Коминът в сградите - аорта за нормалния живот на сградата.

Предмет на тази статия е да разгледа предназначението и работата на комините в сградите, най-вече в жилищните сгради.
14.05.2013
инж. Ангелина Маламска, ОВК проектант .
1465
къща, покрив, коминни системи, комини, тяга
Коминът в сградите - аорта за нормалния живот на сградата.
Източник: Интернет

В енциклопедиите комините се определят като „структура за извеждане в атмосферата на горещи газове и дим от печки, фурни, камини и бойлери. Комините намират приложение при сгради, кораби и парни локомотиви”. 


Коминът в сградите е жизнено важно „съоръжение”, то е като аорта за нормалния живот на сградата. Не напразно в българския фолклор съществува поговорката „Майсторът му сложи шапката в комина”, като застраховка за уреждане на взаимотношенията с работодателя. „Шапката в комина” спира живота на жилището и нарушава конфорта му, ето защо е от значение да познаваме възможностите на комините, както и проблемите, които биха възпрепятствали тяхното правилно действие. 


Kоминът е предназначен: 


 • да създава тяга в системата;
 • да отвежда мръсния въздух и димните газове;
 • да осигури разсейване в атмосферата на вредните вещества.


Работата на комина е резултат от разликата в температурата на отвеждания и тази на външния въздух. Димните газове в комина са с по-малко обемно тегло от това на външния студен въздух, така че налягането в топлия комин е по-малко от налягането на външния въздух. Тази разлика в наляганията създава тягата. При по-топъл и по-висок комин тягата е по-добра и рискът от кондензация е по-малък. И отлично изпълнен комин би могъл да работи лошо при горещо и тихо време.


Тягата на комина е в зависимост от:


 • размерите (сечението) на комина;
 • височината на комина;
 • разликата между температурите на огнището в горивното устройство и външния въздух. 

 


За по-добра тяга допринасят няколко фактора:


 • коминът трябва да е прав - без чупки и наклони,
 • вътрешните стени на комина да са максимално гладки,
 • да не се променя сечението,
 • да се предпази коминът от охлаждане.

 


Комините работят със следните видове тяга:


 • естествена,
 • принудителна с димосмукателен вентилатор,
 • уравновесена (принудителна с димосмукаткелен вентилатор въздухонагнетателен вентилатор) 
 • принудителна с използване на въздухонагнетателно устройство без димосмукателен вентилатор.

 


Определянето на вида на тягата обикновено се базира на мощността на горивното устройство (котел, камина, печка). За отвеждане на съпътстващите горенето газове при котли с по-малка мощност се разчита предимно на естествена и принудителна тяга с димосмукателен вентилатор. 


Комините се изпълняват от най-различни строителни материали, включително керамични изделия, бетон, въглеродна стомана, неръждаема стомана. Те могат да бъдат направени от тухли и зидария или метал, и могат да бъдат свързани с котли, камини, пещи или печки. Независимо от материала, важното е комина който се използва да бъде построен правилно.


В жилищните сгради, освен за отвеждане на димните газове от горивните инсталации, комините служат и за вентилиране на вътрешни помещения без прозорци, най-често се използват за отдушници на вътрешни санитарни възли. В случите, когато се използва общ комин и за отдушник, минаващ през всички етажи и обслужващ всички апартаменти, свързването към него става не директно, а на по-високо ниво над самия етаж. Изключение прави само последния етаж, при който пушека се отвежда директно към комина на покрива. 


Пушекът е загрят въздух, който е по-лек от студения въздух и създава тяга нагоре. Движейки се нагоре по общия комин пушекът осигурява добра тяга за всеки от етажите. За всеки етаж за разстоянието от розетката на етажа до мястото, където пушека се влива в общия комин, се създава тяга, която е достатъчна да не позволява обратно връщане на пушека, който се движи по общия комин, към по-долу разположения етаж. Няма проблем да се свърже аспиратор към комина на етажа. Не е редно да се включва аспиратор директно към общия комин.


Недопустимо е да се свързва аспиратор към отдушника за санитарните помещения - баните (тоалетните).


Предназначението на отдушниците е да се осигури естествена вентилация на помещенията, за отвеждане на парата от банята. Естествената вентилация е с малък дебит. Отдушниците на баните и тоалетните обикновено са с по-малко сечение отколкото на комина. В отдушника може да се монтира вентилатор за подобряване на естествената вентилация. Това ще доведе до по-бързо отвеждане на парата. Дебитът на такъв вентилатор не трябва да е много голям. Когато се включи мощен аспиратор в отдушника дебитът на нагнетявания въздух е голям и естествената тяга на отдушника не може да насочи потока само нагоре и част от потока тръгва надолу по отдушника. Повишеното налягане в отдушника довежда до това, че потока излиза през вентилационните отвори, както на горните, така и на долните етажи и съответно миризмите от готвене навлизат в баните (тоалетните) на съседите. В някои от панелните блокове, при които се е предполагало отопление само с парно, няма комини, а само отдушници. В тези случаи аспираторите не бива да се включват към отдушниците, а би трябвало да се извеждат направо навън през стената. Всички комини имат ревизионни отвори в мазетата или в подходящи помещения, които се ползват при почистване на комините за изнасяне на саждите и други замърсявания. 


