Контрол на хидроизолации и хидроизолационни системи при покривите

От 6 октомври 2008 г. е в сила Наредба № 2 на МРРБ, свързана с проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
15.02.2009
Проф. д-р инж. Димитър Назърски
442
бетонна плоча, хидроизолации, топлоизолации, текущи ремонти, наредба №2 на МРРБ
Източник: Още за къщата

Проф. д-р инж. Димитър Назърски
Интервю на Дияна Кинова


От 6 октомври 2008 г. е в сила Наредба № 2 на МРРБ, свързана с проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. Тъй като покривът на сградите е един съществен елемент, който подлежи на хидроизолиране, в тези норми и в тази наредба е отделено доста място и са разгледани разновидностите на покривите - скатни, с наклон по-голям от 10% и плоски покриви, с наклон 2 до 10 %.

В наредбата се препоръчват материалите, типовете изолационни системи според различните видове материали, дават се изисквания по отношение на основата, върху която се изпълнява хидроизолацията при покриви от различен характер, както скатни, така и плоски. В частта по отношение контрола на качеството се дават изисквания към изпълнението и съответно към контролирането на всички тези компоненти, които са гаранция за високо качество и накрая в тези норми се дават конкретни указания как да бъде приеман даден вид изолационна система, като съответно това се отнася и за покриви.
В новата Наредба изисква ли се да има проекти за хидроизолационна система, преди да се пристъпи към хидроизолиране на покрив?
Точно това императивно е написано, че хидроизолационни системи на покриви, подземни части и съоръжения от типа на мостове, басейни, резервоари, естакади се изпълняват въз основа на проект, като в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обема и съдържанието на проектните работи е казано, че хидроизолационната система на покрива трябва да бъде фиксирана още на ниво идеен проект като вид материали и структура.

След това в техническия проект се разработват и детайлите, като основните детайли при покривите са – при плоските покриви са при борд, водоприемник, било, дилатационна фуга, а при скатните покриви това са детайлите, свързани с връзката на стрехата с улука, външно водоотвеждане, както и вертикални щрангове за отвеждане на водите.

При покривните изолационни системи, след като е готов техническият проект, фирмата изпълнител трябва да разработи работната част на проекта, т.нар. технологичен проект, който дава фирмените детайли, базирайки се на това, което е дадено в техническия проект, плюс подробно описание на технологията на изпълнение.

С наличието на проект в работна фаза се създават условия за контрол на качеството. Когато няма проект, надзорните фирми няма какво да контролират. Липсата на контрол и база за контрол предразполагат към парадоксални решения на хидроизолации на покриви, когато те са стигнали до самия майстор. В много случаи в надзорните фирми няма компетентни кадри и просто проформа подписват актовете за изпълнение на работата и след това всички проблеми са за сметка на собствениците на жилището.С новата Наредба гарантира ли се, че след приемането на всеки един обект, независимо дали обществен или частен, няма да има проблеми по-нататък при ползването?

Наредбата обхваща целия цикъл и изисква първо да има проект във всяка една от фазите на проектирането, включително и работен проект. В Наредбата е указано как надзорникът или надзорната фирма да контролират качеството на изпълнение на проекта. И в последната част на Наредбата са дадени изискванията, които трябва да има комисията, която приема изпълнената изолация – дали това, което е предвидено по проекта, е изпълнено качествено.

Същото беше и с Наредбата за топлоизолацията – сега почти няма сграда без топлоизолация.
При покрива топлоизолацията върви заедно с хидроизолацията. А за топлоизолацията е действащата Наредба №7. В момента една работна група сме се захванали да рационализираме нещата в Наредба №7, включително и да отидем към още по-голяма икономия на енергия при експлоатация на сградите, тъй като аз не разглеждам въпроса само за зимния сезон.

Вече в много сгради - офис сгради, шопинг центрове и жилищни сгради целогодишно работят климатични системи. В много случаи енергията, разходвана за климатизация, е много по-голяма от енергията за отопление през зимния сезон.

Във всеки случай топлоизолационната система при покривите е част от конструкцията на покрива и заедно с хидроизолационната система е всъщност покривната конструкция на сградата, независимо дали е скатен или плосък покрив.

Най-големите загуби са през тавана...
Да, те са от порядъка на 17 и 23 % - това са сериозни загуби, особено при еднокорабните сгради, при промишлени помещения и складове, също при емпорета, където има голям остъклен покрив, където покривът става една голяма площ на контактуване на въздуха със сградата и ако не е добра топлоизолацията има големи топлинни загуби.

Тази работна група включва ли юристи, или сте изцяло технически екип?
Юристи взимат участие на края, когато е необходима юридическа формулировка. Ние сме работили предимно като технически лица. Колеги архитекти, включително и наши колеги архитекти от УАСГ, казаха, че сме направили много сложно тази наредба, с много цифри, които посочват конкретните изисквания.

