Качество на жилище, строено с екологични материали

Kакво прави една къща пасивна? Защо да използваме екологични материали? Какво е „зелена сграда“, „зелен дом“, „устойчива къща“?
14.11.2017
арх. Мирослава Цанева-Димитрова
1234
екология, енергийна ефективнос, пасивни сгради, зелени сгради, нулево енерг. сгради
"Зелен дом" в Хихон. Покривът е голяма тераса, сливаща се с природата.
Източник: www.sio2arch.com

В тази статия ще се обясни какво прави една къща пасивна, защо да използваме екологични материали и техните характеристики, както и нейната инвестиция. Ще стане ясно какво е „зелена сграда“, „зелен дом“, „устойчива къща“ и др., ще говорим за видове и различни класификации на тези къщи. Екологичните иновации получават все по-широка популярност през последните години, включително и от гледна точка на фирмената конкурентоспособност, екоиновации и всичко това благодарение на характеристиките и качеството на материалите. Самите те представляват реализирани новости, допринасящи за опазването на околната среда и същевременно насочени към по-ефективното и/или по-ефикасното използване на ресурсите. От водещо значение тук, както за производството, така и при потреблението са разкриването на иновативни решения за използването на възобновяема енергия, неутрализиране на вредното въздействие върху околната среда и подобряване на показателите на околната среда. На снимката пасивната и екологична къща Eco Arch се вижда  една от екологичните особености на този дом - аркаобразния покрив на къщата. Той е покрит от хиляди малки керамични плочки. Керамичният покрив вече позволява на къщата да бъде добре изолирана, но за друг слой изолация, архитектът е  решил да покрие покрива с пръст и чакъл, така че тревата и цветята да растат, постигайки ефекта "зелен покрив ".


Екоиновациите могат да се появяват в различни видове класификации. Диференцирани според обекта на реализация, те могат да бъдат продуктови екоиновации под формата на: зелен дом или устойчив дом; устойчива къща; зелена сграда и респективно устойчива сграда; еко-сграда или био-сграда. Това са сгради или къщи, съчетаващи ниски енергийни и отпадъчни характеристики, екологосъобразна материалоемкост и рециклируемост, може и интериорни и/или екстериорни композиции от органични елементи на флората и/или фауната, например залесени и/или затревени тераси/балкони и покрив и др. 

"Зелен дом" е двуфамилна къща в Хихон. В този  пример за „зелен дом“  функионалната идея е превръщането на покрива в голяма тераса, свързана с природата. Архитектът определя тази къща, като "безкрайна равнина". В днешно време се използват стандарти и за сертифициране на зелените  и устойчивите сгради, като енергийно-ефективни сгради.Различните видове са:
- пасивна сграда, респективно пасивна къща, включително нулевоенергийна  къща
- нискоенергийна къща
- икономична къща

 


Под така наречената „пасивна сграда“ се разбира тази, която отговаря на съответните нормативни изисквания по стандарт, отнасящи се до годишното потребление на сградата за всички нужди и въздухопроницаемостта на сградата.


Критерии на пасивната къща (според Passivhaus Institut)
- Специфична нужда от енергия за отопление max. 15 kWh/m² годишно
- Специфична необходима първична енергия за отопление, охлаждане, PTV, електрическа енергия за всички домашни уреди - max. 120kWh/m² годишно
-  Топлинно натоварване - max. 10 W/m² 
- Въздухопроницаемост при n50 – max. 0,6/h (брой изменения на въздуха)
- Комфорт през зимата – работна температура ≥ 20°С


Основни принципи на пасивната къща:
Проектиране
Основни принципи, които трябва да се спазват при проектирането:
-   компактна форма на сградата
- южна ориентация на сградата (ако е възможно, но не е задължително)
-    избягване на термомостовете

Отлична въздухонепроницаемост
В пасивната къща е необходимо да се постигне висока степен на уплътнение на стени и тавани, за да се избегне „изтичането“ на въздух през отвори в конструкцията, което може да доведе до конденз, загуба на топлина и до структурни повреди в конструкцията. Доброто уплътнение изисква внимателно проектиране и извършване на работите. Въздухонепропускливият слой може да бъде вътрешна шпакловка, уплътняващо фолио, плочи на базата на дърво...


Специфичното за „пасивните сгради“ е, че се използва максимално архитектурния дизайн и изолацията. Те се отопляват или охлаждат сами, без помоща на активни електрически охладителни или отоплителни системи, заради което те постигат изключително ниска обща енергийна потребност. Концепцията за т. нар. „пасивни сгради“ са възникнали в края на 80-те години на 20 век.


- фотоволтаични покривни и фасадни системи, включително и внедряването на слънчеви(фотоволтаични) керемиди;
- локални пречиствателни станции и др.


Комфортна вентилация
В пасивната къща системата на комфортна вентилация играе ключова роля, защото осигурява чист въздух, без прах, премахва влажността и мириса, които могат да се появят във външния въздух. Естествената вентилация през прозорците също така е позволена, но трябва да се има предвид, че в този случай топлинните загуби са по-големи.
Комфортната вентилация с рекуперация (връщане на топлината) намалява топлинните загуби чрез вентилацията.


Обновяеми източници на енергия
Слънцето е най-големият източник на обновяема енергия и тази енергия може да се използва с помощта на два вида слънчеви колектори:
1. Колектори, които превръщат слънчевата енергия в електрическа (фотоволтаична конверсия)
2. Колектори, които я превръщат в топлинна енергия (топлинна конверсия). В зависимост от положението на обекта е възможно да се използват и двата вида, но трябва да се води сметка кой е най-подходящият, както и кое е точното му предназначение. С развитието на новите технологии и понижението на цените на соларните колектори, те стават все по-популярни и се превръщат в една бързо изплащаща се инвестиция, за който и да било обект.


Инвестиция, която се изплаща!
Примери от практиката показват, че разходите за изграждането на пасивна сграда не трябва да бъдат по-големи от разходите за изграждане на конвенционална сграда. Първоначалната инвестиция в пасивна сграда е по-висока с около 15% от инвестицията в конвенционална сграда, но ако вземем под внимание и комуналните разходи, вече в осмата година цените в инвестициите се уеднаквяват. И след това през цялото време живеем в комфортна пасивна къща и пестим.


Като технологични екоиновации, могат да бъдат посочени:
- зелено строителство (устойчиво строителство).
В по-широк план, под “ устойчиво/зелено строителство“ следва да се разбира добиването, производството и използването на строителни ресурси чрез системи, щадящи природата, които  да обуславят висока степен на ефективност и екологичност в процесите на проучване и изграждане, при установяване на връзката на строителния обект с околната среда.
системи за енергийно-ефективно строителство
пътни еко-енергийни системи
- нови технологии за производство на строителни материали от рециклирани строителни и други отпадъци


В наши дни за използването на материалите в строителството се пада повече от 50% от потреблението на ресурси и 20% от емисиите на CO2. Транспортирането на строителни материали представлява 30% от всички транспортирани товари по целия свят. Въздействията върху околната среда в резултат на добива, преработката и транспорта предствляват едни от основните фактори, които допринасят за:
- Емисиите на парниковите газове
- Емисиите на токсични вещества
- Разрушаване на местообитанита
- Унищожаването на природни и географски дадености
- Изчерпването на ресурси

Трябва да се поеме отговорност за околната среда и за въздействието върху здравето на обитателите на сградата и всичко това е свързано със спецификацията и използването на характеристиките на материалите, както и тяхното добиване и транспортиране.

Автор: арх. Мирослава Цанева-Димитрова
Закони Нормативна база Коментари