“Наредба за изграждане на зелена система” или “Наредба против зелените покриви”?

„Живите” покриви и зелените фасади са лесно решение, което може да бъде вградено в сградите с цел намаляване на топлината и повърхностното оттичане при проливен дъжд и увеличение на биоразнообразието, като по този начин ще се повиши важността на ландшафта на урбанизираните територии.
15.06.2008
инж. Орлин Илиев
1036
зелени фасади, зелени покрири, екстензивен зелен покрив, интензивен зелен покрив, система паркинг, покрив за леки коли, наредба зелена система
Източник: https://www.esha.bg/

 

инж. Орлин Илиев
Изпълнителен директор на ESXA България

 

 

Приетата преди седем месеца от Столичния Общински Съвет “Наредба изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община” твърде бегло засяга въпроса за озеленяването на тераси, покриви и над подземни сгради и съоръжения, както и начина на включването им към общата озеленена площ на даден имот.


В т. 5 ал. 3 е казано, че „в устройствени зони с плътност на застрояване над 60% озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.


ПРОБЛЕМИТЕ СА:

 • само в централните градски райони (устройствени зони с плътност на застрояване над 60%) се разрешава включване на покривното озеленяване в общата озеленена площ на имота;
 • фиксирана е дебелина от 0,6 м без да е указан вида растителност;
 • не е ясно по какви причини е приет коефициент 0,8 при по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м);
 • никъде в наредбата не се споменава за видовете озеленяване – екстензивно и интензивно;
 • не е разрешено включване на вертикално озеленяване (по фасадите) в общата озеленена площ на имота.


Изискванията в текста на наредбата са твърде високи, практически ненужни и:

 • оскъпяват строителството;
 • увеличават много натоварването на конструкцията, което в силно земетръсната зона на гр. София налага допълнителни мерки за конструктивно усилване на сградите, което допълнително утежнява строителството;
 • са предпоставка за измами и корупция, включително т.н. временно залесяване и премахването му след акт. 16;
 • като цяло отблъскват инвеститорите от този тип озеленяване.
   


 

За съжаление в момента няма Евронорми EN, касаещи въпроса. Единствените признати в повечето Европейски страни като Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Дания и др. са т.н. „Указания за проектиране, изпълнение и поддръжка на зелени покриви” (Richtlinie fur die Planung, Ausfuhrung und Pfl ege von Dachbegrunungen) на немския ландшафтен институт Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftssbau e.V. (FLL).

Указанията (нормите) на FLL резултат от дългогодишни изследвания и са съгласно:

 • 16 (шестнадесет) стандарта DIN, повечето от които са вече и Евронорми EN;
 • 8 (осем) строителни процедури;
 • 29 (двадесет и девет) указания за изпълнение на строителни работи;
 • 6 (шест) немски стротелни договорни условия и задължения.

Според FLL пластовете на „зеления покрив” се определят в зависимост от местоположението на покрива, наклона му, вида дренажен композит, ветровото натоварване и други. Зеления покрив според FLL включва вегетативен слой от почва (субстрат) с определена дебелина, започваща от 6 см (при екстензивно озеленяване) и от 15 см (при интензивно озеленяване), филтърен слой, дрениращ слой, защитен слой, разделителен слой, противокоренов слой или комбинация от няколко слоя в специален дренажен композит (геотекстил – дренажна мембрана – геотекстил или фолио) с малка дебелина (6-25мм) и с определен дренажен и водозадържащ капацитет.


Теглото на модерния зелен покрив, включително озеленяване (седуми), субстрат (почва), специален дренажен композит и противокоренова хидроизолация започва от 95 кг./кв.м., докато само 60-те см (от горецитираната наредба) водонапит почвен пласт с плътност 1500 кг./куб.м. тежат 900 кг./кв.м.

При замяна на почвата със специален водозадържащ слой от каменна вата се постига натоварване от само 50 кг./кв.м., което позволява изпълнение на зелен покрив върху скатен покрив или дървена конструкция, нещо немислимо дори при „само” 30 см почвен слой.
 

