Мисли за климата, покривай с БРАМАК!

Покривът брамак – първият избор за екологично строителство.
13.12.2010
Брамак
13
покрив, енергопотребление, парникови газове, керемиди, киселинен дъжд
Щадите ресурси, опазвате околната среда.
Източник: Брамак

 

Покривът брамак –  първият избор за екологично строителство.

Щадите ресурси, опазвате околната среда. С брамак керемидите това е възможно!

С какви материали покриваме нашия покрив е въпрос на отговорност!

 

Строежът на собствен дом  е свързан при повечето семейства  с мисълта за едно сигурно бъдеще. Едновременно с това обаче става все по-ясно, че нашите най-важни природни ресурси са силно ограничени. В днешно време вековни екосистеми са съществено застрашени. С това бъдещето на следващите поколения е поставено на карта. Ето защо е толкова още по-важно при избора на строителни материали да увеличим вниманието си за тяхната екологична съвместимост.

Парникови газове

При изгаряне на фосилни енергоносители се освобождава блокираният в продължение на милиони години въглерод под формата на въглероден диоксид. „Фосилното гориво е вид гориво, образувано при трансформацията на фосилизирани останки на мъртви растения и животни под въздействието на повишена температура и налягане под земната повърхност. Възрастта на тези организми обикновено е милиони години, като в някои случаи надхвърля 650 милиона години. Характерно за фосилните горива е високото съдържание на въглерод и въглеводорди. Включват разнородни материали от газове с ниско съотношение на въглерод към водород като метана, през течния нефт до твърди материали, съставени от почти чист въглерод, като антрацита. По оценки на американската Служба за енергийна информация през 2007 година фосилните горива са източник на 86,4% от потребяваната енергия в света (нефт - 36,0%, каменни въглища - 27,4% и природен газ - 23,0%).

Приносът на СО2  за глобалното затопляне е доказан. Колкото повече фосилни горивни материали се използват за производството на един строителен продукт, толкова по-голям е техният принос за получаване на парниковия ефект.

Енергопотребление

Производството на строителни материали се нуждае от енергия. Колкото по-високи са температурите в производствения процес, толкова по-голяма е енергийната нужда и с това обременяването на околната среда. Oсобено тогава, когато за добиване на енергия се използват предимно фосилни горива.

Киселинен дъжд

Серният диоксид и aзотните оксиди се образуват, когато съдържащите сяра горивни материали се изгарят и нефилтрирани замърсяват въздуха, внасяйки нови, нехарактерни за атмосферния въздух вещества. Като например при производствените процеси с високи температури. По-нататъшното обогатяване на тези замърсяващи въздуха вещества с кислород и реакции с вода (например дъждовна) водят до получаването на сярна киселина и киселинни дъждове. Видима последица, обусловена до голяма степен от това обременяване на околната среда, е измирането на дърветата и горите.

Фин (ситен) прах

Повишената концентрация на прах в атмосферата е отговорна за появата на алергични симптоми, пристъпите на астма и всеобщото увеличение на заболяванията на дихателните пътища. Особено децата страдат все повече от нарастващото замърсяване на околната среда с фин прах. Различни изследвания обясняват ниската средна продължителност на живот в урбанизираните (градски) райони с повишеното замърсяване на околната среда с прах.

По-малко парникови газове

Спестяването на  въглероден диоксид е един от най-ефективните начини за спиране на глобалното затопляне. В тази връзка БРАМАК керемидите имат съществен принос  за това.  В сравнение с другите покривни материали при бетоновите керемиди има процес на горене само за производство на цимент (циментът съставя приблизително 20% от необходимите суровини за производство на бетонови керемиди).

По-ограничено енергопотребление

При производствените процеси на някои покривни материали се използва интензивно енергия. Обратно на това Брамак керемидите се създават по oсобено щадящ ресурсите на околната среда начин. Всичко, от което те се нуждаят след оформянето им, е няколко часа изсушаване при умерена температура от 60°. След това готовата продукция се складира в открития склад на завода, където престоява и се втвърдява 28 дни, след което е годна за пазара. 

Срещу киселинния дъжд

Чрез незначителния разход на енергия при целия производствен процес на бетонови керемиди се освобождават значително по-малко серен диоксид и азотни оксиди. По този начин всеки Покрив от Брамак едновременно с това предпазва и нашите „зелени дробове”.

Намаляване  риска от фин прах

Също така отпада и рисковият потенциал от образуването на прах  при производството на бетонови керемиди в сравнение с други разпространени покривни материали. А така колкото по-ниска е концентрацията на прах, толкова по-високо е и качеството на живот.

Брамак подпомага строителството, което целенасочено предпазва околната среда с иновативни решения и продукти, които в сравнение с останалите покривни материали са съществено по-екологични.

Добре е да се знае:

• Екологичната стъпка от въглероден диоксид отразява общата стойност на емисиите от CO2, които са причинени от изгарянето на фосилни горива. Тъй като при производството на бетонови керемиди изгаря само циментът, то и неговата екологична стъпка от въглероден диоксид в сравнение с други алтернативни покривни материали е близо 50% по-малка. С други думи ЕМИСИИТЕ, които оставя една бетонова керемида БРАМАК в атмосферата, са с над 50% по-малко в сравнение с други алтернативни материали. 

• Допълнително предимство: 20% от генерираните в производството емисии се поемат от бетоновите керемиди отново по време на целия им живот и се превръщат във варовик.

• Откриването на бетоновата керемида е спестило вече на нашата атмосфера до днес 20 милиона тона въглероден диоксид.

• Бетонът е традиционен материал с хилядолетна история. Неговите изключителни качества предлагат оптимални условия за екологосъобразно строителство. Специални добавки превръщат ценната суровина във висококачествен бетон за приложение при изграждането на тунели и мостове.

• Бетонът е оценяван от строителните биолози много положително по отношение на защитата от шум.

• Бетонът позволява икономии на енергия, респективно енергиен мениджмънт, до реалния Нулев-енергиен-дом! Бетоновите керемиди не се загряват толкова силно, както другите покривни материали.

• Бетонът открива на проектанти и архитекти максимална свобода при проектиране на иновативни решения.

• Модерни бетонови технологии повишават сигурността и намаляват разходите за поддръжка и експлоатация на сградите.

• Елементите от бетон имат по-дълъг живот при еднаква потребителска стойност.

Промените в климата, вредните вещества във въздуха, водата и земята имат драматични последици върху видовото многообразие. 

Брамак съветва всички потребители: „ВНИМАВАЙТЕ КАКВО КУПУВАТЕ”!  

Това е и съветът на френския фотограф и изследовател Yann Arthus-Bertrand в „сензационния му филм” „ДОМЪТ/The Home”. 

В края на краищата искаме да осигурим на следващите поколения не само бъдеще под стабилен покрив, но и жизнена среда при максимално съхранена природа.

 

Автор: Брамак
Закони Нормативна база Коментари