Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще

Това е един от изводите от завършилия b2b форум за Югоизточна Европа
29.03.2012
Via Expo
185
конгрес, b2b форум, енерг. ефективност, екология, соларни технологии
SEE Solar – изложба за соларни технологии
Източник: www.ka6tata.com

На 30 март завърши своята работа Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Via Expo. Завършиха и паралелните събития :

SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология.
Интересът към събитието бе много силен и едно от доказателствата за това бяха сериозните  и задълбочени дискусии, които се провеждаха буквално до последната работна минута на форума.
До края на деня имаше сериозен интерес и сред посетителите на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В 4 зали над 250 фирми от 31 държави представиха най-новите световни постижения в тези области.
В своето изказване Деница Пандева от Изпълнителната агенция по горите се спря на производството и използването на биомаса от горите. „Според Европейската директива, каза тя, от 2009 г. България до 2020 г. трябва да има минимум 16% дял в биогоривата в транспорта и поне 10% от общото потребление на  енергия. Това е свързано с две условия – въвеждане на втора генерация на биогорива и те да са на „разумни цени”. В изпълнение на тази задача е изготвен  национален план на действие. Предвижда се нов закон за водите, закон за ВЕИ и др.”
Сред изводите, които тя направи, са:
1. Дървесната биомаса, в това число дървата за огрев, дървесните отпадъци и техните производни имат голям енергиен потенциал, но са със слаба степен на количествена концентрация и често пъти този ресурс е отдалечен от населените места.
2. Недостатъчната количествена концентрация на дървесния ресурс, трудните теренни условия, липсата на достатъчно развита инфраструктура в горите, остарялата технология, традиции и подходящи технологии за оползотворяване на отпадъците от дърводобива предполагат изграждането на малки отоплителни инсталации за когенерация. Необходимо е оптимизиране и усъвършенстване на технологиите и техническото оборудване за дърводобива и употреба на дървесните отпадъци.
Това, което трябва да се направи, е комплекс от законодателни, административни, социални и данъчни стимули, които да дадат възможност за утвърждаването на биомасата като ВЕИ.
САМО ФАКТИ
•    Общият запас на горите от горския фонд на страната към края на 2010 г. възлиза на 643 013 812 куб.м. стояща дървесна маса.
•    Средният годишен прираст на дървесина от горите на България възлиза на 14,4 млн. куб.м.
•    Осъщественото годишно ползване на всички горски територии през 2011 г. е в размер на 7 414 215 куб.м. стояща дървесна маса, което се равнява на 90,4 % от предвидените по горско-стопански план  8 203 119 куб.м. стояща маса.
•    Дървата за огрев са основната част от дървесината от категория дърва. Главният енергиен компонент на биомасата е от категориите „дърва” и „вършина”, и  възлиза средно годишно на около и над 3,2 млн. куб.м. лежаща дървесна маса.
•    Увеличената употреба на дървата за огрев у нас е около 3 пъти през последните 10 години по данни на НСИ.
Томас Зенг от Германския център за изследване на биомасата се спря на политиките на ЕС за използването на биомаса за отопление и охлаждане. От всички членки на ЕС Германия в най-висок процент използва биомасата като ресурс за отопление и охлаждане не само в промишления сектор, а в публичния сектор. Сред основните суровини, от които може да се добие биомаса, са слама, сено,  домакински отпадъци, слънчогледови култури, захарно цвекло, дървесина и т.н.  Всяка страна има различни ресурси, които могат да се използват. Например Германия, Австрия и Италия добиват биомаса от остатъците на лозарската промишленост. 90% от ВЕИ са от биомаса. В югоизточния регион на Европа преобладава дървото като средство за огрев. Политиката на ЕС е насочена към изграждане на стратегии за по-широко приложение на ВЕИ и особено на биомасата.
„Форумът даде възможност на представители на всички заинтересовани страни – бизнеса,  правителството и местните власти, и браншовите асоциации, да се срещнат и открито да дискутират ситуацията не само в България, а и в съседните страни. Това е практична възможност за разширяване на бизнеса и за обмяна на опит за осигуряване на нашето по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще. Форумът повиши нивото на компетентности и на информираност, както на специалистите, така и на по-широки аудитории. Новите енергийни източници не са заплаха. Грижата за околната среда съвсем не е сложна задача. Колкото повече сме информирани, толкова по-лесно ще се справим с нея.”, сподели Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, организатор на събитието.

Автор: Via Expo
Закони Нормативна база Коментари