ПРЕДИМСТВА НА ЗЕЛЕНИЯ ПОКРИВ:

 • чист въздух;
 • допълнителна топлоизолация;
 • допълнителна шумоизолация;
 • допълнителна защита на хидроизолацията;
 • воден резервоар;
 • по-бързо връщане на дъждовната вода в атмосферата при изпарението й от покрива, вместо влизането й във водоотвеждащата или канализационната система на града;
 • улеснява работата на водоотвеждащата система на сградата при силен и кратък дъжд, т.к. задържа до 40 литра/кв.м.;
 • предотвратява преливане на вода извън улуци и воронки;
 • подобрява условията на обитаване на птиците, т.к. при наличие на високи сгради в непосредствена близост нито една птица не би кацнала на терена, но би кацнала в градината на покрива, където да намери храна и влага;
 • максимална близост и непосредствен контакт с природата (на терасата или обитаем покрив);
 • социален фактор като място за почивка и срещи на живущите или работещите в сградата;
 • намаляват температурата в помещения над покрива (в близки съседни сгради) поради липса на отразяване на слънчевите лъчи;
 • бърз и лесен начин за „украсяване” на незаконните бетонни гаражни клетки;
 • атрактивен за живущите и работещите в съседство;
 • атрактивен за инвеститорите.


Според проведената съвсем наскоро в София международна конференция Green Keys с партньорството на Столична община и открита от Главния архитект г-н Петър Диков трите най-важни фактора в историческото, съвременното и бъдещото развитие на урбанизираните територии са ръста на населението, промените в климата и технологичното развитие.


Ръста на населението (особено в големите градове) води до максимално използване на всяко свободно пространство в града. Затоплянето на климата ще доведе до намаляване на облачността и относителната влажност с 3-9% до 2080г., което ще доведе до увеличаване на изпаренията и намаляване на влагата в почвата, докато честотата на екстремните валежи ще се увеличи. Температурата в градовете е много по-висока от температурата в парковете или горите в съседство.„Живите” покриви и зелените фасади са лесно решение, което може да бъде вградено в сградите с цел намаляване на топлината и повърхностното оттичане при проливен дъжд и увеличение на биоразнообразието, като по този начин ще се повиши важността на ландшафта на урбанизираните територии.


Технологичното развитие в комбинация с нарастващите цени на енергията ни задължават да се стимулира изграждане на т.н. „пасивни” (нискоенергийни) къщи, щадящи околната среда и използващи максимално дъждовната вода и слънчевите лъчи като екологичен енергиен източник. В тази връзка (извън наредбата) може да се помисли и за задължително въвеждане в новите сгради на минимален брой слънчеви батерии за електроенергия или топла вода, така както
бе въведено изграждане на минимален брой паркоместа в сградите преди години.


Всичко това води до основния извод - трябва да се стимулира озеленяване на всяко пространство, в частност покривите, а не да се усложнява и утежнява. Зелените покриви трябва да станат приоритет, а не последна възможност за вместване в зададените от визата за проектиране параметри.
 

В тази връзка са следните предложения за промени в горепосочената наредба:

1. Да се намали минималната дебелина на почвения пласт на 6 см за седуми, 15 см за трева и ниски храсти, 20 см за храсти и 35 см за високи храсти.

2. Да се разреши включване на озеленени площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения в общата озеленена площ на имота и извън централните градски райони (устройствени зони с плътност на застрояване под 60%).

3. Да се въведе възможността за вертикално озеленяване по фасадите на сградите, площта на което да се включи в общата озеленена площ с определен коефициент (0,4-0,6).

4.До приемане на промени в наредбата да бъде допускано от Дирекция „Зелени системи” (съответно главните архитекти на райони) и озеленяване с под 30 см дълбочина на земния пласт.

Гаранция за постоянство и дълготрайността на озеленяването е Закона за устройство и застрояване на Столична община, където съгласно:

 • ал. 6 на член 19 от „в срок 5 години от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване”;
 • ал. 2 на член 21, според която „за нарушение или неизпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 6 физическите лица се наказват с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.”;
 • ал. 4 на член 21, според която „за нарушения по ал. 1 - 3, извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.”.

5. Да се въведат термините „екстензивно” и „интензивно” озеленяване и дори по-подробни понятия като „седум”, ”трева”,храсти” и т.н.

