 80 мм.


Бетонов скатен покрив-пароизолационното фолио е положено неправилно от външната страна.     Източник: www.the-building.eu

Друг съпътстващ материал, при който често се допускат грешки, е мястото на защитните фолиа. Пароизолационните мембрани, които са задължителни за полагане при рамкови конструкции, се полагат откъм топлата страна. Например при обитаем дървен скатен покрив веднага над интериорната обшивка, била тя гипсокартон или дърво. Едностранно паропропускливите мембрани пък служат да не навлиза атмосферна влага в топлоизолационния слой при скатни покриви и вентилируеми фасади, следователно логичното им място е от към студената страна, веднага под керемидите или фасадната обшивка.

Следващ сериозен пропуск при проектирането на топлоизолации, който се проявява едва след време, е неправилното оразмеряване на необходимата дебелина на топлоизолацията. Това води в добрия случай до по-високи разходи за отопление и охлаждане, а в лошия - до конденз на водни пари по вътрешната страна на външни стени, образуване на плесени и мухъл, а в най-тежкия и до разрушаване на носещата конструкция. Причините са отново в непознаване на топлоизолационните параметри на материалите, избирането им по критерии плътност и в липсата на екипност в работата на архитектите и ОиВ проектантите.

Изолационен слой с еднаква дебелина върху детайли с различен коефициент на топлопроводимост не осигурява равномерна топлоизолация, а създава топлинни мостове.

 
1. Бетоновата стряха е топлинен мост.     2. Неизолираните плочи на терасите са типичен термомост.    Източник: www.the-building.eu

Особено тежък е проблемът с топлинните мостове. Елиминирането им е резултат от екипна работа между специалист по топлотехника, за да калкулира загубите от топлопреминаване и архитект, който да предложи детайли и материали за намаляването им. Структурните топлинни мостове се получават, когато по конструктивни причини материали с голяма топлопроводимост прекъсват архитектурен елемент, който има по-добра топлоизолация. Например външна стена, иззидана с 25 cm кухи зидарийни тела, има λ 0,520 W/mK, а бетоновите колони и греди със същата дебелина имат λ 1,630 W/mK. На практика цялата стена се изолира с изолационен слой с еднаква дебелина, но по повърхностите на бетоновите части топлопреминаването е по-голямо. Геометрични топлинни мостове има в местата, където повърхността, която граничи с външния студен въздух е много по-голяма от вътрешната топла повърхност и така отново има по-голямо топлопредаване. Типичен пример са еркерите, плочите на балкони и лоджии, бордовете на плоски покриви.

Минимизирането на топлинните мостове изисква много познания за свойствата на изолационните материали и конструкциите,  а креативността и педантизмът са гаранция за успешното разрешаване на проблема.

И накрая пак в резултат от непознаване на свойствата, приложенията и инструкциите за монтаж на изолациите, при полагането им могат да се допуснат грешки, които компрометират иначе качествен и правилно предписан материал.

Необходимост от неконвенционални топлоизолационни решения.     Източник: www.the-building.eu

Дялът на изолациите в себестойността на готовия строителен продукт трудно надхвърля 2 %, а заради приноса им към намаляване на разхода за отопление и охлаждане те се изплащат най-бързо от всички елементи на сградите. С нормализиране на темповете на растеж в строителния бранш и превеса на предлагането на имоти над търсенето им, основателно ще се увеличават и изискванията от страна на крайните клиенти. Качествените топло- и звукоизолации ще имат още по-голямо значение заради комфорта на обитаване, който осигуряват – оптимална температура, добър микроклимат, спокойствие чрез минимизиране на нежеланите шумове, без разходи за експлоатация и с принос към опазване на околната среда.

Ето защо запознаването с най-новите продукти за топлоизолация и създаването и обучението на екип от специалисти по проектиране на част енергоефективност в топлотехническия проект ще гарантират правилен избор и оразмеряване на топлоизолационна система, повишаване на енергоефективността на сградите, а оттам и по-голяма стойност на имота.

За крайните клиенти, които искат да топлоизолират своите жилища, кооперации или фамилни сгради бих препоръчала да не правят топлоизолации на парче ( да изолират само своя апартамент), а да се обединят по Закона за етажната собственост, да възложат на компетентни лицензирани специалисти и фирми  изработването на технически проект, на база конкретно топлотехническо обследване на обекта. Строителната фирма или бригада да изпълни топлоизлацията на база на този технически проект. Ако се налага да действат индивидуално да ползват също услугите на квалифицирани  проектанти и консултанти за обследване, предписание и изработване на технически проект, на базата на който да се изпълни топлоизолационната система. В някои европейски страни се издават сертификати на самото жилище.

Предстои задължителна паспортизация на съществуващите сгради- панелни и монолитни. Проектът  за топлоизолиране на обекта е част от техническия паспорт на сградата. 


 

Автор: Светла Бонова, Специалист Топлоизолации в Раб.група на БАИС и ТК61,Специалист и сътрудник към ИГ Пасивни сгради
Закони Нормативна база Коментари