Но тези цифри са характеристики на материалите, които проектантите трябва да приемат априори, но трябва да ги залагат в проекта, за да може на фаза работен проект да се посочат на изпълнителя минималните показатели, което е гаранция за качество.

В момента от БАИС разработваме Ръководство за проектиране на изолационни системи за покриви, подземни части и съоръжения, което е насочено към колегите проектанти – то ще съдържа много детайли и принципни положения, като архитектът трябва да го адаптира в зависимост от особеностите на конкретния покрив, сградата, нейното изложение и т.н.
Значи ли това, че всяка хидроизолация е правилна, ако е направена по предписанията на Наредбата?
Всяка изолационна система, която почива на определени принципи, заложени в Наредбата за проектиране, което означава избор на материали, слоеве и изисквания към основата, климатични условия по време на изпълнението, приемане на качеството, комплексно - една такава изолационна система би трябвало да създаде абсолютни предпоставки за надеждна експлоатационна работа без проблеми по време на експлоатацията и дълготрайност, което означава експлоатационен период над 15 години.

При текущи ремонти трябва ли да се спазва Наредбата?
При текущи ремонти не – това присъства като казус в Наредбата, ще присъства и в ръководството. Най-напред се прави оценка на състоянието на хидроизолационната система, след което, базирайки се на Наредбата, се прави една нова или допълнителна хидроизолационна система, която може да бъде и на друг принцип.

Ще ви дам пример – подобно нещо сме реализирали. Плосък покрив, хидроизолация с битумни мушами, производствена сграда, метална конструкция, много деформативна, което означава, че в хидроизолацията на този покрив е „генетично” заложено намалена дълготрайност, тъй като от големите еластични деформации на конструкцията през зимния сезон се получават пукнатини в битумните мушами, които са много крехки – при 0 º С.

При ремонтните работи ние сменихме хидроизолационните материали - вместо с листови битумни материали - фолио от изкуствен каучук от типа на ЕPDM, мембрана с дебелина 1.12 мм, с еластични деформации до 800%, при което ремонтните работи започнаха в средата на декември и приключиха в средата на февруари – снегът се изриваше от покрива и след това се полагаше тази система. Тази система работи вече 6-7 години без проблеми по време на експлоатацията.

ЕPDM има много предимства, но има един голям недостатък - може лесно да се наруши неговата цялост?
Да, на този покрив имахме такива случаи, където тенекеджийските работи, които се изпълняваха след изолацията, доведоха до перфорации. За нас това беше основно притеснение, когато проектирахме. В нашата лаборатория сме правили много експерименти – перфорирането на тази мушама е трудно.

Само когато е срязана от ламарина с остър ъгъл, може да се пробие. Дамски токчета, камъчета и песъчинки не могат да перфорират мушамата. Когато се изпълни както трябва, тази изолация означава абсолютно гарантирана водоплътност във всички зони. Това се прави от фирми, в които работниците минават предварително курсове и се специализират за работа с този материал. Има фирми, които работят перфектно вече осем години.

При реконструкции трябва да се спазват инструкциите в Наредбата. При реконструкции няма надзорни фирми, но аз съветвам гражданите да изискват от тези, които ще правят ремонта, да изготвят и представят проект. За консултации гражданите могат да се обръщат към нашата асоциация по изолации или към Катедрата по материали и изолации към университета – и от двете звена могат да получат компетентна консултация, и то безкористно. Когато става дума за консултация, въобще не говорим за заплащане!
 


В момента е студена снежна зима. Как са отразени температурните изисквания в Наредбата?
Това много точно е отразено. За всички видове изолационни работи са дадени изисквания по отношение на температурата. Изпълнението на изолационните работи и качеството им е сериозно свързано с атмосферните условия и ако ние забравим, че трябва да се съобразяваме с атмосферните условия, след това ще възникнат много проблеми.

Има изисквания по отношение на наличието на влага, по отношение на температури по-ниски от минус 5 º С, изисквания за влажността на основата, върху която се изпълняват листови или мазани изолации. Има и забранителен режим – не се изпълняват изолационни работи при определени климатични условия. В глава 3, „Изисквания към изпълнението, контрола и приемането на хидроизолации и хидроизолационни системи”. За всеки един вид изолационна система са посочени условията, при които трябва да се изпълнява. Така че в наредбата има доста ограничителни условия.