6. При необходимост от още по-прецизни указания за видовете растителност, дебелината на земния пласт и дренажния капацитет на целия „пакет” – да се допусне прилагането на „Указания за проектиране, изпълнение и поддръжка на зелени покриви” на FLL.

7. В бъдещи ремонтни дейности на покриви на общински училища, болници и др. да се въведе задължителен минимален процент покривно озеленяване, особено на ниски сгради, чиито покриви се виждат от съседните по-високи сгради.

Предложените промени са коментирани и със Съюза на ландшафтните архитекти и с Българската асоциация за изолации в България (БАИС).


СИСТЕМА ЕКСТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ


   


Системата на Холандската фирма Нофадрейн “Eкстензивен зелен покрив” е проектирана за екстензивна растителност. За тази система се използва многофункционалният CE маркиран дренажен композит ND 4+1, който осигурява бързо оттичане на излишното количество вода и защитава хидроизолационната мембрана от механично увреждане. „Бутончетата” на дренажния композит осигуряват допълнителен воден резервоар за растителността.


  


Височината на цялата система „Екстензивен зелен покрив” на Нофадрейн е малка, като започва от 70 мм и тегло от 100 кг./кв.м. Теглото на системата може да бъде намалено до 50 кг./кв.м. чрез замяна на растителната среда (почвен слой или субстрат) със специално разработения водоабсорбиращ панел от минерална вата ND SM50.


СИСТЕМА ИНТЕНЗИВЕН ЗЕЛЕН ПОКРИВ

Интензивната растителност изисква голямо количество вода. В системата на Нофадрейн „Интензивен зелен покрив” водата се съхранява във водоабсорбиращи панели от минерална вата ND WSM50 и се усвоява от растенията по естествен път. Панелите играят роля и на предварителен филтър, когато вместо гранулиран субстрат за растителна среда се използва пръст (почва).

Водоабсорбиращите панели (водни резервоари) се поставят директно върху дренажния композит ND 4+1. Когато панелите се напоят от атмосферните води, излишното количество вода се отвежда чрез дренажния композит към водоприемниците, като по този начин дренажният композит предпазва растителната среда от наводняване.

Дренажният композит ND 4+1 притежава висока якост на натиск (>700 кРа) и издържа на силното натоварване на интензивната растителност. Осигуряващата приплъзване и защита мембрана ND TSF 100 се поставя между дренажния композит и хидроизолацията, като я предпазва постоянно от механични уврежда
СИСТЕМА ПЕШЕХОДНА ЗОНА (ПЪТЕКА)
Системата на Нофадрейн “Пешеходна зона” се използва при слабо натоварени пешеходни площадки и алеи. Дренажният композит ND 220 осигурява бързото оттичане на излишната вода при силен дъжд.


Гъвкавата настилка (паваж) се поставя върху подложен слой от едър пясък (или ситен чакъл) с дебелина 30-50мм. За предпазване на хидроизолационната мембрана от статично и динамично натоварване под дренажния композит се поставя осигуряваща приплъзване мембрана ND TGF20, а при по-голямо натоварване - осигуряваща приплъзване и защита мембрана ND TSF100.


Благодарение на отличния дренажен капацитет на дренажния композит ND 220 системата “Пешеходна зона” предпазва настилката в периоди на замръзване на водата. Системата може да се да се комбинира лесно с “Интензивен зелен
покрив”


  

 

СИСТЕМА ПАРКИНГ – ПОКРИВ ЗА ЛЕКИ КОЛИ
Паркинг - покривите изискват система, предпазваща покривната конструкция и хидроизолационната мембрана от увреждане поради въздействието на автомобилния трафик. Силните натоварвания се абсорбират от осигуряващата приплъзване и защита мембрана ND TSF100 и високоякостния СЕ маркиран дренажен композит ND 620. Дренажният композит осигурява отличено дрениране на основата и предпазва пътната настилка от повдигане поради замръзване на подложния слой.Високата якост на натиск на дренажния композит ND 620 (>850 кРа) и специалният тъкан геотекстил осигуряват възможност за уплътняване на основата в съответствие с най-добрите практики, гарантиращи стабилността на пътната настилка.


Системата “Паркинг-покрив за леки коли” е преминала успешно всички тестовете и може да се комбинира лесно с “Интензивен зелен покрив”.

Закони Нормативна база Коментари