Какво е нискоенергийна сграда и как да я построим?

В практиката битуват различни определения за обозначаване на сгради с висока степен на енергийна ефективност. Такива са например определенията “енергийно ефективни”, “нискоенергийни”, “пасивни” сгради и др. Правилно е да се приеме, че всяка сграда, която отговаря на изискванията на съвременните норми за енергийна ефективност, е енергийноефективна сграда.
15.04.2007
ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност
215
ЕнЕфект, Пасивната Къща, енергийна ефективност


Статията е подготвена от специалисти от ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност, както следва:
Д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор
Инж. Петър Камбуров, зам. Директор   
Икон. Павел Манчев, управител на ЕнЕфект Консулт ООД 
Икон. Димитър Дуков, зам. - директор на Фонда за енергийна ефективност


В практиката битуват различни определения за обозначаване на сгради с висока степен на енергийна ефективност. Такива са например определенията “енергийно ефективни”, “нискоенергийни”, “пасивни” сгради и др. Правилно е да се приеме, че всяка сграда, която отговаря на изискванията на съвременните норми за енергийна ефективност, е енергийноефективна сграда. Същевременно собствениците, проектантите и строителите често се стремят към енергийни показатели, които надвишават сегашните изисквания на нормите. На такива сгради по-добре съответства определението”нискоенерийни”. Ако в една сграда е постигната много висока степен на енергийна ефективност, за нейната експлоатация може да се изразходват минимални и дори пренебрежими количества енергия. За такава сграда можем да използваме определението “пасивна” сграда. В международната практика най-добрите образци от този вид често се определят като “сгради с нулева енергия” (0-energy buildings). През последните 20 години изискванията към енергийните характеристики на сградите в България неколкократно бяха повишавани. Последните промени в тези изисквания се осъществиха в началото на новото хилядолетие, когато бяха приети новият Закон за енергийната ефективност и свързаните с него подзаконови актове. Действащите сега правила и норми за проектиране и строителство на сгради у нас съответстват на европейските директиви и практики и се описват в Наредба № 18, издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 12.11.2004 г. Енергийната ефективност на сградата зависи от много фактори. Повечето от тях произтичат от качествата на първоначалния проект на сградата. Това се отнася както за сградите, които се проектират и изграждат изцяло наново, така и за съществуващите сгради, които се прустройват, за да се повиши енергийната им ефективност. И в двата случая новото строителство или преустройството трябва да се извършват на основата на професионално разработени качествени проекти.


ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕ
Качествен проект може да се разработи само на основата на добре съставено здание за проектиране. С него трябва да се даде предварителен отговор на въпроси, без които не е възможно да се изготви качествен проект.


Сред тях са например въпросите:

 • къде ще е разположена сградата и в какъв архитектурно-градоустройствен ансамбъл ще участва;
  има ли ограничения от съществуващи съседни сгради и от очаквани промени в бъдеще около сградата;
 • какви са степента на изграденост и капацитетът на съществуващите инфраструкурни мрежи
  (електроснабдяване, газификация, водоснабдяване, канализация и т.н.) сега и в перспектива;
 • какви са геоложките и хидрогеоложките характеристики на конкретния и на околните терени и тези в региона;
  какви са по-главните микроклиматични характеристики – чистота на въздуха, температурни промени, вятър, слънцегреене, залесяване, валежи, подземни и повърхностни води и др.;
 • какво ще е основното предназначение на сградата сега и в бъдеще;
  как тя ще се използва в различните периоди на денонощието, месеца и годината;
  колко различни ползватели се очаква да обитават тази сграда сега и в бъдеще;
  колко души общо ще я използват и какъв ще е социалният им статус;
 • какви инвестиции ще се вложат, необходим ли е банков кредит,
  отчитат ли са тенденциите за покачване на цените на различните горива и енергия, инфлацията и лихвените проценти в близките 5-10 години;
 • как ще се осъществява сервизната поддръжка на инсталациите в сградата.


Макар и да са добре известни, тези въпроси често се подценяват, а отговорите им понякога са формални или не се отчитат достатъчно сериозно при проектирането. 