Можем ли да бъдем по-спокойни – че няма да има драстични проблеми при наличието на тази Наредба?
Тази наредба трябва да бъде добре проучена, да бъдат запознати колегите от надзорните фирми, които се занимават с контрола на качеството на хидроизолационните системи на покриви, подземни части и съоръжения, хидроизолации на тунели, мостове и т.н. Когато надзорника има наредбата като база за условията на изпълнение няма никакъв проблем той да бъде фактора, който да изисква качество.

По отношение на градивни тела - има ли изисквания или наредби за дебелината на всеки един от тези градивни елементи - тухли, термотухли, газобетон, термокофражи, кофражи, в зависимост от сградата и нейното предназначение?
Всички тези градивни елементи или системи за топлоизолиране - ограждащи елементи на сгради, са свързани с Наредба № 7 за икономия на енергия и енергоикономичност при проектиране на сгради. А там тези изисквания, тези характеристики като коефициент на топлопроводност, дифузионен коефициент на паропроницаемост са дадени на ниво материал, но не са дадени за отделните изделия.

Вече има един по-богат избор на градивни тела. Всички познават много добре известните тухли четворки с надлъжни кухини, които обаче не са особено препоръчителни за фасадни стени. В последните две години фирма “Винербергер” започна производството у нас на градивни тела на база порокерам с доста надлъжни кухини, които гарантират много добра топлоизолационна способност и са добра алтернатива в областта на керамичните градивни тела.

У нас има две фабрики на фирма “Ксела”, където има производство на газобетон - клас 500 и 600, който има един сериозен пазарен дял – не по-малко от 30-35 % на пазара за градивни тела у нас. Но нямаме едно добро тухларско производство. След това на пазара у нас започнаха да се появяват градивни тела – през нашата лаборатория са минали от типа на стиропор бетон – свързващото вещество е цимент, а пълнителят е гранули от стиропор. Няколко български фирми го произвеждат, така че това също е алтернатива.

Това е производство, започнало миналата година, и продукцията се изкупува бързо, доколкото имам информация от тях. Има градивни тела на база пенобетони, но техният пазарен дял е малък, тъй като производителите не са стигнали до мощности със значим капацитет.

В проблема за топлоизолирането на фасадните стени не може да не обърнем внимание и на тези системи, които навлизат у нас, т.нар. термоблокове, където оставащият кофраж е от плоскости от пенополистирол ЕPS и между тях се изливат бетонните стени. В зависимост от различните системи двата слоя отвътре и отвън правят една интегрална топлоизолация като дебелина 6 + 6 или 6.5 + 6.5 , 12-13 см, което е изключително добър показател от гледна точка на действащите в момента норми за проектиране.

Те са бързи и лесни за изпълнение, но има проблем, когато става въпрос за пълзящия кофраж. Т.е., не може да се местят стени, защото всички стени са носещи.
Да, това е едно, и второ, изпълнението на тези системи затруднява армировъчните работи, защото между отделните платна има спойки, които не могат да бъдат избегнати, а когато има заварени мрежи при шайби например, това е проблем. Но те са добър изолационен елемент. В момента има действащи фабрики на DMG.

Ако някой иска да си построи къща, всеки има някакви обективни и субективни убеждения, че трябва да си направи къщата от газобетон или тухли. Как човек да направи избор за своята къща – баланс, стена, качество, ефективност?
Не е лесно да се отговори еднозначно, защото всяка една изолационна система има своите предимства, както и недостатъци. Но ако се погледне глобално - добрите практики, например в Германия, Австрия, скандинавските страни и Франция, около 60% от ограждащите конструкции се изпълняват от керамични блокове с порокерам и дебелина на стените 30-35см.

В тези страни пазарният дял на газобетоните е около 12-15%. Новите системи навлизат в последните години – имат вече един пазарен дял около 8-12%. Така че, въпросът за мен е технико-икономически. Трябва да се направи оценка на всяка една система, при равни други условия как може с нея да се осигурят нормативните изисквания.

Оттам нататък за мен вече е въпрос на цена с кой от материалите постигам най-добър икономически ефект. И второ, дали при експлоатацията на сградата не се създават някакви условия с използването на определена система да се правят чести ремонти и обратно, когато е изпълнена тази система, да не се мисли повече за топлоизолация. Когато използваме специални термокофражи или термоблокове, което е усилена топлоизолация, и тя е бонус.

Но това е по-висока себестойност на продукта...
Да, висока себестойност, но се плаща еднократно за нея , а след това всяка година се печели – при покачващите се цени на енергията тази инвестиция се изплаща в рамките на около 6 години, след което се спестява от нея.

При избора определяща ще е бързината на строежа – например една сглобяема конструкция - вата, гипсокартон и дървена конструкция или къща с масивни трупи като системите на Хонка например - с тях пестим време, почти година от строежа в сравнение с традиционен строеж с бетонна конструкция. Има и граждани, които предпочитат тухли, термотухли и други.

