Минимизиране на CO2 по време на всички етапи от жизнения цикъл на сградата

С Carbon Control Schüco предлага модулна гама, състояща се от различни продукти и услуги по време на целия жизнен цикъл на сградата, с която може да се контролира декарбонизацията на прозорци, врати и фасади в зависимост от конкретния обект.
27.02.2024
Алукьонигщал ЕООД
542
сграда, schüco, Carbon Control
Източник: www.alukoenigstahl.bg


Едно от големите предизвикателства на нашето съвремие е да се постигне неутралност по отношение на климата в строителния сектор. Строителният бранш има за задача да изпълни амбициозните цели, поставени от политиците, и да сведе до нула емисиите на CO2, генерирани по време на строителството, експлоатацията и разрушаването на сградите. С Carbon Control Schüco предлага модулна гама, състояща се от различни продукти и услуги по време на целия жизнен цикъл на сградата, с която може да се контролира декарбонизацията на прозорци, врати и фасади в зависимост от конкретния обект. 
 


 Източник: alukoenigstahl.bg


По този начин сградите остават устойчиви на бъдещето инвестиции, които могат да отговарят на законовите изисквания дори след 2030, 2045 и 2050 г. Това е така, защото "парниковият ефект през целия жизнен цикъл" на сградата ще бъде решаващ за дългосрочното запазване на стойността в бъдеще, което се изчислява със стойността на GWP - стойността на потенциала за глобално затопляне. Стойността на GWP е показана като стойност на CO2 (за еквивалент на CO2) и е резултат от взаимодействието на оперативните въглеродни емисии и въплътените въглеродни емисии. Експлоатационните въглеродни емисии възникват по време на експлоатацията на сградата, докато въплътените въглеродни емисии показват колко CO2 е вложен в използваните продукти. Общите емисии могат да бъдат намалени чрез използване на материали, щадящи ресурсите, интегрирани в сградата фотоволтаици, сградна автоматизация или сертифицирани продукти Cradle to Cradle.


Управлението на този процес и спазването на сложни разпоредби обаче е трудно за хората, които са заети в сферата на строителството. За проектантските и архитектурните бюра става все по-голямо предизвикателство да се ориентират в масата от изисквания и спецификации. Фирмите - производители на материали, от друга страна, се сблъскват с трудността да изпълнят изискванията за устойчивост, налагани по време на търговете, така че тяхната компания да остане конкурентоспособна и устойчива в бъдеще.


Контрол на CO2 по време на всички етапи от жизнения цикъл на сградата
С Carbon Control Schüco предлага модулна гама от продукти и услуги по време на жизнения цикъл на сградата, с които декарбонизацията на фасадата може да се контролира. Системата Carbon Control е структурирана по четирите жизнени фази на сградата: проектиране, строителство, експлоатация и деконструкция. В допълнение към продуктите и услугите от портфолиото на Schüco, предложението включва и специфични за проекта съвети от екип от CO2 консултанти, които подпомагат архитекти, проектанти и производители в активното минимизиране на въглеродния отпечатък на сградната обвивка.
 


  Източник: alukoenigstahl.bg•    Design to Decarb
Последващият въглероден отпечатък на една сграда се определя още на етапа на проектиране и планиране. Поради тази причина в концепцията на Schüco Carbon Control са заложени предложения и съпътстващи съвети към инвеститори, архитекти и специалисти по планиране в смисъла на един цялостен подход. Това е така, защото стойността на CO2e може да бъде сведена до минимум още на етапа на планиране чрез формата на сградата, избора на материали и повърхности, размерите на помещенията и използването на интелигентни строителни технологии. Ето защо по-късните етапи трябва да бъдат разгледани още в самото начало. Освен това чрез използването на сертифицирани по Cradle to Cradle системи Schüco гарантира безвредност и възможност за рециклиране на материалите.


•    Build to Decarb
Във фазата на строителството концепцията Schüco Carbon Control дава възможност на производителя активно да контролира CO2 отпечатъка на планирания елемент. Като софтуер за 3D изчисления SchüCal предлага подходящия инструмент за целенасочено планиране с непрекъснато изчисляване и показване на въглеродния отпечатък като стойност на CO2e. SchüCal също така позволява на потребителя да избере вариант на материала. Тук, освен стандартния алуминий, са налични и двата нови класа алуминий - Low Carbon (LC) и Ultra Low Carbon (ULC). Ефектът от използването на тези нови алуминиеви класове LC и ULC също може да бъде изчислен. Освен това Schüco непрекъснато оптимизира устойчивото управление на опаковките, като инсталира машини за рециклиране на материалите и по този начин намалява използването на ресурси. 
С Build to Decarb Schüco гарантира дългосрочната конкурентоспособност на своите партньори и ги придружава по пътя към производство с минимално съдържание на CO2.
 

•    Operate to Decarb
Schüco предлага продукти и услуги за високоефективна експлоатация на сградите с намалено съдържание на CO2, за да се постигне оптимален енергиен баланс. Като се започне от интелигентното управление на сградата, през високо топлоизолираните вградени елементи и се стигне до производството на енергия чрез интегрирани в сградата фотоволтаици. Schüco, подобно на много свои партньори, предлага следпродажбено обслужване, чрез което извършва поддръжка и модернизация. Това гарантира, че стойността на устройствата се запазва и тяхната функционалност се удължава.
 

•    Recycle to Decarb
Сертификатите Cradle to Cradle гарантират, че строителните продукти в сградите са основа за суровини на бъдещето. Тази концепция предвижда, че всички материали, използвани в сградата, могат да бъдат върнати в производствения цикъл като нов материал в края на експлоатационния им срок. По този начин системите, сертифицирани по Cradle to Cradle, отговарят на изискванията на кръговата икономика, на която политиците придават централно значение в европейската Зелена сделка за постигане на неутралност по отношение на климата. С повече от 60 сертифицирани алуминиеви системи Schüco е пионер в прилагането на принципа Cradle to Cradle в строителния сектор и по този начин допринася за дългосрочно спестяване на CO2 и опазване на ресурсите. Компанията се ангажира с екологосъобразното и ресурсоспестяващо повторно използване и рециклиране на алуминий от 1995 г. насам. Пластмасовите продукти на Schüco също дават своя принос към кръговата икономика и минимизирането на CO2. Това се потвърждава от етикета на продукта VinylPlus. Повече за концепцията Schüco Carbon Control можете да откриете във видеото или като се свържете с фирма Алукьонигщал ЕООД, лицензиран представител на бранда Schüco за България. 
 

 

Закони Нормативна база Коментари