 


АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ
Енергийните качества на сградата в значителна степен се предопределят от архитектурно-градоустройственото решение. Ориентацията и зонирането на помещения, хоризонталните и вертикалните връзки между пространствата, наличието на междинни пространства и помещения между вътрешността и околната среда, начините на проветряване, коминният ефект при многоетажните сгради са само част от инструментите, които в ръцете на опитен архитект могат да предопределят съществени различия в разходите на енергия за отопление, вентилация или климатизация. В планинска къща, в която се влиза направо в основните жилищни помещения, при всяко отваряне на входната врата през зимата във вътрешността ще прониква студен въздух и това ще увеличава разхода на гориво за отопление. В обществена сграда с преоразмерени и обилно остъклени общи пространства разходите за отопление през зимата и за охлаждане през лятото може да се окажат непосилни за стопаните и неприемливи от гледна точка на околната среда.

Изборът на проектанти, които добре познават принципите на енергийната ефективност в сградите, е много важен за крайния резултат. Първоначалният архитектурен проект и съпровождащите го проекти за отопление, вентилация, осветление може да създадат предпоставки за значителни икономии, но същевременно могат и да направят неизбежен преразходът на горива и енергия през целия живот на сградата. По-късното преустройство на една вече съществуваща сграда, допълнителното полагане на изолации или други технически решения за повишаване на енергийната ефективност, могат само да компенсират част от слабостите на първоначалния проект, но само в редки случаи могат да доведат до убедителни решения. Все пак, в някои случаи незначителни вътрешни преустройства на пространствата и частични подобрения на сградната обвивка могат съществено да намалят нуждата от горива и енергия, което за съжаление обикновено се пренебрегва при енергийните обследвания и следващите ги преустройства на съществуващите сгради.

ПЛАНИРАНЕ НА СГРАДНИТЕ СИСТЕМИ
За да изградим нискоенергийна сграда, трябва да отделим достатъчно време за предварително планиране на сградните инженерни системи за отопление, вентилация, климатизация и осветление. За тази цел би трябвало да се съобразим с няколко основни препоръки:

 • да потърсим професионален съвет от независим лицензиран експерт по топлотехника и осветителна техника, с което ще спестим много излишни разходи и главоболия в бъдеще;
 • да не се влияем от примера на съседите или от внушенията на търговците-доставчици на съоръжения и материали, защото всяка сграда и инсталация са уникални;
 • да не пристъпваме незабавно към детайлно проектиране и изграждане на инсталациите, преди да сме изготвили предварително технико-икономическо проучване и зада- ние за проектиране.

Никога не трябва да забравяме, че за да пестим дълго време енергия в бъдеще, трябва да сме готови да похарчим пари сега.
Обикновено евтината енергия се добива от скъпи съоръжения (например термопомпи) и обратно, скъпа енергия се произвежда от евтини съоръжения (електронагревателни уреди). Ето защо „евтиното” в краткосрочен план често се оказва скъпо в дългосрочна перспектива.
 

СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
Много важно е правилно да се избере горивото, с което ще се отопляват вътрешните пространства и топлата вода за битови нужди. Този избор може да се улесни от добре подготвеното задание за проектиране, което трябва да съдържа отговорите на изброените по-горе въпроси. На тази основа може да се избере едно или комбинация от повече горива и видове енергия. При сегашното състояние на цените най-скъпо е отоплението с електроенергия на дневна тарифа и с дизелово гориво, а най-евтино е това с термопомпа или дърва . 
 


Както се вижда от таблицата, изборът на гориво или енергия може да повлияе на цената на топлината два до три пъти. От друга страна, инвестициите за термопомпи са най-високи и изискват внимателна оценка за всеки конкретен проект.

Ето някои нискоинвестиционни мерки в отоплителните системи, които водят до чувствителни икономии на енергия в сградите:

 • понижаване на температурата в сградата с 1 градус (икономия 6-7 %);
 • сервизна поддръжка и настройка на котел и горелка – два пъти през отоплителен сезон (икономия 6-12 %);
 • инсталиране на централизирана система за автоматично управление на топлоподаването във функция от температурата в сградата или във функция от външната температура (икономия 8-13 %);
 • хидравлична настройка и промивка на инсталацията (икономия 5-7 %);
 • инсталиране на програмно управление и термостатични вентили (икономия до 15 %).


При добре проектирани и поддържани слънчеви или термопомпени инсталации икономията на енергия за загряване на топла вода за битови нужди и плувни басейни може да надмине 60-70 %.

Когато сградата се вентилира или охлажда чрез системи за механична вентилация и климатизация, може да се приложат някои от следните мерки за повишаване на енергийната ефективност:

 • намаляване на въздушния дебит чрез температурната разлика;
 • използване на отпадъчната топлина;
 • контрол на оборотите на вентилаторите (стъпално или честотно) в зависимост от съдържанието на СО или СО2;
 • точно дозиране и минимизиране на пресния въздух;
 • минимизация на загубите на топлина чрез ефективна и трайна топлоизолация на въздуховоди и тръби;
 • минимизация на загубите на обработен въздух от неплътности;
 • програмно управление и сензори за присъствие.