Независимо от конкретното си предназначение, коминът е неразделна част от топлотехническите системи и задължително се съобразява с източника на газове и природата на използваните горива. Съвместимостта между горивната инсталация и коминната система е гаранция за сигурност, безопасност, дълготрайно функциониране и уют на дома и съответната сграда. Горивните инсталации емитират в атмосферата твърди частици и вредни газове, чийто количества зависят от природата на изгаряните горива, съоръженията в които се извършва горивния процес и условията, при които той протича. Изчисляване височината на комина, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата се извършва по Методика PLUME, утвърдена от МОС, МЗ и МРРБ (БСА бр. 7/8 от 1998 г.). Твърдите горива – различните видове въглища и дърва при горенето емитират пепел, катрани и сажди. Течните горива – нефтопродуктите, практически не съдържат пепел, емитираните димни газове съдържат предимно серен диоксид, който взаимодества с водните пари и образува силно корозионната сярна киселина. При газовите горива количеството на емитираните замърсители е минимално – незначителни количества азотни окиси.


От гледна точка на атмосферното замърсяване характеристиката на комините трябва да бъде такава, че да осигурява добра тяга. При добра тяга на комина, в огнището се въвежда необходимото количество въздух за правилно протичане на горивния процес, като по този начин се избягва образуването на някои атмосферни замърсители - неизгорели частици, сажди и др. Добрата тяга на комина дава възможност димните газове и респективно съдържащите се в тях вредни вещества да се изхвърлят на високо, което осигурява тяхното добро разпръскване и разреждане в атмосферния въздух. Естествената тяга на комина е в зависимост от температурата и дебита на димните газове, и от външните атмосферни условия. Например ако температурата на атмосферния въздух се повишава, тягата се намалява. Изходът на комина трябва да бъде свободен. За тази цел трябва да се предвиди достатъчното му издигане над покривната конструкция. Разположението и височината на комина спрямо билото на покрива е регламентирано в стандарта БДС EN 13216-1. При комунално-битовите източници тази височина трябва да бъде най-малко 0.5 м спрямо билото на сградата.


Всички комини задължително трябва да завършват с шапка за предпазване от дъжд и вятър.


Без значение от вида на използваното гориво, изгорелите газове съдържат значително количество пари. Комини без топлоизолация могат да се разрушат поради кондензата на парите по студените стени на комина, независимо от външните въздействия. Топлоизолацията на комина предпазва от изтичане на изгорели газове, вредни за здравето; предотвратява опасност от пожари със значителни материални щети;  подобрява ефективността на топлоизточника и предпазва увреждането на комина и на стените, с последващи скъпи ремонти.


 


Комините се проектират и изпълняват от най-различни строителни материали – тухлена зидария, стоманобетон, керамични и бетонови блокчета, метални – от въглеродна стомана, от неръждаема стомана. Няма нормативни изисквания, които да регламентират точно какъв материал да се използва за направата на комините. 


Определянето на най-добрия материал за комин изисква подробно обследване на обслужваните от комина уреди - печки, камини, котли и др., видовете употребявани горива и необходимите технически параметри, които се изискват за всеки топлоизточик конкретно. Използваните материали за комини са в зависимост и от предназначението на съответната сграда и нейните функции.


Най-често срещаният материал за комин е тухлена зидария или стоманобетонова конструкция. Сглобяемите комини от керамиични или бетонови блокчета, или от метални конструкции също са предпочитани от повечето предприемачи и инвеститори.


Всеки вид материал за комин има своите предимства и недостатъци. Зиданите комини са по-красиви, но изработката им е по-трудоемка и бавна, а експлоатацията им може да бъде компроментирана от некачествено изпълнение. 


Комините, изработени от керамични или бетонови тела, или от метални тръби са по-лесни за монтаж. Керамичните и бетонови тела са изделия с високо качество, с много добри якостни характеристики, съответно много добра топло-, влаго- и киселиноустойчивост. Формите и напречните сечения на коминните тела създават условия за лесен монтаж, а така също и за бързото и безпрепятствено отвеждане на димните газове и водните пари.


Използването на неподходящи материали за изграждането на комините може да доведе до неефективно функциониране на топлинния източник, до опасност от изтичане на изгорели газове, вредни за здравето на човек. Вероятността за възникване на пожар при такива комини е много голяма, както и материалните щети, които може да нанесе. Комините изработени от неподходящи материали, могат бързо да се повредят, а последващите ремонти са по-сложни и неефикасни.


 

Автор: инж. Ангелина Маламска, ОВК проектант .
Закони Нормативна база Коментари