Не мога да дам универсална рецепта, която гражданинът да ползва без допълнителна консултация, тъй като това може винаги да доведе до грешни стъпки. В случаите, когато има архитектурно решение на една сграда, блок с апартаменти или обществена сграда –офис или търговски център, би трябвало инвеститорът да се консултира със специалисти. Не е добре да се насочва инвеститорът към един точно определен тип система.

Трябва да се спре на две системи, след което да прецени дали да направи икономия на енергия и оттам на средства, или да прави по-чести ремонти, като следствие от по-малката инвестиция. Това всеки го решава за себе си, в зависимост от собствените си разбирания, възможности и потребности.

Някои хора разбират под екологична къща – сламена къща и наистина строят такива. Но от гледна точка на пожаробезопасност, това е ненадеждно.
Да, в това няма нищо лошо - нашите деди са отраснали в такива къщи. Има препарати, с които може до голяма степен да се забави запалването, но когато стигне температура от 260 ºС, тези целулозни материали преминават в газообразно състояние и газовете горят. Със забавянето се печели около 15-20 минути, което е евакуационно време, достатъчно да се напусне сградата, като тези сгради са обикновено едно или двуетажни.

Бъдещето е на нискоенергийните сгради и този век е век на алтернативните източници на енергия. Може ли да посъветваме гражданите да строят нискоенергийни къщи и да не пестят от това.
Да, ние всички знаем, че нискоенергийната къща е сграда с ниски експлоатационни разходи– климатизация, отопление, вентилация. Нискоенергийната къща до известна степен изолира индивида от околната среда. В този смисъл, доколкото съм запознат с нещата, в страни като Франция, Германия, Австрия са по-склонни да говорят за нискоенергийната къща, а не за пасивната.

При нискоенергийната къща човекът е в контакт с околната среда. И пак благодарение на доброто топлоизолиране на всички видове ограждащи елементи: стени, подове над неотопляеми помещения и подове на терена, и особено дограмата, са с една действително добра топлоизолационна способност.

Искам да дам пример - сега, работейки върху Наредба №7 за нормите при проектиране на топлоизолации, искахме да намалим коефициента на топлопреминаване на прозорците и на вратите, които излизат на фасадите в остъклени части – там е дадено 2, ние искахме да бъде 1.7, дори 1.5. За целта контактувахме с Асоциацията на производителите на дограма и след разговор те изложиха много обективни причини, поради които това е невъзможно.

Казаха - заложете го 1.7, ще се изпълнява 2 и на практика на хората, които влизат в апартаментите, ще им бъде студено при тези нормирани показатели, които вие сте посочили, поради което те ще увеличават количеството отопление, защото ще има големи топлинни загуби.

В този смисъл, когато има предпоставки, всичко, което е свързано с топлоизолирането на всички ограждащи елементи във всичките им разновидности, нискоенергийната къща според мен е по-човешката алтернатива, защото когато икономията на енергия стане самоцел, а човекът е изолиран от околната среда, не е по-добър вариант. Това е моя философия, която осмислих, след като видях какво се прави в споменатите европейски страни.

Тук, в България, ние сме още много далече от нискоенергийните къщи. Стъпка по стъпка с действащите норми, с корекции на действащите норми – ние имаме договорка с министерството на базата на нормите да издадем едно ръководство за проектиране на топлоизолации на сгради в двете части : строително-физическата, която се отнася към архитекти и строителни инженери и топлотехническата, където много подробно ще бъдат дадени методите за проектиране и изискванията и когато се разработва проектът, той ще бъде много по-детайлен, отколкото това, което сега се прави.

Автор: Проф. д-р инж. Димитър Назърски
TEAK & DECKING OIL - за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки

Смес от натурални масла и специални добавки за обработка и защита на дървени градински мебели, палуби и парапети на лодки. Прониква в дървото и го предпазва от влага и вода, за външна и вътрешна употреба. Подходящ за обработка и защита на дървени мебели.

http://www.miptrade.com/produkti/boi-berling.html
КлиВенТо

Официален представител на европейски производители на отоплителна и климатична техника.

http://klivento.net
Мебеле ЕООД

Професионално почистване на мека мебел в София и страната

https://mebele.bg
Чех-Пласт

Прозорци и врати за пасивни и нискоенергийни сгради.

http://chehplast.com
PIATRAONLINE

Първият възхитителен онлайн-магазин за ЕСТЕСТВЕН КАМЪК в България - мрамор, травертин, гранит, варовик и др. Генерираме вдъхновение за Вашия интериор и екстериор!

http://piatraonline.bg/
СИНХРОН-С ООД

Решения за противопожарна защита и сигурност.

http://synchron-s.com
Пусни своята реклама
Закони Нормативна база Коментари