За условията на нашата страна възможностите за изпарително охлаждане на помещенията не са за пренебрегване и може да са добра енергоспестяваща алтернатива на скъпите хладилни машини, особено в райони с умерено високи летни температури. Икономически изгодно е охлаждането и климатизацията да се постигат с реверсивни хладилни машини (чилъри) - термопомпи, за да се комбинират с отоплението.
 

СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветлението на помещенията в сградите е съществено перо в общите енергийни разходи. При проектирането на нови сгради трябва преди всичко внимателно да се проучват възможностите за осигуряване на естествено осветление и едва след тяхното изчерпване да се преминава към проектирането на системи за изкуствено осветление. Съществуват многобройни архитектурни и технически средства за максимално използване на дневната светлина, които довеждат до преки икономии на електрическа енергия. За съжаление, в масовата проектантска и строителна практика у нас рядко се отделя достатъчно внимание на естественото осветление и още по-рядко то се подлага на сериозни икономически анализи.

Съвременната строителна промишленост предлага богат избор на енергоспестяващи осветителни тела и лампи с висококачествен дизайн и технически характеристики. Влагането на допълнителни средства за тяхното инсталиране в сградите обикновено щедро се отплаща през периода на експлоатацията. И в тези случаи икономическите анализи са необходимо средство за направляване на правилния избор на технически решения.

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ
Значително е влиянието, което материалите и изделията, използвани в строителството, особено при изпълнението на сградната обвивка, оказват върху енергийната ефективност. Именно през сградната обвивка – външните стени, покривите и основите, се осъществяват най-големите топлинни загуби. Ето защо най-голямо внимание трябва да се отделя на изолирането на таваните на последните отопляеми етажи, подове е на първите отопляеми етажи и външните ограждащи конструкции на сградите, чрез което общо може да се постигне икономия на енергия от около 20-30 %. От съществено значение е правилният избор на топлоизолационни материали по външните стени, както и оразмеряването на пластовете изолация и качественото й полагане и защита от външни влияния. Съществена част от външните ограждащи конструкции са прозорците и вратите. Тяхното оразмеряване, разполагане, както и внимателният избор на съответните изделия, могат в голяма степен да влияят върху енергийните качества на цялата сграда. В сравнение с традиционни и силно амортизирани прозорци, съвременната дограма с висококачествено нискоемисионно двойно или тройно остъкляване може да постигне икономии от около 10-40 %.
 
ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ
Съществени консуматори на енергия в съвременните сгради са многобройните уреди и съоръжения, използвани в бита и в трудовата дейност на хората. В изпълнение на повишените енергийни изисквания съвременните производители все повече разширяват номенклатурата на уредите с ниска консумация на енергия. Основните домакински уреди (хладилници, фризери, миялни, перални и сушилни машини, домакински климатици, домашна електроника) подлежат на задължително етикетиране за енергийна ефективност (в класове от А до G), а на офис оборудването (компютри, монитори, принтери, скенери, копирни и факс машини) се присъждат специални етикети от типа “Енергийна звезда”, с които се удостоверява тяхната енергийна ефективност. Това са достъпни форми за обективна информация на потребителите и за насърчаване на производството и потреблението на уреди с високи енергийни характеристики. Инсталирани в сградите, тези уреди и съоръжения съществено влияят върху общата консумация на енергия в тях, а някои влияят и върху топлинните товари във вътрешността на помещенията.


УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ
Сградата е жив организъм, чието ефективно функциониране зависи от правилното й стопанисване, управление и обитаване.
Ето защо, в по-големите сгради с многофункционално предназначение трябва да се въвежда управление на енергията, което може частично да се автоматизира. Чрез него се осигурява своевременна и качествена поддръжка на енергийните системи, за да могат те да функционират ефективно и икономично. Макар и в по-ограничен обхват, управлението на енергията е приложимо и в семейни къщи. В тези случаи то може сравнително лесно и с малко разходи да се автоматизира и така да улесни грижите на стопаните за периодичното настройване и поддържане на отоплителните, охладителните и осветителните системи.

Само с организационни мерки и по-добро управление и без инвестиции разходът на енергия може да се намали до около 5-10 %. Ако се добави автоматизация, икономиите може значително да се увеличат. Поведението на обитателите също има влияние върху разхода на енергия, което може да варира в твърде широки граници. Спазването на някои прости правила на поведение по отношение на осветлението, отоплението и вентилацията на помещенията е допълнителна съществена предпоставка за намаляване на разходите на енергия.


ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ
Степента на енергийна ефективност на една сграда може да се установи чрез енергийно обследване. То се извършва чрез изчисляване на интегрираните енергийни характеристики на сградата и на нейните елементи. Изчислените енергийни характеристики се сравняват с еталонни технически норми или с проектните изисквания. Енергийното обследване не само установява състоянието на сградата и нейните енергийни характеристики, но определя и икономически изгодните мерки за повишаване на нейната енергийна ефективност. Собственикът (стопанинът) на сградата добива яснота по това как и с какви средства би могъл да повиши енергийната ефективност на сградата си и с това на намали експлоатационните разходи за енергия.

Енергийните обследвания са особено полезни за собствениците и стопаните на сградите. Чрез тях те получават обективна и достоверна информация за състоянието на сградата (ограждащи конструкции и елементи, системи за поддържане параметрите на микроклимата, вътрешни източници на топлина, поведение на обитателите, климатични условия и др.). Определят се базовото потреблениеенергия в сградата, коефициентите на топлопреминаване през външните стени, покрива, пода, дограмата и инсталациите. Установява се коефициентът на полезно действие на топлоизточника и на преноса на топлина от него до отопляемия обем на сградата. Определят се загубите на енергия и потенциалът за намаляването им. Предлагат се мерки за енергоспестяване с данни за необходимите за тях средства и очаквани годишни икономии след прилагането им. Представят се варианти от мерки за енергоспестяване като се отчита взаимното влияние на мерките и се извършва технико-икономически анализ на вариантните решения по показатели като “нетна сегашна стойност”, “срок на изплащане”, “вътрешна норма на възвръщаемост”, количество намалени вредни емисии и др. Предлага се план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация.

Енергийно обследване на една сграда се извършва и когато се издава сертификат за нейната енергийна ефективност. В тези случаи то трябва да се проведе в съответствие с методология, утвърдена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
 

Енергийни класове за сертифициранена сгради

  

 

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Сертифицирането на сградите за енергийна ефективност има за цел да оцени тяхното състояние и да установи съответствието на параметрите им с действащите нормативни изискванията за енергийна ефективност. Тази дейност се осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за енергийна ефективност (2004 г.) и се регулира чрез три специални наредби (Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на сградите, Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност). Към тази дейност имат отношение още Законът за устройство на територията (ЗУТ) и Законът за местните данъци и такси. Всяка сграда в България може да бъде сертифицирана по реда на тези наредби. На задължително сертифициране по чл. 16, ал. 2 на ЗЕЕ подлежат всички сгради, държавна или общинска собственост, с обща полезна площ над 1000 м2.

Сертификат за енергийна ефективност се издава за цялата сграда само когато изчислената енергийна характеристика е по-малка или равна на еталонната. Той има валидност до 7 години. В резултат на ново енергийно обследване сертификатът може да се преиздаде или да се издаде за по-висока категория, при доказани по-добри стойности на енергийните характеристики. Сертификат за енергийна ефективност може да бъде издаден както на нова сграда, така и реконструирана или основно обновена и ремонтирана съществуваща сграда. Той се издава след въвеждането на сградите в експлоатация съгласно гл.11 на ЗУТ при тяхната продажба или при отдаване под наем. Процедурата по издаването на сертификат за енергийна ефективност включва проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите на енергийните характеристики на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми и предложение на мерки за енергийна ефективност. Сертифицирането се извършва от юридически лица, регистрирани по Търговския закон и акредитирани от националния орган по акредитация, които разполагат с необходимия технически персонал и оборудване. Агенцията по енергийна ефективност поддържа публичен регистър на тези лица, който се намира на нейния сайт в Интернет. Сертифицирането се извършва по договор между възложителя и фирма, която е вписана в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради. За сградите, подлежащи на задължително сертифициране, възложителят подава информация до АЕЕ за предназначението, местоположението, годината на построяване и годишната консумация на енергия. Задължение на възложителя е да предостави на лицето, което извършва сертифицирането, проектната документация на сградата, резултатите от детайлното енергийно обследване, предхождащо сертифициране (ако е извършено такова), декларации и сертификати за вложените материали, продукти и изделия, както и други документи за съответствие и информация за консумацията на енергия през последните три години.

ВИДОВЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Издаденият сертификат включва данни за параметрите на сградата, нейната интегрирана енергийна характеристика, съответната етелонна стойност за този вид сграда, наименованието и адреса на лицето извършило сертифицирането, номер и дата на сертификата и срок на валидност. Издават се сертификати в две категории: А и Б.

Категория А получават сгради, които имат стойност на интегрираните енергийни характеристика по-малка или равна на еталонната, съответстваща на изискванията на наредбата по чл. 151 ал. 2 на ЗЕЕ и на наредбата по чл. 169, ал. 3 на ЗУТ във връзка с чл. 169, ал. 1 т. 7 на ЗУТ. При сгради, построени преди 1990 г., стойността на интегрираните енергийни характеристики трябва да е по-малка или равна на еталонната, съответстваща на изискванията на нормативните актове за проектиране, изпълнение и приемане, които са в сила към 1999 г.

Категория Б се издава на сгради със стойност на интегрираните енергийни характеристики по-малка или равна на еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, които са в сила към годината на въвеждане на сградите в експлоатация. На сгради, които не удовлетворяват изискванията за категория Б, не се издават сертификати за енергийна ефективност.


ЦЕНИ И СТИМУЛИ
Цените, по които се извъшват енергийните обследвания и сертифицирането на сградите, варират в диапазона от 1 до 6 лева. Голямата разлика се дължи на факта, че дейностите и изчисленията по една малка фамилна фамилна къща с РЗП от около 200 м2 и една болница с РЗП от около 20 000 м2 са аналогични, което намалява специфичната цена при по-големите сгради. За да се насърчи и ускори повишаването на енергийната ефективност в сградите, правителството стимулира собствениците на сертифицирани сгради, като ги освобождава от данъка върху сградите за 5 или 3 години в зависимост от категорията на издадения сертификат (А или Б).


ИЗТОЧНИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност има изключително важно значение за обновяването на сградния фонд и привеждането му в съответствие с изискванията на Директива 2002/91/EC за енергийните характеристики на сградите. През последните няколко години в страната се утвърдиха редица успешно действащи финансови източници и инструменти.
 

 

КРEДИТНИ ЛИНИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
През 2005 г. у нас се откри kредитната линия за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ)
. Тя предоставя на домакинствата от цялата страна възможността да получат целеви потребителски кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на най-големите български търговски банки (Булбанк, Българска пощенска банка, Банка ДСК, HVB-Банка Биохим, Обединена българска банка, Райфайзенбанк и Юнионбанк). Кредитната линия е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие в сътрудничество с българското правителство и Международния фонд “Козлодуй”. Всяко българско домакинство, одобрено за кредит може да получи и безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % от кредитираните капитални разходи, но не повече от 850 EUR. Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за изпълнение на мерки за енергийна ефективност като монтаж на енергоспестяващи прозорци, полагане на изолации върху стени, покриви и подове, инсталиране на газови котли, котли на биомаса и слънчеви колектори за топла вода. За да получат безвъзмездната помощ, за която те кандидатстват, кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали по програмата. Одобрената помощ се изплаща след успешно завършване на проекта, но не по-късно от 3 месеца след отпускането на заема.

Кредитната линия за енергийна ефективност на домакинствата предоставя удобна финансова възможност за всички собственици на едносемейни жилищни сгради да изпълняват мерки за енергийна ефективност и цялостно саниране на сградите. Собствениците на апартаменти в многосемейни жилищни сгради също се възползват от тази възможност. За съжаление, частично изпълнените мерки за енергийна ефективност, само за отделни апартаменти, имат твърде ограничен резултат. Те не помагат и за подобряването на външния вид на сградите, а създават допълнително усещане за хаос и липса на поддръжка на жилищния фонд. За да бъде преодолян този недостатък, в края на 2006 г.

Фонд енергийна ефективност (ФЕЕ) разработи гаранционна схема за домакинствата, които са взели решение за цялостно саниране на жилищна сграда или най-малко на жилищна секция от сграда. Схемата предвижда домакинствата, които ще ползват кредит по КЛЕЕВЕИ, да получат кредитна гаранция от ФЕЕ в полза на финансиращата банка. Гаранцията, предоставена от ФЕЕ, ще покрива до 5 на сто от необслужените заеми от кредитния портфейл на домакинствата от съответния вход или сграда. Целта на тази кредитна гаранция е да насърчи цялостното саниране на жилищни сгради и да подобри достъпа до кредитиране на домакинствата с по-ниски доходи.

 

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
В момента на кредитния пазар се предлага изключително разнообразие от потребителски кредити, които успешно могат да се използват и за финансиране на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради. Потребителските кредити имат предимството, че са защитени от Закона за потребителския кредит 1.10.2006 г., който въвежда в българското законодателство изискванията на Директиви 87/102/EC и 90/88/EC. Този закон цели да осигури защита на потребителите при предоставяне на потребителски кредит, чрез създаване на еднакви условия за получаване на кредит от всички потребители. Въвежда се понятието “договор за потребителски кредит”, като се определят страните по договора - потребител и кредитор. Въвеждат се задължения за кредитора, свързани със сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит. Законът регламентира изискванията към някои видове договори за кредит с оглед на тяхната специфика - договорите за финансиране на придобиването на стоки или на предоставянето на услуги, договорите за предоставяне на кредит под формата на превишаване на наличността по разплащателна сметка (овърдрафт), както и договорите за кредит, свързани с използването на кредитна карта. Предвидени се механизми за гарантиране на правата на потребителите и за т яхната защита. 


ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ
Напоследък все повече банки предлагат кредити за граждани, обезпечени с ипотека върху жилищни или нежилищни недвижими имоти. Този вид кредити предоставя възможност за дългосрочно нисколихвено финансиране за покупка, ремонт, строеж или рефинансиране на съществуващ кредит. За обезпечаване на заема се учредява договорна ипотека върху недвижим имот, който е собственост на кредитоискателя или на трети лица. Обезпечението се определя върху пазарната стойност на имота. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиане варира между 50 – 90 % от пазарната оценка на имота, в зависимост от възприетите от банката критерии, което означава, че се изисква 110 до 200% обезпечение на кредита. Въпреки че банките широко рекламират ипотечните кредити като подходящи за по-големи кредити, по които се начисляват по-ниски лихви поради по-ниския риск за банките, те все още се използват ограничено при заеми за реконструкция на недвижими имоти. Причина за това е традиционният страх на нашите сънародници да ипотекират имотите си. Не по-малко значение има и фактът, че за разлика от потребителските ипотечните кредити в България не са законово уредени. През настоящата година обаче се очаква нова директива на Европейския съюз за ипотечните кредити. Подготвя се и нова директива за потребителския кредит и за платежните услуги, с които ще се подобри законовата база на кредитирането на гражданите в ЕС. 


АСОЦИИРАНЕ НА ОБИТАТЕЛИ
Когато става дума за индивидуални сгради, финансирането на проекти зависи от решенията на домакинствата и от техните финансови възможности. Значително по-сложно е изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многоетажни жилищни сгради. Тук частните интереси и възможностите на отделните домакинства се сблъскват с липсата на функционираща организация на собствениците и механизъм за вземане на решения, които засягат всички собственици на имоти. Въпреки измененията в Закона за собствеността и в Правилника за управление, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС), последното публикувано в ДВ бр. 87 от 13.08.2002, този нормативен акт все още не е в състояние да решава възникващите въпроси по санирането на жилищните сгради в България. Опитът на европейските страни показва, че въвеждането на специален нормативен акт, който изцяло урежда проблематиката на етажната собственост, е наложително и за България. Това би могло да стане чрез приемането на Закон за етажната собственост (ЗЕС), който да регламентира режима на управление и отношенията между отделните собственици в многосемейните сгради.

Като инструмент за по-добра вътрешна организация чрез новия проектозакон се предлага в етажната собственост да се създава сдружение на собствениците с юридическа регистрация. Основният аргумент на критиците на този проектозакон е свързан с това, че отказът да се участва в съвместни инициативи на етажната собственост най-често се дължи на липсата на средства, а не на липса на желание. Учредяването на сдружение на собствениците по никакъв начин няма да направи по-лесно плащането на общите разходи. В България в многосемейни сгради живеят хора с различни възможности и доходи и винаги ще е трудно да се постигне пълно съгласие какво и как да се направи. Въпреки че тези аргументи изглеждат логични, те не са достатъчни, за да се отхвърли самата идея за по-добра вътрешна организация на етажната собственост. Наличието на вътрешна организация с юридическа регистрация може да се превърне не само в средство за по-добро инвестиране в поддръжката и модернизацията на жилищната сграда, но и в средство за привличане на финансиране както от страна на държавата (а оттам и от фондовете на ЕС), така и от страна на финансиращи институции.
 

Закони Нормативна база Коментари